Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20; 29.240.20                                                                                                                      Srpen 2002

Kabely pro venkovní vedení
distribuční soustavy s jmenovitým
napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -
Část 6: Kabely s nosným lanem
a izolací XLPE (svazkové žíly) -
Oddíl 6J: Svazkové žíly pro venkovní
distribuční vedení (typ 6J-1)

ČSN 34 7614-6J

                                                                                           eqv HD 626.6J S1:1996

                                                                          +eqv HD 626.6J S1:1996/A2:2002

Overhead distribution cables of rated voltage U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -
Part 6: XLPE insulated self-supporting cables (bundle assembled cores) -
Section 6J: Bundle assembled cores for overhead service (type 6J-1)

Câbles de distribution aérienne de tension assignée U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -
Partie 6: Câbles autoportants guipés de XLPE (botte d’âmes) -
Section 6J: Botte d’âmes pour fonctionnement et construction de lignes aériennes de distribution (type 6J-1)

Isolierte Freileitungsseile für oberirdische Verteilungsnetze mit Nennspannungen U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -
Teil 6: XLPE Isolierte selbsttragende Kabel -
Haubtabschnitt 6J: Isolierte Freileitungsleiter für Verteilungsnetze (Typ 6J-1)

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 626.6J S1:1996 a jeho změnu HD 626.6J S1:1996/A2:2002.

This standard contains the Harmonization Document HD 626.6J S1:1996 and his Amendment
HD 626.6J S1:1996/A2:2002.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se ruší ČSN 34 7614-6J z května 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65345
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1    Všeobecně.................................................................................................................................................................................. 5

2    Konstrukční požadavky............................................................................................................................................................. 6

3    Zkušební požadavky.................................................................................................................................................................. 8

4    Pokyn pro použití...................................................................................................................................................................... 10

5    Proudová zatížitelnost............................................................................................................................................................. 10

6    Příloha (Tabulky)...................................................................................................................................................................... 11


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 626.6J S1:1996 a jeho změnu
HD 626.6J S1:1996/A2:2002.

Citované normy

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 48 S1 zaveden v ČSN IEC 230:1997 (34 7004) Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství (idt IEC 230:1966, idt HD 48 S1:1977)

HD 383 S2 zaveden v ČSN 34 7201 Jádra kabelů. Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (idt HD 383 S2:1986, HD 383 S2/A1:1989, HD 383 S2/A2:1993, mod IEC 228:1978 a IEC 228 A:1982)

HD 605 zaveden i se změnou v ČSN 34 7010-82 Elektrické kabely. Doplňující zkušební metody (idt HD 605 S1:1994)

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály. Zkouška tahem. Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty

Informativní údaje z HD 626 S1:1996

Tento harmonizační dokument byl vypracován technickou komisí TC 20 Elektrické kabely.

Část 1 HD 626 obsahuje všeobecné požadavky použitelné pro kabely, stavbu a provoz venkovních distribučních vedení, které jsou uvedeny v dílčích Oddílech Částí 3, 4, 5 , 6, 7 a 8. Jsou specifikovány pouze svazky sestav žil. V rámci připravované Části 9 budou doplněny požadavky pro jednožilové kabely.

Dokument obsahuje následující Části uspořádané podle hlavních konstrukčních charakteristik kabelů:

HD 626 Část 1 - Všeobecné požadavky

HD 626 Část 2 - Doplňující zkušební metody

HD 626 Část 3 - Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly)

HD 626 Část 4 - Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly)

HD 626 Část 5 - Kabely s izolací PE a závěsným lanem (svazkové žíly)

HD 626 Část 6 - Kabely s izolací XLPE a závěsným lanem (svazkové žíly)

HD 626 Část 7 - Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly)

HD 626 Část 8 - Kabely s izolací XLPE, pláštěm z PVC a závěsným lanem (svazkové žíly)

Každá z Částí 3 - 8 obsahuje čísla Oddílů odsouhlasených Technickým výborem (D68/047, Brusel, červen 1991), od národních komitétů se požaduje zavedení v národním jazyce jen těch Částí, které jsou použitelné pro národní aplikace. Zůstává však povinnost oznámit plné znění názvů a čísel HD a také zrušit všechny národní normy, které jsou s těmito HD v rozporu.

Číslování stran je dohodnuto a promítnuto do Částí a dílčích Oddílů, např. strana 5-D-6 je stranou 6 dílčího Oddílu D Části 5.

Odkazy na jiné HD, EN a mezinárodní normy jsou uvedeny v dílčích Částech nebo Oddílech HD.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako HD 626 S1 dne 1995-11-28.

Rozhodnutím technické rady (D81/139) existuje text tohoto HD jen v angličtině a francouzštině.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum oznámení existence HD
na národní úrovni                                                                                              (doa)       1996-06-01

      nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení HD k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       1996-12-01


Strana 4

 

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s HD v rozporu                                                                                  (dow)       1996-12-01

Souvisící ČSN

ČSN 34 7614-1 Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV. Část 1: Všeobecné požadavky (idt HD 626.1 S1:1996+HD 626.1 S1:1996/A1:1997)

Národní předmluva

Informativní údaje z HD 626 S1:1996/A2:2002

Tato změna harmonizačního dokumentu HD 626 S1:1996 byla připravena pracovní skupinou WG 9 technické komise TC 20 Elektrické kabely.

Tato změna byla schválena CENELEC TC 20 na zasedání ve Strese (květen 1999) a byla předložena k Jednotnému schvalovacímu postupu.

Seznam doplňků a změn k jednotlivým oddílům Částí 2, 4, 5 a 6 je uveden v Části 0.

POZNÁMKA V průběhu zpracování této změny byla IEC 502 (4. vydání) nahrazena IEC 60502-1 a IEC 60502-2 a HD 405.1 byl nahrazen EN 50265.

Všeobecná aktualizace těchto odkazů nebyla zahrnuta do této změny, ledaže by byl celý oddíl zaveden nebo nahrazen. Pro více aktualizované informace se mohou uživatelé odvolat na tato nová vydání.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako změna A2 k HD 626 S1:1996 dne 2001-06-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum oznámení existence změny
na národní úrovni                                                                                              (doa)       2002-02-01

      nejzazší datum zavedení změny na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení změny k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2002-08-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou se změnou v rozporu                                                                         (dow)       2003-08-01

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Změny proti původní normě ČSN 34 7614-6J:2001 jsou vyznačeny v normě podtržením nebo svislou čarou na levém okraji.

Norma je ekvivalentní z toho důvodu, že obsah harmonizačního dokumentu je upraven.

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt a.s., Praha, IČO 45273898, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 5

Normativní odkazy

V oddílu 6J HD 626 jsou uvedeny odkazy na ostatní části tohoto HD a tyto další harmonizační dokumenty a mezinárodní normy:

EN 60811 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables)

HD 48 Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství

(Impulse test on cables and their accesories)

HD 383 Jádra kabelů

(Conductors of insulated cables)

HD 605 Elektrické kabely. Doplňující zkušební metody

(Electric cables: Additional test methods)

EN 10002-1 Kovové materiály. Zkouška tahem. Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty

(Metallic materials. Tensile testing. Part 1: Method of test (at ambient temperature))

Odkazy na jiné HD, EN nebo publikace IEC zahrnují ve všech případech poslední vydání těchto norem.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz