Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                  Listopad 2002

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb -
Část 26: Specifické podmínky
pro základnové stanice s více
nosnými a přidružené zařízení
pro CDMA, IMT-2000

ČSN
ETSI EN 301 489-26
V1.1.1

87 5101

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard
for radio equipment and services -
Part 26: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier Base Stations and ancillary equipment

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-26 V1.1.1:2001.
Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-26 V1.1.1:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-26 V1.1.1:2001. The European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-26 V1.1.1:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 489-26 V1.1.1 (87 5101) z března 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65352
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 489-26 V1.1.1:2001 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 489-26 V1.1.1 z března 2002 převzala ETSI EN 301 489-26 V1.1.1:2001 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 301 489-1 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.2.1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v září 2001.

Upozornění na používání převzaté normy

V této části 26 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení, odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161) (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

      emise EMC (EMC emission) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Marcel Kraus

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

 

ETSI EN 301 489-26 V1.1.1 (2001-09)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
rádiových zařízení a služeb;
Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice
s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard
for radio equipment and services;
Part 26: Specific conditions for IMT-2000 CDMA
Multi-carrier Base Stations and ancillary equipment

 

 

 

 

 

 


Strana 4

 

Reference

REN/ERM-EMC-228-2

 

Klíčová slova

EMC, cdma2000, IMT-2000, radio, regulation,
base station

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané ve formátu PDF na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu.
Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2001.

Všechna práva vyhrazena.

 


Strana 5

Obsah

           Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 6

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Definice a zkratky................................................................................................................................................................. 9

3.1       Definice................................................................................................................................................................................. 9

3.2       Zkratky................................................................................................................................................................................... 9

4          Zkušební podmínky............................................................................................................................................................ 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Uspořádání zkušebních signálů.................................................................................................................................... 10

4.2.1    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílačů.................................................................................................. 10

4.2.2    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu vysílačů................................................................................................. 10

4.2.3    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu přijímačů................................................................................................ 10

4.2.4    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu přijímačů.............................................................................................. 10

4.3       Vyloučená pásma.............................................................................................................................................................. 10

4.4       Úzkopásmové odezvy přijímačů..................................................................................................................................... 10

4.5       Normální zkušební modulace......................................................................................................................................... 11

5          Posuzování funkce............................................................................................................................................................ 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Zařízení, které může poskytovat trvalý komunikační spoj........................................................................................... 11

5.2.1    Posuzování FER v dopředném spoji (sestupný spoj)................................................................................................ 11

5.2.2    Posuzování FER ve zpětném spoji (vzestupný spoj).................................................................................................. 11

5.3       Zařízení, které neposkytuje trvalý komunikační spoj................................................................................................... 11

5.4       Přidružené zařízení............................................................................................................................................................ 11

5.5       Klasifikace zařízení............................................................................................................................................................ 11

6          Funkční kritéria................................................................................................................................................................... 11

6.1       Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na základnové stanice (BS)................................................................ 11

6.2       Funkční kritéria pro přechodné jevy u základnových stanic (BS).............................................................................. 11

6.3       Funkční kritéria pro přidružená zařízení zkoušená samostatně............................................................................... 11

6.3.1    Funkční kritéria pro spojité jevy u přidružených zařízení............................................................................................. 12

6.3.2    Funkční kritéria pro přechodné jevy u přidružených zařízení..................................................................................... 12

7          Tabulky přehledu použitelnosti....................................................................................................................................... 12

7.1       Emise.................................................................................................................................................................................. 12

7.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

7.1.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 12

7.2       Odolnost.............................................................................................................................................................................. 12

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

7.2.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 12

Příloha A (informativní) Příklady rádiových zařízení základnových stanic pro digitální buňkové rádiové
telekomunikační systémy v rozsahu platnosti této normy......................................................................................... 14

A.1       Zařízení základnových stanic pro systém CDMA s více nosnými, IMT-2000.......................................................... 14

Příloha B (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 15

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 16


Strana 6

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva (IPR); podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://www.etsi.org/legal/home.htm).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tuto normu.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [4] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“) (89/336/EEC [3] včetně změn) a Směrnici 1999/5/EC [2] Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“).

Tato norma je částí 26 vícedílné EN pokrývající normu pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb, identifikované níže:

Část 1:    „Společné technické požadavky“

Část 2:    „Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu“

Část 3:    „Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz“

Část 4:    „Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby“

Část 5:    „Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová);

Část 6:    „Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)“

Část 7:    Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových radiokomunikačních systémů (GSM a DCS)“

Část 8:    „Specifické podmínky pro základnové stanice GSM“

Část 9:    „Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení“

Část 10:  „Specifické podmínky pro zařízení bezšňůrových telefonů první (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2)“

Část 11:  „Specifické podmínky pro analogové vysílače (s amplitudovou modulací (AM) a kmitočtovou modulací (FM)) zemské služby rozhlasového vysílání“

Část 12:  „Specifické podmínky pro pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)“

Část 13:  „Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)“

Část 14:  „Specifické podmínky pro analogové a digitální vysílače zemské služby televizního vysílání“

Část 15:  „Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení“


Strana 7

Část 16:  Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací“

Část 17:  „Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN“

Část 18:  „Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA)“

Část 19:  Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace“

Část 20:  „Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS)“

Část 22:  „Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF“

Část 23:  „Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS), pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA)“

Část 24:  „Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA)“

Část 25:  „Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000“

Část 26:  „Specifické podmínky pro základnové stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000“.

Data zavádění na národní úrovni

Datum přijetí této EN:

31. srpen 2001

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

30. listopad 2001

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. květen 2002

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. květen 2003

 


Strana 8

1 Rozsah platnosti

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], pokrývá posuzování digitálních buňkových (s více nosnými, IMT-2000) zařízení základnových stanic a souvisejících přidružených zařízení „3. generace“, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytu rádiového zařízení (základnová stanice (BS) a opakovače) nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra.

Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria digitálních buňkových (s více nosnými, IMT-2000) rádiových zařízení základnových stanic a souvisejících přidružených zařízení „3. generace“.

Příklady zařízení základnových stanic pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A.

V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 [1] mají přednost ustanovení této normy.

Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s Částí 1 této normy, s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·       Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo
nedatované.

·       Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·       Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1] ETSI EN 301 489-1 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements)

[2] Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity)

[3] Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility)

[4] Směrnice 98/34/EC Evropského parlamentu a Rady z 22. června 1998 stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

(Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)

[5] 3GPP2 C.S0002-A:2000 Norma fyzické vrstvy pro systémy s rozprostřeným spektrem cdma2000, vydání A

(Physical Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems Release A)

[6] 3GPP2 C.S0010-A:2000 Doporučené normy minimální funkce pro základnové stanice s rozprostřeným spektrem cdma2000

(Recommended Minimum Performance Standards for cdma2000 Spread Spectrum Base Stations)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz