Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.220.10                                                                                                                                   Srpen 2002

Konektory pro elektronická zařízení -
Část 4-110: Konektory se stanovenou
jakostí pro desky s plošnými spoji -
Předmětová specifikace pro kabelový
konektorový systém se západkou
se základní sítí 2,0 mm včetně
úplného stínění a funkce západky

ČSN
EN 61076-4-11035 4621

                                                                                        idt IEC 61076-4-110:2001

Conectors for electronic equipment -
Part 4-110: Printed board connectors with assessed quality -
Detail specification for latched cable connector system having a basic grid of 2,0 mm including full shielding and latching function

Connecteurs pour équipements électroniques -
Partie 4-110: Connecteurs pour cartes imprimées sous assurance de la qualité -
Spécification particulière pour connecteur de câble pour carte et fond de panier, pas de base 2 mm incluant un blindage
complet et la fonction verrouillage

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen -
Teil 4-110: Steckverbinder für gedruckte Schaltungen mit bewerteter Qualität -
Bauartspezifikation für ein verriegelbares Kabelsteckverbindersystem, Raster 2,0 mm, einschließlich vollständiger Schirmung und Rastung

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61076-4-110:2002 Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-110: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro kabelový konektorový systém se západkou se základní sítí 2 ,0 mm včetně úplného stínění a funkce západky, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61076-4-110:2001, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61076-4-110 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 61076-4-110:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 61076-4-110:2002 Connectors for electronic equipment - Part 4-110: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for latched cable connector system having a basic grid of 2,0 mm including full shielding and latching function, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 61076-4-110:2001, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61076-4-110 without any modification. The European Standard EN 61076-4-110:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Norma určuje typy kabelových západek kabelového konektorového systému se západkou se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji, všeobecné požadavky, požadavky na montáž, charakteristiky, typy provedení, jejich řady, technické parametry, provedení kontaktů a informace o aplikacích. Dále stanoví rozměry západek, stíněných zakončení, volných konektorových zakončení západek, typy zkoušek včetně charakteristik, klimatických kategorií a jejich seznam včetně zkušebních plánů.

Norma obsahuje 4 strany evropské normy a 111 stran mezinárodní normy s anglicko-francouzským textem.

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65412
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz