Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.10                                                                                                                                       Září 2002

Metody zkoušení kaseinu a
kaseinátů - Část 5: Stanovení obsahu bílkovin

ČSN 57 0111-5

 

Testing  methods for  casein and caseinates - Determination of protein content

Méthodes par analyse des caseines et caseinates - Détermination de la teneur eu protéines

Analysenmethoden fűr Kasein und Kaseinaten - Eiweissgehaltbestimmung

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 57 0111-5 z 1984-06-19.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65426
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Pro stanovení obsahu bílkovin v kaseinech a kaseinátech je možno použít i jiné metody např.: ČSN ISO 1871 (56 0020) Zemědělské a potravinářské výrobky. Obecné pokyny pro stanovení dusíku metodou podle Kjeldahla

Struktura normy

Tato norma se společným názvem Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů se sestává ze samostatných částí:

      Část 1: Všeobecná ustanovení

      Část 2: Odběr vzorků k chemickým analýzám

      Část 3: Stanovení vlhkosti

      Část 4: Stanovení obsahu tuku

      Část 5: Stanovení obsahu bílkovin

      Část 6: Stanovení obsahu laktosy

      Část 7: Stanovení obsahu popela

      Část 8: Stanovení titrační kyselosti

      Část 9: Stanovení indexu rozpustnosti

      Část 10: Stanovení čistoty

      Část 11: Stanovení barvy

      Část 12: Stanovení pH

Souvisící předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písmeno a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č.339/2001 Sb.,o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

Obdobné mezinárodní normy a předpisy

Directive 85/503/EEC of 25 October 1985 on methods of analysis for edible caseins and caseinates

(Směrnice 85/503/EHS z 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů)

ISO 5549:1978/IDF 92:1979 Caseins and caseinates - Determination of protein content

(Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu bílkovin)

Vypracování normy

Zpracovatel: Milcom servis, a.s., Praha, IČO 18628826, Ing. Hana Vachoušková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Dufková


Strana 3

1 Předmět a oblast použití

Tato norma specifikuje metodu stanovení obsahu bílkovin:

      v kaseinech kyselých;

      v kaseinech sladkých;

      v kaseinátech, s výjimkou kaseinátů, které obsahují kaseinát amonný nebo jiné amonné nebo dusíkaté nebílkovinné sloučeniny.

2 Normativní odkazy

V této normě jsou na příslušných místech textu odkazy na normy uvedené níže. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných norem stávají součástí této normy. U datovaných odkazů na normy se případné pozdější změny nebo revize kterékoliv z citovaných norem týkají této normy jen tehdy, byly-li do ní včleněny změnou nebo revizí.

U nedatovaných odkazů na normy platí vždy nejnovější vydání citované normy.

ČSN 57 0111-1 Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 1: Všeobecná ustanovení-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz