Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.180                                                                                                                                           Září 2002

Materiály pro desky s plošnými spoji
a další propojovací struktury -
Část 2-19: Vyztužené plátované
a neplátované základní materiály -
Mědí plátované epoxidové laminátové
desky s definovanou hořlavostí
(zkouška vertikálního hoření),
vyztužené napříč vrstvenými
lineárními skleněnými vlákny

ČSN
EN 61249-2-19

35 9062

                                                                                          idt IEC 61249-2-19:2001

Materials for printed boards and other interconnecting structures -
Part 2-19: Reinforced base materials, clad and unclad - Epoxide cross-plied linear fibreglass-reinforced laminated sheets
of defined flammability (vertical burning test) copper-clad

Matériaux pour circuits imprimés et autres structures ďinterconnexion -
Partie 2-19: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués - Feuilles multicouches de fibre de verre linéaire
cohérente avec résine époxyde pour hautes températures ďinflammabilité définie (essai ďinflammabilité verticale),
plaquées cuivre

Materialien für Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen -
Teil 2-19: Kaschierte und unkaschierte verstärkte Basismaterialien - Kupferkaschierte mit kreuzweise angeordnetem
Glasfasergelege verstärkte Epoxidharz-Laminattafeln mit definierter Brennbarkeit (Brennprüfung mit vertikaler Prüflingslage)

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61249-2-19:2002 Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-19: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované epoxidové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), vyztužené napříč vrstvenými lineárními skleněnými vlákny, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61249-2-19:2001, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61249-2-19 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 61249-2-19:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 61249-2-19:2002 Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-19: Reinforced base materials, clad and unclad - Epoxide cross-plied linear fibreglass-reinforced laminated sheets of defined flammability (vertical burning test) copper-clad, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 61249-2-19:2001, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61249-2-19 without any modification. The European Standard EN 61249-2-19:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato část IEC 61249 uvádí požadavky na vlastnosti mědí plátované epoxidové laminátové desky s definovanou hořlavostí vyztužené napříč vrstvenými lineárními skleněnými vlákny v rozsahu tlouštěk od 0,05 mm do 0,40 mm. Originál sestává ze tří stran anglického textu evropské normy a z 37 stran anglicko-francouzského textu normy IEC.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65444
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz