Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 49.080                                                                                                                                       Leden 2003

Letectví a kosmonautika - Spojovací
trubková šroubení 8°30'
do 28 000 kPa - Dynamické těsnění -
Metrická série - Technická specifikace

ČSN
EN 3275

31 3820

 

Aerospace series - Pipe coupling 8°30' up to 28 000kPa - Dynamic beam seal - Metric series - Technical specification

Série aérospatiale - Système de raccordement 8°30' jusqu'á 28 000 kPa - Joint à lèvre - Série métrique - Spécification
technique

Luft und Raumfart - Rohrverschraubung 8°30' bis 28 000 kPa - Dichtlippe - Metrische Reihe - Technische
Lieferbedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 3275:2002. Evropská norma EN 3275:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 3275:2002. The European Standard EN 3275:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          65540
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 468 zavedena v ČSN ISO 468 (01 4451) Drsnosť povrchu. Parametre, ich hodnoty a všeobecné pravidlá stanovenia špecifikacií, zrušena 1998-04 bez náhrady

ISO 2685 dosud nezavedena

ISO 2859-1 zavedena v ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ISO 6771 dosud nezavedena

ISO 6772 dosud nezavedena

ISO 7137 dosud nezavedena

ISO 7257 dosud nezavedena

ISO 8625-1 dosud nezavedena

ISO 9538 dosud nezavedena

ISO 2813 dosud nezavedena

EN 3042 zavedena v ČSN EN 3042 (31 0410) Letectví a kosmonautika. Zabezpečování jakosti. Výrobky letecké a kosmické techniky podle EN. Postup prokazování způsobilosti

EN 3120 dosud nezavedena

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly

TR 2674 nezavedena

MIL-H-5606 nezavedena

MIL-H-8446 nezavedena, zrušena bez náhrady

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., IČO 010669, Ing. Václav Kafka, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

                                                                                          Duben 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 49.080

Letectví a kosmonautika Spojovací trubková šroubení 8°30' do 28 000kPa -
Dynamické těsnění - Metrická série - Technická specifikace

Aerospace series - Pipe coupling 8°30' up to 28 000 kPa -
Dynamic beam seal - Metric series - Technical specification

 

Série Aérospatiale - Systéme de raccordement

8°30' jusqu'á 28 000 kPa - Joint à lèvre - Série

métrique - Spécification technique

Luft und Raumfart - Rohrverschraubung 8°30' bis

28 000 kPa - Dichtlippe - Metrische Reihe -

Technische Lieferbedingungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-01-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 3275:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Značky.......................................................................................................................................................................................... 7

4    Definice....................................................................................................................................................................................... 7

5    Požadavky, kontrola a zkušební metody................................................................................................................................ 9

6    Zabezpečování jakosti............................................................................................................................................................ 22

7    Příprava dodávky...................................................................................................................................................................... 23

Příloha A (normativní) Identifikace výrobní dávky..................................................................................................................... 28

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Evropským sdružením výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA).

Po připomínkování a hlasování podle stanov tohoto sdružení, byla tato norma, před předložením CEN, schválena národními sdruženími a příslušnými úřady členských zemí AECMA.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2002.

Podle vnitřních předpisů CEN/CELENEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadované charakteristiky, kontrolní a zkušební metody, zabezpečení jakosti a přejímací požadavky pro metrické série spojovacích trubkových šroubení s dynamickým těsněním s úhlem 8°30' pro rozsahy teplot II a III podle ISO 6771 a jmenovité tlaky do 28 000 kPa.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz