Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Březen 2003

Kalové vrstvy - Zkušební metody -
Část 3: Konzistence

ČSN
EN 12274-3

73 6163

 

Slurry surfacing - Test methods - Part 3: Consistency

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes d’essai - Partie 3: Consistance

Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise - Prüfverfahren - Teil 3: Konsistenz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12274-3:2002. Evropská norma EN 12274-3:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12274-3:2002. The European Standard EN 12274-3:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          65609
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato evropská norma je součástí souboru norem pro zkoušení kalových směsí. Vzhledem k tomu, že doposud nejsou vydány všechny evropské normy tvořící ucelený soubor těchto norem, bylo CEN stanoveno, že nejpozději do června 2004 mohou souběžně platit i národní normy (ČSN), týkající se předmětu této normy, které s ní nejsou v souladu. Z tohoto důvodu, po vydání všech norem celého souboru, budou uvedené národní normy prověřeny, popř. zrušeny.

Souvisící ČSN

ČSN 73 6130:1994 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní Národní příloha NA, vztahující se k článkům 3.4, 3.5 a 3.6 normy, která upřesňuje formulaci v uvedených článcích a správný sled příslušných pracovních postupů.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o., IČ 452 76 293, RNDr. Jaromír Dvořák, MSc.

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

                                                                                      Leden 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.080.20

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

Slurry surfacing - Test methods - Part 3: Consistency

 

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes
d’essai - Partie 3: Consistance

Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise -
Prüfverfahren - Teil 3: Konsistenz

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-11-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 12274-3:2002 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Zkušební zařízení a pomůcky.................................................................................................................................................. 6

3    Postup zkoušky ......................................................................................................................................................................... 7

4    Vyjádření výsledků..................................................................................................................................................................... 8

5    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 9

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro zkoušení kalových směsí a vrstev uvedených níže:

EN 12274-1 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva

EN 12274-2 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva

EN 12274-3 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

EN 12274-4 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

EN 12274-5 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení opotřebení

EN 12274-6 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

EN 12274-7  Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

EN 12274-8 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posouzení

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení konzistence kalových směsí.

POZNÁMKA 1 Metodu lze použít jako pomůcku při návrhu směsi ke stanovení množství vody nutné k vytvoření stabilní, zpracovatelné směsi.

POZNÁMKA 2 Pro získání správné konzistence je vhodné opakovat zkoušku s různým obsahem vody.

Tato evropská norma se týká kalových vrstev prováděných na pozemních komunikacích, letištních a jiných dopravních plochách.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz