Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20                                                                                                                               Prosinec 2002

Elektrická požární signalizace -
Část 10: Hlásiče plamene -
Bodové hlásiče

ČSN
EN 54-10

34 2710

 

Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors

Systèmes de détection et d’alarme d’incendie - Partie 10: Détecteurs de flamme - Détecteurs ponctuels

Brandmeldeanlagen - Teil 10: Flammenmelder - Punktförmige Melder

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 54-10:2002. Evropská norma EN 54-10:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 54-10:2002. The European Standard EN 54-10:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65620
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 54-1:1996 zavedena v ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod (idt EN 54-1:1996)

ISO 209-1 dosud nezavedena

IEC 60064 zavedena v ČSN EN 60064 (36 0130) Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení (idt EN 60064:1995)

IEC 60068-1 zavedena v ČSN EN 60068-1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod (idt EN 60068-1:1994)

IEC 60068-2-1:1990 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 + A1 (34 5791) Zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky A: Chlad (obsahuje změnu A1:1993) (idt EN 60068-2-1:1993)

IEC 60068-2-2:1974 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 + A1 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo (obsahuje změnu A1:1993) (idt EN 60068-2-2:1993)

IEC 60068-2-6:1995 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové) (idt EN 60068-2-6)

IEC 60068-2-27:1987 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Údery (idt EN 60068-2-27:1993)

IEC 60068-2-30:1980 zavedena v ČSN 34 5791-2-30 Elektrotechnické a elektronické výrobky - Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 2-30: Zkouška Db a návod: Vlhké teplo cyklické (12 + 12 h cyklus) (eqv IEC 68-2-30:1980, idt HD 323.2.30 S3:1988)

IEC 60068-2-42:1982 zavedena v ČSN 34 5791-2-42 Elektrotechnické a elektronické výrobky - Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 2-42: Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje (eqv IEC 68-2-42:1982)

IEC 60068-2-56:1988 zavedena v ČSN IEC 68-2-56 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky - Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 2-56: Zkouška Cb: Vlhké teplo konstantní, převážně pro zařízení (idt HD 323.2.56 S1:1990), nahrazena IEC 60068-2-78:2001

EN 50130-4 zavedena v ČSN EN 50130-4 (33 4590) Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci (idt EN 50130-4:1995)

Vypracování normy

Zpracovatel: LITES, a.s., IČO 44569955, Ing. Jiří Laifr, Miloš Říha, Ing. Karel Polák, Kateřina Bobková

Technická normalizační komise: TNK 124 Elektrická požární signalizace a poplachové systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

                                                                                          Leden 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.20

Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene -
Bodové hlásiče

Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors -
Point detectors

 

Systèmes de détection et d’alarme d’incendie -

Partie 10: Détecteurs de flamme -
Détecteurs ponctuels

Brandmeldeanlagen -
Teil 10: Flammenmelder -
Punktförmige Melder

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-11-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 54-10:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 72 „Elektrická požární signalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2004. Výrobky, které vyhověly příslušné národní normě před datem zrušení (dow), jak uvádí výrobce nebo certifikační orgán, mohou být vyráběny až do července 2007.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Informace o vztahu mezi touto evropskou normou a ostatními normami řady EN 54 je popsána v EN 54-1:1996 v příloze A.

Přílohy A, C, D a E jsou normativní. Příloha B je informativní.


Strana 5

Obsah

           Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

4.1       Splnění požadavků normy................................................................................................................................................. 7

4.2       Klasifikace............................................................................................................................................................................ 7

4.3       Individuální indikace poplachu......................................................................................................................................... 7

4.4       Připojení pomocných zařízení........................................................................................................................................... 8

4.5       Monitorování snímatelných hlásičů................................................................................................................................. 8

4.6       Výrobní nastavení................................................................................................................................................................ 8

4.7       Místní nastavení citlivosti................................................................................................................................................... 8

4.8       Dokumentace...................................................................................................................................................................... 8

4.9       Dodatečné požadavky na hlásiče řízené softwarem.................................................................................................... 8

5          Zkoušky................................................................................................................................................................................. 9

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Reprodukovatelnost.......................................................................................................................................................... 12

5.3       Opakovatelnost.................................................................................................................................................................. 12

5.4       Směrová závislost............................................................................................................................................................. 13

5.5       Požární citlivost.................................................................................................................................................................. 13

5.6       Oslnění (provozní zkouška)............................................................................................................................................. 15

5.7       Suché teplo (provozní zkouška)...................................................................................................................................... 17

5.8       Chlad (provozní zkouška)................................................................................................................................................. 17

5.9       Vlhké teplo cyklické (provozní zkouška)......................................................................................................................... 18

5.10     Vlhké teplo konstantní (zkouška odolnosti).................................................................................................................. 19

5.11     Koroze oxidem siřičitým (SO2) (zkouška odolnosti).................................................................................................... 20

5.12     Ráz (provozní zkouška)..................................................................................................................................................... 20

5.13     Úder (provozní zkouška)................................................................................................................................................... 21

5.14     Vibrace sinusové (provozní zkouška)............................................................................................................................ 22

5.15     Vibrace sinusové (zkouška odolnosti).......................................................................................................................... 23

5.16     Kolísání parametrů napájení (provozní zkouška)........................................................................................................ 23

5.17     Elektromagnetická kompatibilita (EMC), zkoušky odolnosti (provozní)................................................................... 24

6          Označení............................................................................................................................................................................. 24

Příloha A (normativní)................................................................................................................................................................... 26

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 28

Příloha C (normativní)................................................................................................................................................................... 29

Příloha D (normativní)................................................................................................................................................................... 30

Příloha E (normativní).................................................................................................................................................................... 32


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody a kritéria provedení pro hlásiče plamene bodové nulovatelné, které reagují na záření vysílané požárem, používané v systémech elektrické požární signalizace instalované v budovách.

Tato norma nezahrnuje hlásiče plamene pracující na jiných principech, než jsou popsány v této normě (ačkoli norma může být použita jako návod pro hodnocení podobných výrobků).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz