Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10                                                                                                                               Listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení -
Zkoušky a měření -
Část 6 -1: Zkoušky dynamickým
namáháním - Zkouška 6a: Stálé
zrychlení

ČSN
EN 60512- 6-1

35 4055

                                                                                            idt IEC 60512- 6-1:2002

Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -
Part 6-1: Dynamic stress tests - Test 6a: Acceleration, steady state

Connecteurs pour équipements électroniques - Essais et mesures -
Partie 6-1: Essais de contraintes dynamiques - Essai 6a: Accélération constante

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren -
Teil 6-1: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung - Prüfung 6a: Gleichförmiges Beschleunigen, zentrifugal

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60512-6-1:2002 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-1: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6a: Stálé zrychlení, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60512-6-1:2002, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60512-6-1 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60512-6-1:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60512-6-1:2002 Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-1: Dynamic stress tests - Test 6a: Acceleration, steady state, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60512-6-1:2002 was approved by Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60512-6-1 without any modification. The European Standard EN 60512-6-1:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato část IEC 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC 48. Pokud to stanoví příslušná předmětová specifikace, může se tato norma rovněž použít pro podobné součástky. Cílem této zkoušky je popsat standardní zkušební metodu pro posouzení schopnosti součástky odolávat stanoveným úrovním zrychlení. Přejímaná norma sestává ze tří stran anglického textu evropské normy a 9 stran dvojjazyčného anglického a francouzského textu přejímané normy IEC.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65801
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz