Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10                                                                                                                               Listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení -
Zkoušky a měření -
Část 11-13: Klimatické zkoušky -
Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené
ovíjené spoje

ČSN
EN 60512 -11-13

35 4055

                                                                                        idt IEC 60512 -11-13:2002

Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -
Part 11-13: Climatic tests - Test 11n: Gas tightness, solderless wrapped connections

Connecteurs pour équipements électroniques - Essais et mesures -
Partie 11-13: Essais climatiques - Essai 11n: Etanchéité au gaz, connexions enroulées sans soudure

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren -
Teil 11-13: Klimatische Prüfungen - Prüfung 11n: Gasdichtheit, Wickelverbindungen

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60512-11-13:2002 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60512-11-13:2002, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60512-11-13 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60512-11-13:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60512-11-13:2002 Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-13: Climatic tests - Test 11n: Gas tightness, solderless wrapped connections, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60512-11-13:2002 was approved by Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60512-11-13 without any modification. The European Standard EN 60512-11-13:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato část IEC 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC 48. Pokud to stanoví příslušná předmětová specifikace, může se tato norma rovněž použít pro podobné součástky. Cílem této zkoušky je popsat standardní zkušební metodu pro ověření, že mezi ovíjecím drátem a ovíjeným kolíkem ovíjeného spoje byla vytvořena plynotěsná oblast. Tato zkouška je destruktivní. Přejímaná norma sestává ze tří stran anglického textu evropské normy a 7 stran dvojjazyčného anglického a francouzského textu přejímané normy IEC.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65813
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz