Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10                                                                                                                               Prosinec 2002

Lehké obvodové pláště -
Průvzdušnost - Funkční požadavky
a klasifikace

ČSN
EN 12152

74 7208

 

Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification

Façades rideaux - Perméabilité à ľair - Exigences de performance et classification

Vorhangfassaden - Luftdurchlässigkeit - Leistungsanforderungen und Klassifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12152:2002. Evropská norma EN 12152:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12152:2002. The European Standard EN 12152:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65857
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12153 zavedena v ČSN EN 12153 (74 7204) Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda

EN 12207 zavedena v ČSN EN 12207 (74 6011) Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace

prEN 13119 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13830 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

ENV 1991-2-4 zavedena v ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2 - 4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČO 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, PhD.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                        Únor 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.10

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace

Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification

 

Façades rideaux - Perméabilité à ľair - Exigences

de performance et classification

Vorhangfassaden - Luftdurchlässigkeit -

Leistungsanforderungen und Klassifizierung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-11-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakýmikoli                              Ref. č. EN 12152:2002 E
prostředky jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Požadavky................................................................................................................................................................................... 7

5    Zkušební metoda...................................................................................................................................................................... 7

6    Klasifikace.................................................................................................................................................................................. 7

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12

 


Strana 5

Předmluva

Tato EN 12152:2002 byla vypracována technickou komisi CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2002.

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem zaměřených na lehké obvodové pláště a je odvozena od funkčních požadavků.

Tato evropská norma formuluje část z řady funkčních požadavků na lehké obvodové pláště, jak jsou definovány v normě výrobku prEN 13830.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky a klasifikaci průvzdušnosti pevných a otevíravých částí lehkého obvodového pláště při kladném a záporném statickém tlaku vzduchu.

POZNÁMKA Tato norma platí pro všechny lehké obvodové pláště určené v prEN 13830.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz