Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.250                                                                                                                                   Listopad 2002

Materiály a předměty určené pro styk
s potravinami - Přepravní jednotky
pro cateringové kontejnery
s potravinami - Tepelné a hygienické
požadavky a zkoušení

ČSN
EN 12571

51 1021

 

Materials and articles in contact with foodstuffs - Transport units for catering containers containing prepared foodstuffs -
Thermal and hygienic requirements and testing

Matériaux et articles en contact avec les denrées alimentaires - Conteneurs pour le transport de bacs contenant des
denrées alimentaires préparées - Prescriptions thermiques et d'hygiène et méthodes d'essai

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Transporteinheiten für fertige Speisen in Speisenbehältern -
Thermische und hygienische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12571:1998. Evropská norma  EN 12571:1998 má status
české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard  EN 12571:1998. The European Standard
EN 12571:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12571 (51 1021) ze září 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65933
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12571:1998 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12571 ze září 1999 převzala EN 12571:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 4287:1997 zavedena v ČSN EN ISO (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu

ISO 4288:1996 zavedena v ČSN EN ISO (01 4449) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu

EN 631-1 zavedena v ČSN EN 631-1 (51 1020) Materiály a předměty pro styk s potravinami - Nádoby pro společné stravování - Část 1: Rozměry nádob

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, Praha, IČO 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12571

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.250

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami -
Přepravní jednotky pro cateringové kontejnery s potravinami -
Tepelné a hygienické požadavky a zkoušení

Materials and articles in contact with foodstuffs -
Transport units for catering containers containing prepared foodstuffs -
Thermal and hygienic requirements and testing

 

Matériaux et articles en contact avec les denrées

alimentaires - Conteneurs pour le transport de bacs

contenant des denrées alimentaires préparées -

Prescriptions thermiques et d'hygiène et méthodes

d'essai

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit

Lebensmitteln - Transporteinheiten für fertige

Speisen in Speisenbehältern - Thermische und

hygienische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-11-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací udělit status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1998 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12571:1998 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

3.1       přepravní jednotka.............................................................................................................................................................. 6

3.2       místní a krátkodobá přeprava........................................................................................................................................... 6

3.3       prostor pro styk s potravinami.......................................................................................................................................... 6

3.4       prostor potřísnitelný potravinami...................................................................................................................................... 6

3.5       prostor neurčený pro styk s potravinami......................................................................................................................... 6

3.6       vyčistitelný............................................................................................................................................................................. 6

3.7       dezinfekce............................................................................................................................................................................. 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6

4.1       Materiály................................................................................................................................................................................ 7

4.2       Návrh a konstrukce............................................................................................................................................................. 7

4.3       Tepelné charakteristiky...................................................................................................................................................... 7

5          Zkouška tepelných charakteristik..................................................................................................................................... 8

5.1       Podmínky zkoušky............................................................................................................................................................... 8

5.2       Příprava................................................................................................................................................................................. 8

5.3       Měření.................................................................................................................................................................................... 8

6          Ověření hygienických požadavků...................................................................................................................................... 9

7          Provozní instrukce............................................................................................................................................................... 9

8          Značení................................................................................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní) Nebezpečí............................................................................................................................................. 10

Příloha B (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 11


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 194 „Nádobí určené pro styk s potravinami“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko,Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Tato norma se nevztahuje na přepravní jednotky používané pro místní nebo krátkodobou přepravu potravin. Jejím záměrem je zaručit ochranu spotřebitele, minimalizovat hygienická a toxikologická rizika (viz příloha A) a vyvarovat se snížení kvality potravin.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje tepelné a hygienické požadavky a zkušební metody pro přepravní jednotky použité pro krátkodobou přepravu cateringových kontejnerů.

Potraviny jsou ukládány do cateringových kontejnerů v souladu EN 631-1; kontejnery jsou vybaveny krytem (např. víkem), který zabraňuje rozlití.

Tato norma je použitelná pouze pro místní a krátkodobé dodávky.

POZNÁMKA Je upozorněno na Směrnice evropského společenství zmíněné v příloze B.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz