Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.250                                                                                                                                   Listopad 2002

Materiály a předměty určené pro styk
s potravinami - Nekovové předměty
pro catering a průmyslové použití -
Metoda zkoušení pro stanovení
odolnosti proti nárazu

ČSN
EN 12980

51 1022

 

Materials and articles in contact with foodstuffs - Non-metallic articles for catering and industrial use - Method of test for
the determination of impact resistance

Matériaux et articles en contact avec les denrées alimentaires - Objets non métalliques à usage industriel pour la cuisine
et le transport de nourriture - Méthode d’essai permettant de déterminer la résistance au choc

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Nichtmetallische Gegenstände für gastronomische und
gewerbliche Zwecke
- Verfahren zur Bestimmung des Schlagwiderstandes

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12980:2000. Evropská norma EN 12980:2000 má status české
technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 12980:2000. The European Standard
EN 12980:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12980 (51 1022) z února 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65934
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12980:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12980 z února 2001 převzala EN 12980:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 10109-1 zrušena

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, Praha, IČO 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12980

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.250

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami -
Nekovové předměty pro catering a průmyslové použití -
Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti nárazu

Materials and articles in contact with foodstuffs -
Non-metallic articles for catering and industrial use -
Method of test for the determination of impact resistance

 

Matériaux et articles en contact avec les denrées

alimentaires - Objets non métalliques à usage industriel

pour la cuisine et le transport de nourriture - Méthode

d’essai permettant de déterminer la résistance au choc

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit

Lebensmitteln - Nichtmetallische Gegenstände für

gastronomische und gewerbliche Zwecke -
Verfahren zur Bestimmung des Schlagwiderstandes

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-02-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací udělit status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12980:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

         Strana

Národní předmluva.......................................................................................................................................................................... 2

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Princip.......................................................................................................................................................................................... 6

4    Odebírání vzorků........................................................................................................................................................................ 7

5    Zařízení........................................................................................................................................................................................ 7

6    Postup......................................................................................................................................................................................... 7

7    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................... 8

Tabulka 1 - Vztah mezi úhlovou výchylkou a a výškou pádu h pro různé délky kyvadla l.................................................... 9

Tabulka 2 - Vztah mezi úhlovou výchylkou a a nárazovou rychlostí v pro různé délky kyvadla l....................................... 10

Tabulka 3 - Vztah mezi výškou pádu h, hmotností kladiva m a nárazovou energií E........................................................ 11

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 194 „Nádobí určené pro styk s potravinami“, jehož sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko,Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma uvádí metodu zkoušení pro určení odolnosti proti mechanickým nárazům předmětů používaných v cateringu a průmyslových službách, kde jsou tyto předměty vystaveny častým a podstatným nárazům.

Je dobře známo, že výsledky tohoto zkušebního postupu závisí na podrobnostech zkušebních podmínek1). Výsledky proto nemohou být zobecněny na jiné nádobí ani jiné zkušební podmínky. Výsledky jsou platné pouze pro předmět a zkušební podmínky specifikované v protokolu o zkoušce.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz