Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040                                                                                                                                   Listopad 2002

Nátěrové hmoty -
Povlakové materiály a povlakové
systémy pro vnější zdivo a betony -
Část 11: Metody kondicionování
před zkoušením

ČSN
EN 1062-11

67 2020

 

Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 11: Methods of
conditioning before testing

Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieur - Partie 11:
Méthodes de conditionnement avant essais

Lacke und Anstrichstoffe - Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für mineralische Untergründe und Beton im
Außenbereich - Teil 11: Verfahren zur Konditionierung vor der Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1062-11:2002. Evropská norma EN 1062-11:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1062-11:2002. The European Standard EN 1062-11:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65944
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 13687-1:2001 nahrazena EN 13687-1:2002, která je zavedena v ČSN EN 13687-1:2002 (73 2127) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 1: Teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku

EN 23270 zavedena v ČSN EN 23270 (67 3008) Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení (ISO 3270:1984)

prEN ISO 4628-7 dosud nezavedena

EN ISO 11507 zavedena v ČSN EN ISO 11507 (67 3112) Nátěrové hmoty - Expozice nátěrů umělému stárnutí - Expozice fluorescenčnímu UV záření a vodě

ISO 4628-2 zavedena v ČSN ISO 4628-2 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Hodnocení intensity, množství a velikosti obecných vad - Část 2: Hodnocení stupně puchýřování

ISO 4628-4 dosud nezavedena

ISO 4628-5 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN ISO 558 (03 8802) Aklimatizace a zkoušení - Standardní prostředí - Definice

ČSN ISO 554 (03 8803) Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení - Specifikace

Vypracování normy

Zpracovatel: SYNPO, a. s. Pardubice, IČO 46504711, Ing. Oldřich Horák, CSc., Hana Flegrová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

                                                                                      Červenec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 87.040

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením

Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior
masonry and concrete - Part 11: Methods of conditioning before testing

 

Peintures et vernis - Produits de peinture et

systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton

extérieur - Partie 11: Méthodes de conditionnement

avant essais

Lacke und Anstrichstoffe - Beschichtungsstoffe

und Beschichtungssysteme für mineralische
Untergründe und Beton im Außenbereich -
Teil 11: Verfahren zur Konditionierung vor der
Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-03-24. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 1062-11:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument EN 1062-11:2002 byl připraven technickou komisí CEN/TC 139 „Nátěrové hmoty“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do ledna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ním v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2003.

Tato evropská norma EN 1062-11 byla připravena společně CEN/TC 139 „Nátěrové hmoty“ (sekretariát: DIN Deutsches Institut für Normung e. V.) a CEN/TC 104/SC 8 „Ochrana a úprava betonových konstrukcí“ (sekretariát: DIN Deutsches Institut für Normung e. V.). Při přípravě výrazně pomohla CEN/TC 139/WG 1 „Povlakové systémy pro stavebnictví“ (vedoucí: R. Michel, Francie), která vytvořila Joint Group s CEN/TC 108/SC 8/WG 1 „Ochrana povrchu“ (vedoucí: Dr. R. Stenner, Německo).

EN 1062 se společným názvem Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony se skládá z následujících částí:

      Část 1: Klasifikace

      Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability) 1)

      Část 3: Stanovení a posuzování rychlosti pronikání vody v kapalné fázi

      Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého

      Část 7: Stanovení přemosťování trhlin - Zkušební metody a klasifikace

      Část 11: Metody kondicionování před zkoušením

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

_______________

1)    Publikována jako EN ISO 7783-2.


Strana 5

Úvod

Tato norma je jednou z částí EN 1062 popisujících zkušební metody pro povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton. Měla by se používat spolu s EN 1062-1.

V závislosti na umístění, sklonu povrchu a směru jsou stavební materiály vystaveny působení teplotních změn, vlhkosti i UV záření, přičemž se u jmenovaných vlivů mění jejich pořadí, trvání a intenzita. Jelikož se uvedené vlivy i jejich kombinace mění, je vhodné odolnost povlaků pro vnější zdivo a beton vůči povětrnostním podmínkám hodnotit, aby se ověřilo, zda splňují na ně kladené požadavky. Metody předepsané v této normě jsou vhodné pro kondicionování materiálů před zkoušením a pro hodnocení odolnosti povlaků vůči povětrnostním podmínkám.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma předepisuje čtyři způsoby kondicionování zkušebních těles připravených pro hodnocení odolnosti povlakových materiálů a povlakových systémů pro vnější zdivo a beton vůči povětrnostním podmínkám.

Předepsané způsoby kondicionování zahrnují široký rozsah povětrnostních podmínek, aby se odlišné způsoby kondicionování vyžadovaly pouze výjimečně. Pokud není předepsáno jinak, např. v normách popisujících speciální metody zkoušení, měl by použitý postup kondicionování být dohodnut mezi zainteresovanými stranami.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz