Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040                                                                                                                                   Listopad 2002

Nátěrové hmoty -
Povlakové materiály a povlakové
systémy pro vnější zdivo a betony -
Část 6: Stanovení propustnosti oxidu
uhličitého

ČSN
EN 1062-6

67 2020

 

Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 6: Determination of
carbon dioxide permeability

Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieur - Partie 6:
Détermination de la perméabilité au dioxyde de carbone

Lacke und Anstrichstoffe - Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für mineralische Untergründe und Beton im
Außenbereich - Teil 6: Bestimmung der Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstromdichte (Permeabilität)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1062-6:2002. Evropská norma EN 1062-6:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1062-6:2002. The European Standard EN 1062-6:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65945
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1062-1:1996 zavedena v ČSN EN 1062-1:1998 (67 2020) Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 1: Klasifikace

EN 1062-11 zavedena v ČSN EN 1062-11 (67 2020) Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením

EN ISO 15528 zavedena v ČSN EN ISO 15528 (67 3007) Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování (ISO 15528:2000)

EN 23270:1991 zavedena v ČSN EN 23270:1994 (67 3008) Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení (ISO 3270:1984)

EN ISO 1513 zavedena v ČSN EN ISO 1513 (67 3010) Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením (ISO 1513:1992)  

ISO 2808:1997 zavedena v ČSN EN ISO 2808:2000 (67 3061) Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru

ISO 7783-1:1996 zavedena v ČSN EN ISO 7783-1:2000 (67 3093) Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 1: Misková metoda pro volné filmy 

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 7783-2 (67 3093) Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton - Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 9.1.1 a 9.2.1.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: SYNPO, a. s. Pardubice, IČO 46504711, Ing. Oldřich Horák, CSc., Hana Flegrová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

                                                                                      Červenec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 87.040

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a betony - Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého

Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior
masonry and concrete - Part 6: Determination of carbon dioxide permeability

 

Peintures et vernis - Produits de peinture
et systèmes de revêtement pour maçonnerie
et béton extérieur - Partie 6: Détermination
de la perméabilité au dioxyde de carbone

Lacke und Anstrichstoffe - Beschichtungsstoffe

und Beschichtungssysteme für mineralische

Untergründe und Beton im Außenbereich -
Teil 6: Bestimmung der Kohlenstoffdioxid-

Diffusionsstromdichte (Permeabilität)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-03-26. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN 1062-6:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument EN 1062-6:2002 byl připraven technickou komisí CEN/TC 139 „Nátěrové hmoty“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2003.

Tato evropská norma byla připravena společně CEN/TC 139 „Nátěrové hmoty“ (sekretariát: DIN Deutsches Institut für Normung e. V.) a CEN/TC 104/SC 8 „Ochrana a opravy betonových konstrukcí“ (sekretariát: DIN Deutsches Institut für Normung e. V.). Při přípravě výrazně pomohla CEN/TC 139/WG 1 „Povlakové systémy pro stavebnictví“ (vedoucí: R. Michel, Francie), která vytvořila Joint Group s CEN/TC 108/SC 8/WG 1 „Systémy pro povrchovou ochranu“ (vedoucí: Dr. R. Stenner, Německo).

EN 1062 se společným názvem Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony se skládá z následujících částí:

      Část 1: Klasifikace

      Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability) 1)

      Část 3: Stanovení a posuzování rychlosti pronikání vody v kapalné fázi

      Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého

      Část 7: Stanovení přemosťování trhlin - Zkušební metody a klasifikace

      Část 11: Metody kondicionování před zkoušením

Přílohy A, B a C této evropské normy jsou normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Publikováno jako EN ISO 7783-2.


Strana 5

Úvod

Tato norma je jednou z částí EN 1062 popisujících zkušební metody pro povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton. Měla by se používat spolu s EN 1062-1.

1 Předmět normy

Tato norma předepisuje dvě metody stanovení propustnosti oxidu uhličitého povlakovými materiály, povlakovými systémy a podobnými výrobky, zamýšlenými pro použití ve vnějším zdivu a betonu.

Uvedené metody se používají při hodnocení povlaků a povlakových systémů nanesených na porézních podkladech, např. na sádře, betonu atd.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz