Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                        Únor 2003

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Základnové stanice (BS)
a uživatelská zařízení (UE)
buňkových sítí IMT-2000 třetí
generace -
Část 4: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE
na IMT-2000, CDMA s více
nosnými (cdma2000) (UE)

ČSN
ETSI EN 301 908- 4
V1.1.1

87 5111

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks -
Part 4: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (UE) covering essential requirements of article 3.2
of the R
&TTE Directive

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-4 V1.1.1:2002.
Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-4 V1.1.1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 908-4 V1.1.1:2002. The European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 908-4 V1.1.1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 908-4 V1.1.1 (87 5111) z července 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 908-4 V1.1.1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 908-4 V1.1.1 (87 5111) z července 2002 převzala ETSI EN 301 908-4 V1.1.1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ANSI/TIA/EIA-98-D:2001 nezavedena

ANSI/TIA/EIA/IS-2000.2-A-1:2000 nezavedena, nahrazena ANSI/TIA/EIA/IS-2000.2C:2002 rovněž nezavedenou

ANSI/TIA/EIA-97-D:2001 nezavedena

ANSI/TIA/EIA/IS-870:2001 nezavedena

ANSI/TIA/EIA/IS-871:2001 nezavedena, nahrazena ANSI/TIA/EIA/IS-2000.5C:2002 rovněž nezavedenou

ETSI EN 301 489 soubor zaváděn v souboru ČSN ETSI EN 301 489 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

ANSI/TIA/EIA/IS-2000.5-A-1:2000 nezavedena

POZNÁMKA Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS a GSM, jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Upozornění na národní poznámky

V článku B.2.2.2 přílohy je uvedena národní poznámka zpřesňující použité označení jednotky látkového množství a v článcích B.2.3.2 a B.2.4.2 jsou uvedeny národní poznámky upřesňující označení normálního zrychlení způsobeného gravitací Země.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v lednu 2002.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Vladimír Panocha

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 3

 

ETSI EN 301 908-4 V1.1.1 (2002-01)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE)
buňkových sítí IMT-2000 třetí generace;
Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE na
IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 4: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (UE)
covering essential requirements
of article 3.2 of the R
&TTE Directive

 

 

 

 

 

 

 


Strana 4

 

Reference

DEN/ERM-TFES-001-4

 

Klíčová slova

IMT-2000, 3G, digital, cellular, mobile,
cdma2000, 3GPP2, radio, regulation, UMTS

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané ve formátu PDF na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2002.

Všechna práva vyhrazena


Strana 5

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 8

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

Úvod.................................................................................................................................................................................................. 10

1                       Rozsah platnosti................................................................................................................................................... 12

2                       Normativní odkazy................................................................................................................................................. 12

3                       Definice, značky a zkratky.................................................................................................................................... 13

3.1                    Definice................................................................................................................................................................... 13

3.2                    Značky..................................................................................................................................................................... 21

3.3                    Zkratky..................................................................................................................................................................... 23

4                       Specifikace technických požadavků.................................................................................................................. 24

4.1                    Profil prostředí....................................................................................................................................................... 24

4.2                    Požadavky na shodu............................................................................................................................................ 24

4.2.1                Úvod........................................................................................................................................................................ 24

4.2.2                Rušivé emise šířené vedením při vysílání....................................................................................................... 25

4.2.2.1             Definice................................................................................................................................................................... 25

4.2.2.2             Meze........................................................................................................................................................................ 25

4.2.2.2.1          Rozprostírací poměr 1......................................................................................................................................... 25

4.2.2.2.2          Rozprostírací poměr 3......................................................................................................................................... 26

4.2.2.3             Shoda...................................................................................................................................................................... 27

4.2.3                Maximální výstupní výkon RF.............................................................................................................................. 27

4.2.3.1             Definice................................................................................................................................................................... 27

4.2.3.2             Meze........................................................................................................................................................................ 27

4.2.3.3             Shoda...................................................................................................................................................................... 27

4.2.4                Minimální řízený výstupní výkon.......................................................................................................................... 27

4.2.4.1             Definice................................................................................................................................................................... 27

4.2.4.2             Meze........................................................................................................................................................................ 27

4.2.4.3             Shoda...................................................................................................................................................................... 27

4.2.5                Rušivé emise šířené vedením bez vysílání..................................................................................................... 27

4.2.5.1             Definice................................................................................................................................................................... 27

4.2.5.2             Meze........................................................................................................................................................................ 28

4.2.5.3             Shoda...................................................................................................................................................................... 28

4.2.6                Blokovací vlastnosti přijímače............................................................................................................................ 28

4.2.6.1             Definice................................................................................................................................................................... 28

4.2.6.2             Meze........................................................................................................................................................................ 28

4.2.6.3             Shoda...................................................................................................................................................................... 28

4.2.7                Útlum intermodulační rušivé odezvy................................................................................................................. 28

4.2.7.1             Definice................................................................................................................................................................... 28

4.2.7.2             Meze........................................................................................................................................................................ 28

4.2.7.3             Shoda...................................................................................................................................................................... 28

4.2.8                Selektivita vůči sousednímu kanálu.................................................................................................................. 28

4.2.8.1             Definice................................................................................................................................................................... 28


Strana 6

                      Strana

4.2.8.2             Meze........................................................................................................................................................................ 29

4.2.8.3             Shoda...................................................................................................................................................................... 29

4.2.9                Sledování pagingového kanálu.......................................................................................................................... 29

4.2.9.1             Definice................................................................................................................................................................... 29

4.2.9.2             Meze........................................................................................................................................................................ 29

4.2.9.3             Shoda...................................................................................................................................................................... 29

4.2.10              Sledování provozního odchozího kanálu.......................................................................................................... 29

4.2.10.1           Definice................................................................................................................................................................... 29

4.2.10.2           Meze........................................................................................................................................................................ 30

4.2.10.3           Shoda...................................................................................................................................................................... 30

5                       Zkoušení shody s technickými požadavky....................................................................................................... 30

5.1                    Podmínky pro zkoušení....................................................................................................................................... 30

5.1.1                Úvod........................................................................................................................................................................ 30

5.1.2                Standardní zkoušené zařízení............................................................................................................................ 30

5.1.2.1             Základní zařízení................................................................................................................................................... 30

5.1.2.2             Přidružené zařízení............................................................................................................................................... 30

5.2                    Vyhodnocení výsledků měření............................................................................................................................ 31

5.3                    Základní sestavy rádiových zkoušek................................................................................................................. 31

5.3.1                Rušivé emise šířené vedením při vysílání....................................................................................................... 31

5.3.2                Maximální výstupní výkon RF.............................................................................................................................. 33

5.3.3                Minimální řízený výstupní výkon.......................................................................................................................... 35

5.3.4                Rušivé emise šířené vedením bez vysílání..................................................................................................... 36

5.3.5                Blokovací vlastnosti přijímače............................................................................................................................ 36

5.3.6                Útlum intermodulační rušivé odezvy................................................................................................................. 37

5.3.7                Selektivita vůči sousednímu kanálu.................................................................................................................. 38

5.3.8                Sledování pagingového kanálu.......................................................................................................................... 39

5.3.9                Sledování provozního odchozího kanálu.......................................................................................................... 40

Příloha A (normativní) Tabulka požadavků EN (EN-RT)......................................................................................................... 42

Příloha B (informativní) Profil prostředí a normální zkušební podmínky............................................................................. 44

B.1                   Úvod........................................................................................................................................................................ 44

B.2                   Požadavky na prostředí pro CDMA.................................................................................................................... 44

B.2.1                Teplota a napájecí napětí.................................................................................................................................... 44

B.2.1.1             Definice................................................................................................................................................................... 44

B.2.1.2             Metoda měření...................................................................................................................................................... 44

B.2.1.3             Minimální požadavky normy................................................................................................................................ 44

B.2.2                Vysoká vlhkost....................................................................................................................................................... 45

B.2.2.1             Definice................................................................................................................................................................... 45

B.2.2.2             Metoda měření...................................................................................................................................................... 45

B.2.2.3             Minimální požadavky normy................................................................................................................................ 45

B.2.3                Stabilita při vibracích............................................................................................................................................ 45

B.2.3.1             Definice................................................................................................................................................................... 45

B.2.3.2             Metoda měření...................................................................................................................................................... 45


Strana 7

                       Strana

B.2.3.3             Minimální požadavky normy................................................................................................................................ 46

B.2.4                Stabilita při úderech............................................................................................................................................. 46

B.2.4.1             Definice................................................................................................................................................................... 46

B.2.4.2             Metoda měření...................................................................................................................................................... 46

B.2.4.3             Minimální požadavky normy................................................................................................................................ 46

B.3                   Normální zkušební podmínky............................................................................................................................. 46

B.3.1                Normální zkušební podmínky prostředí........................................................................................................... 46

B.3.2                Normální podmínky pro primární napájecí zdroj............................................................................................ 46

B.3.2.1             Všeobecně............................................................................................................................................................. 46

B.3.2.2             Normální zkušební napětí DC z akumulátorových baterií............................................................................. 46

B.3.2.3             Normální napětí AC a kmitočet.......................................................................................................................... 46

Příloha C (informativní) Název EN v úředních jazycích............................................................................................................ 48

Příloha D (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 49

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 50

Národní příloha NA (informativní) Seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů
použitých v této normě.......................................................................................................................................... 51


Strana 8

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva (IPR); podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici 1999/5/EC [1] Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“).

Tato norma je částí 4 vícedílné normy pokrývající základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace, identifikované níže:

Část 1:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky“

Část 2:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)“

Část 3:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)“

Část 4:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)“

Část 5:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS);

Část 6:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)“

Část 7:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)“

Část 8:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)“

Část 9:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS)“

Část 10:  „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)“.

Technické specifikace příslušející Směrnici 1999/5/EC [1] jsou uvedeny v příloze A.


Strana 9

 

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

4. leden 2002

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

30. duben 2002

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. říjen 2002

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. říjen 2003

 


Strana 10

Úvod

Tato norma je částí souboru norem navržených v souladu s modulární strukturou zahrnující všechna rádiová a telekomunikační koncová zařízení podle Směrnice R&TTE [1]. Každá norma je modulem v této struktuře. Modulární struktura je znázorněna na obrázku 1.

Obrázek 1 - Modulární struktura různých norem používaných podle Směrnice R&TTE


Strana 11

Na levém okraji obrázku 1 jsou uvedeny různé dílčí články obsažené v článku 3 Směrnice R&TTE [1].

K článku 3.3 se vztahují různé vodorovné rámečky s vytečkovanými obrysy, které vyjadřují, že v těchto oblastech v době vydání této normy Komise dosud nestanovila žádné základní požadavky. Pokud budou takovéto požadavky stanoveny a pokud budou použitelné, budou opravňovat existenci jednotlivých norem, jejichž rozsah platnosti bude pravděpodobně určen funkcí nebo typem rozhraní.

Svislé rámečky vztahující se k článku 3.2 obsahují normy týkající se využití rádiového spektra rádiovými zařízeními. Rozsahy platnosti těchto norem jsou určovány buď kmitočtem (obvykle jsou-li harmonizována kmitočtová pásma) nebo typem rádiového zařízení.

U článku 3.1b je znázorněna EN 301 489 [9], vícedílná norma pro EMC rádiových výrobků, používaná podle Směrnice EMC [2].

U článku 3.1a jsou znázorněny platné normy pro bezpečnost, používané v současné době podle Směrnice LV [3], a nové normy pokrývající vystavení člověka elektromagnetickým polím. Mohou se rovněž požadovat nové normy pokrývající akustickou bezpečnost.

Na spodní části obrázku je znázorněn vztah norem k rádiovým zařízením a telekomunikačním koncovým zařízením. Konkrétní zařízení může být rádiovým zařízením, telekomunikačním koncovým zařízením, nebo obojím. Norma pro rádiové spektrum bude platit, pokud se jedná o rádiové zařízení. Norma podle článku 3.3 bude platit také, ale jen tehdy, pokud Komise přijala příslušné základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] a pokud je předmětné zařízení pokryto rozsahem platnosti odpovídající normy. V závislosti na charakteru zařízení mohou být tedy základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] pokryty řadou norem.

Modulární přístup byl přijat proto, že:

·         minimalizuje počet potřebných norem. Protože zařízení může mít ve skutečnosti více rozhraní a funkcí, není možné vypracovat samostatnou normu pro každou možnou kombinaci funkcí, která se může v zařízení vyskytnout;

·         poskytuje prostor pro doplnění norem:

-         podle článku 3.2, pokud se dohodnou nová kmitočtová pásma; nebo

-         podle článku 3.3, pokud Komise vydá nezbytná rozhodnutí, aniž by se vyžadovala změna norem, které jsou již publikovány;

·         objasňuje, zjednodušuje a podporuje používání harmonizovaných norem jako důležitého prostředku posuzování shody.

V této normě je vzata v úvahu odlišnost zpracování specifikací výrobků, z nichž vycházejí všechny části EN 301 908.


Strana 12

1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro následující typ rádiových zařízení:

-         Pohyblivé stanice pro CDMA s více nosnými (cdma2000), IMT-2000.

Tyto typy rádiových zařízení jsou schopny provozu ve všech nebo v jakékoliv části kmitočtových pásem uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1 - Kmitočtová pásma služby pohyblivých stanic CDMA s více nosnými

Směr přenosu

Kmitočtová pásma služby pohyblivých stanic CDMA s více nosnými

Vysílací

1 920 MHz až 1 980 MHz

Přijímací

2 110 MHz až 2 170 MHz

 

Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC [1] (Směrnice R&TTE), který stanoví, že „…rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo vzájemnému rušení“.

Navíc k této normě budou pro zařízení v rozsahu platnosti této normy platit i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE [1].

POZNÁMKA Seznam takovýchto EN je uveden na internetové stránce http://www.newapproach.org/.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·         Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·         Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·         Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]        Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity)

[2]        Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility)

[3]        Směrnice Rady 73/23/EEC z 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení navržených pro používání v určitých mezích napětí

(Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits)

[4]        ANSI/TIA/EIA-98-D:2001 Doporučené normy pro minimální funkci pohyblivých stanic s rozprostřeným spektrem pracujících v duálním režimu (ANSI/TIA/EIA-98-D-2001)

(Recommended Minimum Performance Standards for Dual-Mode Spread Spectrum Mobile Stations (ANSI/TIA/EIA-98-D-2001))

[5]        ANSI/TIA/EIA/IS-2000.2-A-1:2000 Norma pro fyzickou vrstvu systémů s rozprostřeným spektrem cdma2000, Dodatek 1

(Physical Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems. Addendum 1)


Strana 13

[6]        ANSI/TIA/EIA-97-D:2001 Doporučená norma pro minimální funkci základnových stanic podporujících buňkové pohyblivé stanice s rozprostřeným spektrem pracující v duálním režimu (ANSI/TIA/EIA-97-D-2001)

(Recommended Minimum Performance Standard for Base Stations Supporting Dual-Mode Spread Spectrum Cellular Mobile Stations (ANSI/TIA/EIA-97-D-2001)

[7]        ANSI/TIA/EIA/IS-870:2001 Možnost služby zkušebních dat (TDSO) pro systémy s rozprostřeným spektrem cdma2000

(Test Data Service Option (TDSO) for cdma2000 Spread Spectrum Systems)

[8]        ANSI/TIA/EIA/IS-871:2001 Možnost služby Markova (MSO) pro systémy s rozprostřeným spektrem cdma2000

(Markov Service Option (MSO) for cdma2000 Spread Spetrum Systems)

[9]        ETSI EN 301 489 (všechny části):2001 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services)

[10]      ANSI/TIA/EIA/IS-2000.5-A-1:2000 Norma pro signalizaci horní vrstvy (vrstva 3) systémů s rozprostřeným spektrem cdma 2000, Dodatek 1

(Upper Layer (Layer 3) Signaling Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems, Addendum 1)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz