Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                     Leden 2003

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Základnové stanice (BS)
a uživatelská zařízení (UE)
buňkových sítí IMT-2000 třetí
generace -
Část 1: Harmonizovaná
EN pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE
na IMT-2000, úvod a společné
požadavky

ČSN
ETSI EN 301 908-1
V1.1.1
87 5111

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks -
Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common requirements, covering essential requirements of article
3.2 of the R
&TTE Directive

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-1 V1.1.1:2002. Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-1 V1.1.1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 908-1 V1.1.1:2002. The European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 908-1 V1.1.1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 908-1 V1.1.1 (87 5111) z července 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66009
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Termín "harmonizovaná norma" uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 908-1 V1.1.1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 908-1 V1.1.1 (87 5111) z července 2002 převzala ETSI EN 301 908-1 V1.1.1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

Doporučení ITU-R M.1457:2000 nezavedeno

ETSI TR 100 028 V1.3.1 soubor nezaveden

Doporučení ITU-R SM.329-8:2000 nezavedeno

ETSI EN 301 489 soubor zaváděn v souboru ČSN ETSI EN 301 489 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

POZNÁMKY

1      Doporučení ITU-R jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

2      Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí „Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum“ (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v lednu 2002.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Vladimír Panocha

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 3

 

ETSI EN 301 908-1 V1.1.1 (2002-01)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE)
buňkových sítí IMT-2000 třetí generace;
Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE
na IMT-2000, úvod a společné požadavky

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 1: Harmonized EN for IMT-2000,
introduction and common requirements,
covering essential requirements
of article 3.2 of the R
&TTE Directive

 

 

 

 

 

 


Strana 4

 

Reference

DEN/ERM-TFES-001-1

 

Klíčová slova

3G, cellular, digital, IMT-2000, mobile, radio,
regulation, UMTS

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané ve formátu PDF na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2002.

Všechna práva vyhrazena


Strana 5

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 6

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1             Rozsah platnosti............................................................................................................................................................. 10

2             Normativní odkazy.......................................................................................................................................................... 10

3             Definice a zkratky............................................................................................................................................................ 11

3.1          Definice............................................................................................................................................................................ 11

3.2          Zkratky............................................................................................................................................................................... 12

4             Specifikace technických požadavků............................................................................................................................ 12

4.1          Profil prostředí................................................................................................................................................................. 12

4.2          Požadavky na shodu...................................................................................................................................................... 12

4.2.1       Úvod.................................................................................................................................................................................. 12

4.2.2       Vyzařované emise (UE)................................................................................................................................................. 13

4.2.2.1   Definice............................................................................................................................................................................ 13

4.2.2.2   Meze.................................................................................................................................................................................. 13

4.2.2.3   Shoda............................................................................................................................................................................... 13

4.2.3       Vyzařované emise (BS)................................................................................................................................................. 13

4.2.3.1   Definice............................................................................................................................................................................ 13

4.2.3.2   Meze.................................................................................................................................................................................. 13

4.2.3.3   Shoda............................................................................................................................................................................... 14

4.2.4       Řídicí a sledovací funkce (UE)..................................................................................................................................... 14

4.2.4.1   Definice............................................................................................................................................................................ 14

4.2.4.2   Meze.................................................................................................................................................................................. 14

4.2.4.3   Shoda............................................................................................................................................................................... 14

5             Zkoušení shody s technickými požadavky................................................................................................................. 14

5.1          Podmínky prostředí pro zkoušení................................................................................................................................ 14

5.2          Vyhodnocení výsledků měření..................................................................................................................................... 14

5.3          Základní sestavy rádiových zkoušek........................................................................................................................... 15

5.3.1       Vyzařované emise (UE)................................................................................................................................................. 15

5.3.1.1   Zkušební metoda........................................................................................................................................................... 15

5.3.1.2   Zkušební konfigurace.................................................................................................................................................... 15

5.3.2       Vyzařované emise (BS)................................................................................................................................................. 16

5.3.2.1   Zkušební metoda........................................................................................................................................................... 16

5.3.2.2   Zkušební konfigurace.................................................................................................................................................... 16

5.3.3       Řídicí a sledovací funkce (UE)..................................................................................................................................... 17

5.3.3.1   Zkušební metoda........................................................................................................................................................... 17

Příloha A (normativní) Tabulka požadavků EN (EN-RT)......................................................................................................... 18

Příloha B (informativní) Citlivost přijímače a správný provoz zařízení.................................................................................. 19

B.1          Citlivost přijímače........................................................................................................................................................... 19

B.2          Správná funkce zařízení................................................................................................................................................. 19

Příloha C (informativní) Název EN v úředních jazycích............................................................................................................ 20

Příloha D (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 21

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 22

Národní příloha NA (informativní) Seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých
v této normě..................................................................................................................................................................... 23


Strana 6

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva (IPR); podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.


Strana 7

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici 1999/5/EC [1] Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“).

Tato norma je částí 1 vícedílné normy pokrývající základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace, členěné níže:

Část 1:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky“

Část 2:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)“

Část 3:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)“

Část 4:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)“

Část 5:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS);

Část 6:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)“

Část 7:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)“

Část 8:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)“

Část 9:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS)“

Část 10:  „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)“.

Technické specifikace příslušející Směrnici 1999/5/EC [1] jsou uvedeny v příloze A.

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

4. leden 2002

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

30. duben 2002

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. říjen 2002

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. říjen 2003

 


Strana 8

Úvod

Tato norma je částí souboru norem navržených v souladu s modulární strukturou zahrnující všechna rádiová a telekomunikační koncová zařízení podle Směrnice R&TTE [1]. Každá norma je modulem v této struktuře. Modulární struktura je znázorněna na obrázku 1.

Obrázek 1 - Modulární struktura různých norem používaných podle Směrnice R&TTE

Na levém okraji obrázku 1 jsou uvedeny různé dílčí články obsažené v článku 3 Směrnice R&TTE [1].

K článku 3.3 se vztahují různé vodorovné rámečky s vytečkovanými obrysy, které vyjadřují, že v těchto oblastech v době vydání této normy Komise dosud nestanovila žádné základní požadavky. Pokud budou takovéto požadavky stanoveny a pokud budou použitelné, budou opravňovat existenci jednotlivých norem, jejichž rozsah platnosti bude pravděpodobně určen funkcí nebo typem rozhraní.


Strana 9

Svislé rámečky vztahující se k článku 3.2 obsahují normy týkající se využití rádiového spektra rádiovými zařízeními. Rozsahy platnosti těchto norem jsou určovány buď kmitočtem (obvykle jsou-li harmonizována kmitočtová pásma) nebo typem rádiového zařízení.

U článku 3.1b je znázorněna EN 301 489 [7], vícedílná norma pro EMC rádiových výrobků, používaná podle Směrnice EMC [2].

U článku 3.1a jsou znázorněny platné normy pro bezpečnost, používané v současné době podle Směrnice LV [3], a nové normy pokrývající vystavení člověka elektromagnetickým polím. Mohou se rovněž požadovat nové normy pokrývající akustickou bezpečnost.

Na spodní části obrázku je znázorněn vztah norem k rádiovým zařízením a telekomunikačním koncovým zařízením. Konkrétní zařízení může být rádiovým zařízením, telekomunikačním koncovým zařízením, nebo obojím. Norma pro rádiové spektrum bude platit, pokud se jedná o rádiové zařízení. Norma podle článku 3.3 bude platit také, ale jen tehdy, pokud Komise přijala příslušné základní požadavky podle Směrnice R&TTE a pokud je předmětné zařízení pokryto rozsahem platnosti odpovídající normy. V závislosti na charakteru zařízení mohou být tedy základní požadavky podle Směrnice R&TTE pokryty řadou norem.

Modulární přístup byl přijat proto, že:

·         minimalizuje počet potřebných norem. Protože zařízení může mít ve skutečnosti více rozhraní a funkcí, není možné vypracovat samostatnou normu pro každou možnou kombinaci funkcí, která se může v zařízení vyskytnout;

·         poskytuje prostor pro doplnění norem:

-         podle článku 3.2, pokud se dohodnou nová kmitočtová pásma; nebo

-         podle článku 3.3, pokud Komise vydá nezbytná rozhodnutí, aniž by se vyžadovala změna norem, které jsou již publikovány;

·         objasňuje, zjednodušuje a podporuje používání harmonizovaných norem jako důležitého prostředku posuzování shody.

V této normě je vzata v úvahu odlišnost zpracování specifikací výrobků, z nichž vycházejí všechny části EN 301 908.


Strana 10

1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro následující typy rádiových zařízení:

Uživatelská zařízení a základnové stanice pro IMT-2000, s výjimkou FDMA/TDMA (DECT) IMT-2000, spadající do rozsahu platnosti jedné z následujících částí EN 301 908, a přidružená zařízení, která jsou určena k používání spolu s nimi.

POZNÁMKA 1 EN 301 908-10 obsahuje požadavky na vyzařované rušivé emise a řídicí a sledovací funkce použitelné pro zařízení FDMA/TDMA (DECT) IMT-2000.

Tato norma obsahuje technické požadavky, které jsou společné pro zařízení spadající do rozsahu platnosti několika z následujících částí.

POZNÁMKA 2 Další části EN 301 908, které jsou uvedeny v předmluvě této normy, specifikují technické požadavky, pokud jde o konkrétní třídu zařízení IMT-2000.

POZNÁMKA 3 Doporučení ITU-R M.1457 [4] definuje vlastností členů skupiny IMT-2000 pomocí odkazů na technické specifikace vypracované organizacemi pro tvorbu norem. Tato norma platí pro zařízení navržená tak, aby splňovala jakoukoliv verzi specifikací uvedených v Doporučení ITU-R M.1457 [4].

Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC [1] (Směrnice R&TTE), který stanoví, že „…rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo vzájemnému rušení“.

Navíc k této normě budou pro zařízení v rozsahu platnosti této normy platit i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE [1].

POZNÁMKA 4 Seznam takovýchto EN je uveden na internetové stránce http://www.newapproach.org.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·         Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·         Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·         Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]      Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity)

[2]      Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility)

[3]      Směrnice Rady 73/23/EEC z 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení navržených pro používání v určitých mezích napětí

(Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits)

[4]      Doporučení ITU-R M.1457 (2000) Podrobné specifikace rádiových rozhraní Mezinárodních mobilních telekomunikací-2000 (IMT-2000)

(Detailed specifications of the radio interfaces of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000)

[5]      ETSI TR 100 028 (všechny části) (V1.3.1) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Nejistoty při měření vlastností pohyblivých rádiových zařízení

(ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics)


Strana 11

[6]      Doporučení ITU-R SM.329-8 (2000) Rušivé emise

(Spurious emissions)

[7]      ETSI EN 301 489 (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz