Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10                                                                                                                                   Leden 2003

Optická vlákna -
Část 1-21: Měřicí metody a zkušební
postupy - Rozměry primární ochrany

ČSN
EN 60793-1-21

35 9213

                                                                                          idt IEC 60793-1-21:2001

Optical fibres -
Part 1-21: Measurement methods and test procedures - Coating geometry

Fibres optiques -
Partie 1-21: Méthodes de mesures et procédures d'essai - Géométrie du revêtement

Lichtwellenleiter -
Teil 1-21: Messmethoden und Prüfverfahren - Beschichtungsgeometrie

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60793-1-21:2002 Optická vlákna - Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry primární ochrany, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60793-1-21:2001, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60793-1-21 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60793-1-21:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60793-1-21:2002 Optical fibres - Part 1-21: Measurement methods and test procedures - Coating geometry, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60793-1-21:2001, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60793-1-21 without any modification. The European Standard EN 60793-1-21:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Norma prezentuje dvě metody měření geometrických parametrů primární ochrany. Uvádí metody měření průměru primární ochrany, nekruhovosti primární ochrany a chyby soustřednosti primární ochrana-plášť. Popisuje základní požadavky na nezbytné přístrojové vybavení a na přípravu vzorku vlákna pro zkoušku. Uvádí postup zkoušky, její vyhodnocení a také specifikuje výsledek zkoušky a informace, které mají být uváděny v protokolech o zkoušce. Norma obsahuje normativní přílohy A, B a ZA. Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje překlad použitých termínů v textu původní IEC normy. EN má 3 strany anglického textu a původní norma IEC má 29 stran anglického a francouzského textu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66162
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz