Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.060.10                                                                                                                                   Leden 2003

Všeobecné metody zkoušení
pigmentů a plniv -
Část 13: Stanovení ve vodě
rozpustných síranů, chloridů
a dusičnanů

ČSN
EN ISO 787-13


67 0520

                                                                                                  idt ISO 787-13:2002

General methods of test for pigments and extenders - Part 13: Determination of water-soluble sulfates, chlorides and
nitrates

Méthodes générales dessai des pigments et matières de charge - Partie 13: Détermination des sulfates, chlorures et
nitrates solubles dans leau

Allgemeine Prüfverfahren für Pigmente und Füllstoffe - Teil 13: Bestimmung der wasserlöslichen Sulfate, Chloride und
Nitrate

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 787-13:2002. Evropská norma EN ISO 787-13:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 787-13:2002. The European Standard EN ISO 787-13:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 787-13 (67 0520) z dubna 2002.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66172
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Struktura normy

ISO 787 se skládá z následujících částí uvedených pod obecným názvem Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv:

      Část 1: Porovnání barev pigmentů

      Část 2: Stanovení těkavých látek při 105 °C*

      Část 3: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka*)

      Část 4: Stanovení kyselosti nebo zásaditosti vodného výluhu

      Část 5: Stanovení spotřeby oleje*

      Část 7: Stanovení zbytku na sítě - Metoda s použitím vody - Ruční postup

      Část 8: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za studena*

      Část 9: Stanovení hodnoty pH vodní suspenze*

      Část 10: Stanovení hustoty - Pyknometrická hodnota*

      Část 11: Stanovení setřesného objemu a setřesné hustoty*

      Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů*

      Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu*

      Část 15: Porovnání odolnosti světlu pestrých pigmentů podobných typů*

      Část 16: Stanovení relativní barevné síly (nebo barevného ekvivalentu barvy) a zesvětlení barvy pestrých pigmentů - Vizuální porovnávací metoda*

      Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů

      Část 18: Stanovení zbytku na sítě - Postup s mechanickým promýváním*

      Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou)*

      Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů používaných ve vypalovacích pojivech

      Část 22: Porovnání odolnosti pigmentů z hlediska krvácení

      Část 23: Stanovení hustoty (s použitím centrifugy pro odstranění pohlceného vzduchu)*

      Část 24: Stanovení relativní barevné síly pestrých pigmentů a relativní rozptylové schopnosti bílých pigmentů - Fotometrické metody

      Část 25: Porovnání barev v plném odstínovém systému, bílých, černých a pestrých pigmentů - Kolorimetrické metody

      Část 26: Stanovení relativní barevné síly a zbytkového barevného rozdílu zabarvení - Stanovení hodnoty K/S vážkovou metodou (v návrhu)

Změny proti předchozí normě

Norma byla doplněna o kapitolu Normativní odkazy a působnost byla rozšířena na plniva.

Citované normy

ISO 15528 zavedena v ČSN EN ISO 15528 (67 3007) Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování

 

_______________

*)    Převzaty také jako EN ISO.


Strana 3

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 787-3 (67 0520) Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 3: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka

ČSN EN ISO 787-8 (67 0520) Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 8: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za studena

Vypracování normy

Zpracovatel: SYNPO, a. s. Pardubice, IČO 46504711, Ing. Oldřich Horák, CSc., Hana Flegrová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

                                                                                 Srpen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 87.060.10                                                                                          Nahrazuje EN ISO 787-13:2001

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv -
Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů
(ISO 787-13:2002)

General methods of test for pigments and extenders -
Part 13: Determination of water-soluble sulfates, chlorides and nitrates
(ISO 787-13:2002)

 

Méthodes générales dessai des pigments et

matières de charge -
Partie 13: Détermination des sulfates, chlorures et

nitrates solubles dans leau
(ISO 787-13:2002)

Allgemeine Prüfverfahren für Pigmente und

Füllstoffe -
Teil 13: Bestimmung der wasserlöslichen Sulfate,

Chloride und Nitrate
(ISO 787-13:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-06-13. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky    Ref. č. EN ISO 787-13:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 8

4          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 8

5          Vzorkování............................................................................................................................................................................. 9

6          Stanovení síranů................................................................................................................................................................. 9

7          Stanovení chloridů.............................................................................................................................................................. 9

8          Stanovení dusičnanů........................................................................................................................................................ 10

9          Zkušební protokol.............................................................................................................................................................. 10

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace...... 11

 


Strana 7

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 787-13:2002) byl připraven technickou komisí ISO/TC 35 „Nátěrové hmoty“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 298 „Pigmenty a plniva“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2003.

Tato norma nahrazuje EN ISO 787-13:2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 787-13:2002 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 8

1 Předmět normy

Část 13 této mezinárodní normy definuje všeobecnou zkušební metodu stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů obsažených v pigmentech.

POZNÁMKA Je-li tato obecná metoda použitelná pro daný pigment nebo plnivo, stačí pouze odkaz na tuto mezinárodní normu s uvedením každé odchylky, která je nutná s ohledem na speciální vlastnosti příslušného výrobku. Pouze není-li tento obecný postup použitelný, může se pro stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů nebo dusičnanů použít metoda speciální.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz