Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.020.30                                                                                                                                     Únor 2003

Lahve na přepravu plynů - Podmínky
plnění acetylenových baterií vozidel

ČSN
EN 13720

07 8318

 

Transportable gas cylinders - Filling conditions for acetylene battery vehicles

Bouteilles à gaz transportables - Conditions de remplissage des véhicules - batteries d´acétylène

Orstbewegliche Gasflaschen - Abfüllbedingungen für Acetylen-Batterie-Fahrzeuge

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13720:2002. Evropská norma EN 13720:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13720:2002. The European Standard EN 13720:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66325
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1801 zavedena v ČSN EN 1801 (07 8321) Lahve na přepravu plynů - Podmínky pro plnění jednotlivých lahví na acetylen

EN 12754 zavedena v ČSN EN 12754 (07 8319) Lahve na přepravu plynů - Lahve na pod tlakem rozpuštěný acetylen - Kontrola během plnění

EN 12755:2000 zavedena v ČSN EN 12755:2000 (07 8322) Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění svazků lahví na acetylen

prEN 13807 dosud nezavedena

Citované předpisy

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. 9. 1957, vyhlášené pod č. 64/1987.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 60/1999 Sb., o vyhlášení „Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží“ (RID) a „Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží“ (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno; IČO 005444990; Ing. Jan Dania

Technická normalizační komise: TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 3

                                                                                      Červenec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.020.30

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění acetylenových baterií vozidel

Transportable gas cylinders - Filling conditions for acetylene battery vehicles

 

Bouteilles à gaz transportables - Conditions de

remplissage des véhicules - batteries d´acétylène

Orstbewegliche Gasflaschen - Abfüllbedingungen

für Acetylen-Batterie-Fahrzeuge

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-04-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13720:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky pro plnění acetylenových baterií vozidel...................................................................................................... 7

5          Plnění acetylenových baterií vozidel................................................................................................................................. 8

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 13720:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 “Lahve na přepravu plynů”, jejíž sekretariát je v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2003 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do ledna 2003.

Tato evropská norma byla navržena pro odkazy do RID a do technických příloh ADR.

Proto normy uvedené v normativních odkazech a pokrývající základní požadavky RID/ADR neuvedené ve stávající normě jsou normativní, pouze jsou-li tyto normy uvedeny v RID nebo v technických přílohách ADR.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma je koncipována k harmonizaci rozdílných podmínek plnění acetylenových baterií vozidel (vozidla na acetylen) v evropských zemích.

Termín „acetylenové baterie vozidel“ pokrývá množství rozdílných systémů, které pokrývají lahve na acetylen (viz EN 1800) nebo svazky lahví na acetylen (viz EN 12755) v jednotný celek pro účely skladování, přepravu a použití acetylenu.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky pro plnění acetylenových baterií vozidel.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz