Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.30                                                                                                                                     Únor 2003

Zkušební metody pro zdivo -
Část 3: Stanovení počáteční pevnosti
ve smyku

ČSN
EN 1052-3

73 2320

 

Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength

Méthodes d’essai de la maçonnerie - Partie 3: Détermination de la résistance initiale au cisaillement

Prüfverfahren für Mauerwerk - Teil 3: Bestimmung der Anfangscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1052-3:2002. Evropská norma EN 1052-3:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1052-3:2002. The European Standard EN 1052-3:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                            66338

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 772-1 zavedena v ČSN EN 772-1 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 772-10 zavedena v ČSN EN 772-10 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic

EN 772-16 zavedena v ČSN EN 772-16 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů

EN 998-2 zavedena v ČSN EN 998-2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění

EN 1015-3 zavedena v ČSN EN 1015-3 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

EN 1015-7 zavedena v ČSN EN 1015-7 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

EN 1015-11 zavedena v ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11 Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 10 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Dimitrij Pume, DrSc., Praha, IČO 6045550690

Technická normalizační komise: TNK 37 Zdivo a zděné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

                                                                                      Červenec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.080.30

Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti
ve smyku

Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength

 

Méthodes d’essai de la maçonnerie - Partie 3:

Détermination de la résistance initiale
au cisaillement

Prüfverfahren für Mauerwerk - Teil 3: Bestimmung

der Anfangscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-04-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN 1052-3:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

4          Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 6

5          Materiály................................................................................................................................................................................ 7

6          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 8

7          Zhotovení a uložení zděných zkušebních těles.............................................................................................................. 8

8          Postup zkoušení.................................................................................................................................................................. 9

9          Výpočty................................................................................................................................................................................. 11

10        Vyhodnocení výsledků zkoušek...................................................................................................................................... 11

11        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 12

Příloha A (informativní) Způsoby porušení zděných zkušebních těles................................................................................ 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 125 „Zdivo“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2003.

Příloha A této evropské normy je informativní.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje metodu stanovení počáteční pevnosti ve smyku vodorovných ložných spár ve zdivu zkušebních těles zatěžovaných smykem v rovině ložné spáry nebo v rovinách dvou ložných spár.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz