Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.120.10                                                                                                                                     Únor 2003

Telecí maso pro výsek


ČSN 57 6570

 

Calf for retail purposes

Viande de veau - decoupee

Kalbfleisch für Aushacken

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66356
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Obdobná mezinárodní norma

UN/ECE standard for bovine carcases and cuts. Recommended by the Working Party on standardization of Perishable Produce and Quality Development. Trade/WP.7/ GE.11/2000/7/ Add. 1, 5 July 2000.

Souvisící právní a jiné předpisy

zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství 354/2001 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Český svaz zpracovatelů masa, IČO 14889706, předseda výrobní sekce Ing. Jan Kopečný

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Dufková


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma je platná pro telecí maso určené pro výsek.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz