Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.120.10                                                                                                                                     Únor 2003

Vepřové maso pro výsek


ČSN 57 6540

 

Pork for retail purposes

Viande de porc - decoupee

Schweinefleisch für Aushacken

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66357
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Obdobná mezinárodní norma

UN/ECE standard for porcine carcases and cuts. Recommended by the Working Party on standardiza-tion of Perishable Produce and Quality Development. United Nations New York and Geneva 1997.

Souvisící právní a jiné předpisy

zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství 112/2001  Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Český svaz zpracovatelů masa, IČO 14889706, předseda výrobní sekce Ing. Jan Kopečný

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Dufková


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma je platná pro vepřové maso určené pro výsek.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz