Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.10                                                                                                                                   Leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků
sušených a zahuštěných -
Část 13: Stanovení obsahu vody
v sušeném mléce

ČSN 57 0105-13

 

Testing methods for dried milk products and codensed milk - Part 13: Dried milk. Determination of moissture content

Méthodes par analyse pour produits à base de lait sec et lait concentrate - Partie 13: Lait sec. Détermination de ľ teneur
en eau

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN 57 0105-3 z ledna 2003 se nahrazuje ČSN 57 0105-3 z 1978-08-31.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66361
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je revizí metody 2 uvedené v ČSN 57 0105-3 z 1978-08-31.

Struktura normy

Tato norma se společným názvem Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných se sestává ze samostatných částí:

      Část 2: Odběr vzorků

      Část 3: Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a neslazeném mléce

      Část 4: Stanovení obsahu tuku

      Část 5: Stanovení celkového obsahu bílkovin

      Část 6: Stanovení obsahu sacharózy

      Část 6/1: Polarimetrické stanovení sacharózy a laktózy

      Část 8: Stanovení titrační kyselosti

      Část 9: Stanovení indexu rozpustnosti

      Část 10: Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů v sušeném mléce

      Část 11: Stanovení aktivity fosfatázy v sušeném mléce

      Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce

Obdobné mezinárodní normy a předpisy

IDF 26:1982 Dried milk - Determination of moisture

(Sušené mléko - Stanovení vlhkosti)

Directive 79/1067/EEC of 13 November 1979 laying down Community of analysis for testing certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption  
(Směrnice 79/1067/EHS z 13. listopadu 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro zkoušení určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě)

Souvisící normy a předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písmeno a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

ČSN EN ISO 707 (57 0003) Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro odběr vzorků

Vypracování normy

Zpracovatel: Milcom servis a.s., Praha, IČO 18628826, Ing. Hana Vachoušková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

1 Předmět normy a oblast použití

Tato norma specifikuje metodu stanovení obsahu vody:

      v sušeném vysokotučném mléce;

      v sušeném plnotučném mléce;

      v sušeném částečně odtučněném mléce;

      v sušeném odtučněném mléce.

2 Normativní odkazy

V této normě jsou na příslušných místech textu odkazy na normy uvedené níže. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných norem stávají součástí této normy. U datovaných odkazů na normy se případné pozdější změny nebo revize kterékoliv z citovaných norem týkají této normy jen tehdy, byly-li do ní včleněny změnou nebo revizí.

U nedatovaných odkazů na normy platí vždy nejnovější vydání citované normy.

ČSN 57 0105-2 Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 2: Odběr vzorků-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz