Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.10                                                                                                                                   Leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků
sušených a zahuštěných -
Část 3: Stanovení obsahu sušiny
v zahuštěném slazeném
a neslazeném mléce

ČSN 57 0105-3

 

Testing methods for dried milk and condensed milk products - Part 3: Evaporated and sweetened condensed milk.
Determination of total solids content

Methodes par analyse pour produiits à base lait sec et lait concentrate (non sucré et sucré) - Partie 3: Lait concentreé non
sucré et sucré. Détermination de la teneur en matière séche

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN 57 0105-13 z ledna 2003 se nahrazuje ČSN 57 0105-3 z 1978-08-31.

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66362
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je revizí metody 1 uvedené v ČSN 57 0105-3 z 1978-08-31.

Revizí metody 2 uvedené v ČSN 57 0105-3 z 1978-08-31 je ČSN 57 0105-13 z …2002.

Struktura normy

Tato norma se společným názvem Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných se sestává ze samostatných částí:

      Část 2: Odběr vzorků

      Část 3: Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a neslazeném mléce

      Část 4: Stanovení obsahu tuku

      Část 5: Stanovení celkového obsahu bílkovin

      Část 6: Stanovení obsahu sacharózy

      Část 6/1: Polarimetrické stanovení sacharózy a laktózy

      Část 8: Stanovení titrační kyselosti

      Část 9: Stanovení indexu rozpustnosti

      Část 10: Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů v sušeném mléce

      Část 11: Stanovení aktivity fosfatázy v sušeném mléce

      Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce

Obdobné mezinárodní normy a předpisy

ISO 6731:1989 Milk, cream and evaporated milk - Determination of total solids content (Reference method)

(Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny - Referenční metoda)

ISO 6734:1989 Sweetened condensed milk - Determination of total solids content (Reference method)

(Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny - Referenční metoda)

Directive 79/1067/EEC of 13 November 1979 laying down Community of analysis for testing certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption

(Směrnice 79/1067/EHS z 13. listopadu 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro zkoušení určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě)

Souvisící normy a předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písmeno a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

ČSN EN ISO 707 (57 0003)  Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro odběr vzorků

Vypracování normy

Zpracovatel: Milcom servis a.s., Praha, IČO 18628826, Ing. Hana Vachoušková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

1 Předmět normy a oblast použití

Tato norma specifikuje metodu stanovení obsahu sušiny:

      v zahuštěném neslazeném vysokotučném mléce;

      v zahuštěném neslazeném mléce;

      v zahuštěném neslazeném částečně odtučněném mléce;

      v zahuštěném neslazeném odtučněném mléce;

      v zahuštěném slazeném mléce;

      v zahuštěném slazeném částečně odtučněném mléce;

      v zahuštěném slazeném odtučněném mléce.

2 Normativní odkazy

V této normě jsou na příslušných místech textu odkazy na normy uvedené níže. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných norem stávají součástí této normy. U datovaných odkazů na normy se případné pozdější změny nebo revize kterékoliv z citovaných norem týkají této normy jen tehdy, byly-li do ní včleněny změnou nebo revizí.

U nedatovaných odkazů na normy platí vždy nejnovější vydání citované normy.

ČSN 57 0105-2 Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 2: Odběr vzorků

ČSN ISO 6731 (57 0535) Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

ČSN EN ISO 1737 (57 0541) Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku. Vážková metoda (Referenční metoda)

ČSN ISO 2911 (57 0730) Slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu sacharózy. Polarimetrická metoda

ČSN ISO 6734 (570731) Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz