Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.070.01; 33.100.01                                                                                                                        Únor 2003

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Základnové stanice (BS)
a uživatelská zařízení (UE)
buňkových sítí IMT-2000 třetí
generace -
Část 9: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE
na IMT-2000, TDMA s jednou
nosnou (UWC 136) (BS)

ČSN
ETSI EN 301 908-9
V1.1.1

 

 

 

 

87 5111

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks -
Part 9: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (BS) covering essential requirements of article 3.2
of the R
&TTE Directive

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-9 V1.1.1:2002. Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-9 V1.1.1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 908-9 V1.1.1:2002. The European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 908-9 V1.1.1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 (87 5111) z července 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66519
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 908-9 V1.1.1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 (87 5111) z července 2002 převzala ETSI EN 301 908-9 V1.1.1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 300 910 zavedena v ČSN ETSI EN 300 910 V8.3.1 (87 2695) Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 8.3.1)

ETSI EN 301 087 zavedena v ČSN ETSI EN 301 087 V8.1.1 (87 2760) Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 8.1.1)

ETSI TR 101 115 nezavedena

Doporučení ITU-T O.153:1992 nezavedeno

ANSI/TIA/EIA-136, Rev. C:2001 nezavedena

ANSI/TIA/EIA-136-131-B:2000 nezavedena

ANSI/TIA/EIA-136-270-C:2001 nezavedena

ANSI/TIA/EIA-136-121-A:1999 nezavedena

ETSI TR 100 028 V1.3.1 soubor nezaveden

ETSI EN 300 959 zavedena v ČSN ETSI EN 300 959 V8.1.2 (87 2704) Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modulace (GSM 05.04 verze 8.1.2)

ETSI TS 100 912 nezavedena

ANSI/TIA/EIA-136-280-C:2001 nezavedena

Doporučení CEPT/ERC 74-01:1999 nezavedeno

Doporučení ITU-R SM.329-8:2000 nezavedeno

ETSI EN 301 489 soubor zaváděn v souboru ČSN ETSI EN 301 489 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

ETSI EN 300 908 zavedena v ČSN ETSI EN 300 908 V8.5.1 (87 2693) Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 8.5.1)

POZNÁMKY

1      Doporučení ITU-T, ITU-R a CEPT jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

2      Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.


Strana 3

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v lednu 2002.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Vladimír Panocha

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Petr Novák


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

 

ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 (2002-01)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE)
buňkových sítí IMT-2000 třetí generace;
Část 9: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE
na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136)
(BS)

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 9: Harmonized EN for IMT-2000,
TDMA Single-Carrier (UWC 136) (BS)
covering essential requirements
of article 3.2 of the R
&TTE Directive

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

DEN/ERM-TFES-001-9

 

Klíčová slova

IMT-2000, 3G, digital, cellular, mobile, UWC 136,
edge, TDMA, UMTS, radio, regulation

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané ve formátu PDF na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2002.

Všechna práva vyhrazena

 


Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva............................................................................................................................................................................... 11

Předmluva....................................................................................................................................................................................... 11

Úvod................................................................................................................................................................................................. 13

1                    Rozsah platnosti...................................................................................................................................................... 15

2                    Normativní odkazy................................................................................................................................................... 15

3                    Definice a zkratky..................................................................................................................................................... 16

3.1                Definice..................................................................................................................................................................... 16

3.2                Zkratky........................................................................................................................................................................ 17

4                    Specifikace technických požadavků..................................................................................................................... 18

4.1                Profil prostředí.......................................................................................................................................................... 18

4.2                Požadavky na shodu............................................................................................................................................... 18

4.2.1             Úvod........................................................................................................................................................................... 18

4.3                Požadavky na shodu (30 kHz)............................................................................................................................... 18

4.3.1             Maska emisí............................................................................................................................................................. 18

4.3.1.1          Definice..................................................................................................................................................................... 18

4.3.1.2          Mez............................................................................................................................................................................. 19

4.3.1.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 19

4.3.2             Rušivé emise vysílače šířené vedením.............................................................................................................. 19

4.3.2.1          Definice..................................................................................................................................................................... 19

4.3.2.2          Mez............................................................................................................................................................................. 19

4.3.2.2.1      Rušivé emise (kategorie B)................................................................................................................................... 19

4.3.2.2.2      Koexistence s jinými systémy............................................................................................................................... 19

4.3.2.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 20

4.3.3             Výstupní výkon RF.................................................................................................................................................... 20

4.3.3.1          Definice..................................................................................................................................................................... 20

4.3.3.2          Mez............................................................................................................................................................................. 20

4.3.3.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 20

4.3.4             Intermodulační rušivé emise vysílače................................................................................................................. 20

4.3.4.1          Definice..................................................................................................................................................................... 20

4.3.4.2          Mez............................................................................................................................................................................. 20

4.3.4.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 21

4.3.5             Rušivé emise přijímače šířené vedením............................................................................................................ 21

4.3.5.1          Definice..................................................................................................................................................................... 21

4.3.5.2          Mez............................................................................................................................................................................. 21

4.3.5.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 21

4.3.6             Útlum intermodulační rušivé odezvy.................................................................................................................... 21

4.3.6.1          Definice..................................................................................................................................................................... 21

4.3.6.2          Mez............................................................................................................................................................................. 21

4.3.6.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 21

4.3.7             Znecitlivění sousedního a dalšího kanálu.......................................................................................................... 21

4.3.7.1          Definice..................................................................................................................................................................... 21


Strana 8

Strana

4.3.7.2          Mez............................................................................................................................................................................. 22

4.3.7.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 22

4.4                Požadavky na shodu (200 kHz)............................................................................................................................. 22

4.4.1             Maska emisí............................................................................................................................................................. 22

4.4.1.1          Definice..................................................................................................................................................................... 22

4.4.1.1.1      Úvod........................................................................................................................................................................... 22

4.4.1.1.2      Spektrum vyvolané modulací a širokopásmovým šumem............................................................................. 22

4.4.1.1.3      Spektrum vyvolané přechodnými jevy při přepínání.......................................................................................... 26

4.4.1.2          Mez............................................................................................................................................................................. 27

4.4.1.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 27

4.4.2             Rušivé emise vysílače šířené vedením.............................................................................................................. 27

4.4.2.1          Definice..................................................................................................................................................................... 27

4.4.2.2          Mez............................................................................................................................................................................. 28

4.4.2.2.1      Rušivé emise BS (kategorie B)............................................................................................................................ 28

4.4.2.2.2      Koexistence s jinými systémy............................................................................................................................... 29

4.4.2.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 30

4.4.3             Maximální výstupní výkon RF................................................................................................................................. 30

4.4.3.1          Definice..................................................................................................................................................................... 30

4.4.3.2          Mez............................................................................................................................................................................. 30

4.4.3.2.1      Všeobecně................................................................................................................................................................ 30

4.4.3.2.2      Doplňkové požadavky na základnové stanice.................................................................................................... 31

4.4.3.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 31

4.4.4             Intermodulační útlum vysílače.............................................................................................................................. 31

4.4.4.1          Definice..................................................................................................................................................................... 31

4.4.4.2          Mez............................................................................................................................................................................. 31

4.4.4.2.1      Základnová vysílací a přijímací stanice............................................................................................................... 31

4.4.4.2.2      Vnitřní intermodulační útlum BTS......................................................................................................................... 31

4.4.4.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 32

4.4.5             Rušivé emise přijímače šířené vedením............................................................................................................ 32

4.4.5.1          Definice..................................................................................................................................................................... 32

4.4.5.2          Mez............................................................................................................................................................................. 32

4.4.5.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 32

4.4.6             Vliv interference na funkci přijímače.................................................................................................................... 32

4.4.6.1          Potlačení AM............................................................................................................................................................. 32

4.4.6.1.1      Definice..................................................................................................................................................................... 32

4.4.6.1.2      Mez............................................................................................................................................................................. 32

4.4.6.1.3      Shoda........................................................................................................................................................................ 33

4.4.6.2          Intermodulační vlastnosti....................................................................................................................................... 33

4.4.6.2.1      Definice..................................................................................................................................................................... 33

4.4.6.2.2      Mez............................................................................................................................................................................. 33

4.4.6.2.3      Shoda........................................................................................................................................................................ 33

4.4.6.3          Blokování přijímače................................................................................................................................................. 33


Strana 9

Strana

4.4.6.3.1      Definice..................................................................................................................................................................... 33

4.4.6.3.2      Mez............................................................................................................................................................................. 34

4.4.6.3.3      Shoda........................................................................................................................................................................ 34

4.4.7             Selektivita vůči sousednímu kanálu.................................................................................................................... 35

4.4.7.1          Definice..................................................................................................................................................................... 35

4.4.7.2          Mez............................................................................................................................................................................. 35

4.4.7.3          Shoda........................................................................................................................................................................ 35

5                    Zkoušení shody s technickými požadavky.......................................................................................................... 35

5.1                Podmínky pro zkoušení.......................................................................................................................................... 35

5.2                Podmínky pro zkušební zařízení........................................................................................................................... 35

5.2.1             Standardní zkušební zařízení................................................................................................................................ 35

5.2.1.1          Standardní zkušební prostředek.......................................................................................................................... 35

5.2.1.2          Standardní zkušební přijímač............................................................................................................................... 36

5.2.1.3          Spektrální analyzátor nebo měřicí přijímač........................................................................................................ 36

5.2.1.4          Měřicí zařízení přesnosti modulace..................................................................................................................... 36

5.2.1.5          Standardní zkušební zařízení BER/WER............................................................................................................. 37

5.2.1.6          Standardní zkušební zařízení protokolů.............................................................................................................. 37

5.2.1.7          Standardní simulátor kanálu................................................................................................................................. 37

5.2.1.8          Podmínky Rayleighova úniku................................................................................................................................ 38

5.3                Vyhodnocení výsledků měření.............................................................................................................................. 39

5.4                Základní sestavy rádiových zkoušek (30 kHz).................................................................................................... 41

5.4.1             Všeobecné požadavky............................................................................................................................................ 41

5.4.2             Maska emisí............................................................................................................................................................. 41

5.4.3             Rušivé emise vysílače šířené vedením.............................................................................................................. 41

5.4.4             Výstupní výkon RF.................................................................................................................................................... 41

5.4.5             Intermodulační rušivé emise vysílače................................................................................................................. 41

5.4.6             Rušivé emise přijímače šířené vedením............................................................................................................ 41

5.4.7             Útlum intermodulační rušivé odezvy.................................................................................................................... 42

5.4.8             Znecitlivění sousedního a dalšího kanálu.......................................................................................................... 42

5.5                Základní sestavy rádiových zkoušek (200 kHz).................................................................................................. 42

5.5.1             Maska emisí............................................................................................................................................................. 42

5.5.1.1          Spektrum vyvolané modulací a širokopásmovým šumem............................................................................. 42

5.5.1.2          Spektrum přechodných jevů při přepínání.......................................................................................................... 44

5.5.2             Rušivé emise vysílače šířené vedením.............................................................................................................. 46

5.5.3             Výstupní výkon RF.................................................................................................................................................... 46

5.5.4             Intermodulační rušivé emise vysílače................................................................................................................. 47

5.5.4.1          Úvod........................................................................................................................................................................... 47

5.5.4.2          Intermodulační útlum, všeobecné zkušební požadavky................................................................................... 47

5.5.4.3          Vnitřní intermodulační útlum systému základnové stanice............................................................................. 49

5.5.5             Rušivé emise přijímače šířené vedením............................................................................................................ 50

5.5.6             Vliv interference na funkci přijímače.................................................................................................................... 51

5.5.6.1          Potlačení AM............................................................................................................................................................. 51


Strana 10

Strana

5.5.6.2          Intermodulační vlastnosti....................................................................................................................................... 52

5.5.6.2.1      Úroveň referenční interference............................................................................................................................. 53

5.5.6.3          Blokovací vlastnosti................................................................................................................................................. 54

5.5.7             Selektivita vůči sousednímu kanálu.................................................................................................................... 57

5.5.7.1          Účel zkoušky............................................................................................................................................................. 57

5.5.7.2          Zkušební případ....................................................................................................................................................... 58

5.5.7.3          Úplná shoda............................................................................................................................................................. 58

Příloha A (normativní) Tabulka požadavků EN (EN-RT)........................................................................................................ 59

Příloha B (normativní) Referenční tabulky................................................................................................................................ 61

Příloha C (informativní) Název EN v úředních jazycích........................................................................................................... 73

Příloha D (informativní) Bibliografie........................................................................................................................................... 74

Přehled dokumentů...................................................................................................................................................................... 75

Národní příloha NA (informativní) Seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů
použitých v této normě............................................................................................................................................ 76


Strana 11

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva (IPR); podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici 1999/5/EC [1] Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“).

Tato norma je částí 9 vícedílné normy pokrývající základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) pro buňkové sítě IMT-2000 třetí generace, identifikované níže:

Část 1:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky“

Část 2:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)“

Část 3:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)“

Část 4:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)“

Část 5:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS);

Část 6:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)“

Část 7:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)“

Část 8:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)“

Část 9:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS)“

Část 10:  „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)“.

Technické specifikace příslušející Směrnici 1999/5/EC [1] jsou uvedeny v příloze A.


Strana 12

 

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

4. leden 2002

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

30. duben 2002

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. říjen 2002

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. říjen 2003

 


Strana 13

Úvod

Tato norma je částí souboru norem navržených v souladu s modulární strukturou zahrnující všechna rádiová a telekomunikační koncová zařízení podle Směrnice R&TTE [1]. Každá norma je modulem v této struktuře. Modulární struktura je znázorněna na obrázku 1.

Obrázek 1 - Modulární struktura různých norem používaných podle Směrnice R&TTE


Strana 14

Na levém okraji obrázku 1 jsou uvedeny různé dílčí články obsažené v článku 3 Směrnice R&TTE [1].

K článku 3.3 se vztahují různé vodorovné rámečky s vytečkovanými obrysy, které vyjadřují, že v těchto oblastech v době vydání této normy Komise dosud nestanovila žádné základní požadavky. Pokud budou takovéto požadavky stanoveny a pokud budou použitelné, budou opravňovat existenci jednotlivých norem, jejichž rozsah platnosti bude pravděpodobně určen funkcí nebo typem rozhraní.

Svislé rámečky vztahující se k článku 3.2 obsahují normy týkající se využití rádiového spektra rádiovými zařízeními. Rozsahy platnosti těchto norem jsou určovány buď kmitočtem (obvykle jsou-li harmonizována kmitočtová pásma) nebo typem rádiového zařízení.

U článku 3.1b je znázorněna EN 301 489 [18], vícedílná norma pro EMC rádiových výrobků, používaná podle Směrnice EMC [2].

U článku 3.1a jsou znázorněny platné normy pro bezpečnost, používané v současné době podle Směrnice LV [3], a nové normy pokrývající vystavení člověka elektromagnetickým polím. Mohou se rovněž požadovat nové normy pokrývající akustickou bezpečnost.

Na spodní části obrázku je znázorněn vztah norem k rádiovým zařízením a telekomunikačním koncovým zařízením. Konkrétní zařízení může být rádiovým zařízením, telekomunikačním koncovým zařízením, nebo obojím. Norma pro rádiové spektrum bude platit, pokud se jedná o rádiové zařízení. Norma podle článku 3.3 bude platit také, ale jen tehdy, pokud Komise přijala příslušné základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] a pokud je předmětné zařízení pokryto rozsahem platnosti odpovídající normy. V závislosti na charakteru zařízení mohou být tedy základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] pokryty řadou norem.

Modulární přístup byl přijat proto, že:

·         minimalizuje počet potřebných norem. Protože zařízení může mít ve skutečnosti více rozhraní a funkcí, není možné vypracovat samostatnou normu pro každou možnou kombinaci funkcí, která se může v zařízení vyskytnout;

·         poskytuje prostor pro doplnění norem:

-    podle článku 3.2, pokud se dohodnou nová kmitočtová pásma; nebo

-    podle článku 3.3, pokud Komise vydá nezbytná rozhodnutí, aniž by se vyžadovala změna norem, které jsou již publikovány;

·         objasňuje, zjednodušuje a podporuje používání harmonizovaných norem jako důležitého prostředku posuzování shody.

V této normě je vzata v úvahu odlišnost zpracování specifikací výrobků, z nichž vycházejí všechny části EN 301 908.


Strana 15

1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro následující typy rádiových zařízení:

-      základnová stanice TDMA s jednou nosnou (SC) IMT-2000.

TDMA-SC IMT-2000 specifikuje provoz v kanálech 30 kHz a 200 kHz. Tato norma specifikuje požadavky na tyto kanály v samostatných článcích.

Tyto typy rádiových zařízení jsou schopny provozu ve všech částech kmitočtových pásem uvedených v tabulce 1 nebo v jakékoliv z nich.

Tabulka 1 - Kmitočtová pásma služby IMT-2000

Směr přenosu

Kmitočtová pásma služby IMT-2000

Vysílací

2 110 MHz až 2 170 MHz

Přijímací

1 920 MHz až 1 980 MHz

Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC [1] (Směrnice R&TTE), který stanoví, že „rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivé interferenci“.

Navíc se k této normě použijí pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE [1].

POZNÁMKA Seznam těchto EN je uveden na internetové stránce: http://www.newapproach.org/.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·       Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·       Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·       Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]      Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

          (Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity)

[2]      Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

          (Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility)

[3]      Směrnice Rady 73/23/EEC z 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení navržených pro používání v určitých mezích napětí

          (Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits)

[4]      ETSI EN 300 910 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) (GSM); Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 8.3.1 vydání 1999)

          (Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Radio transmission and reception (GSM 05.05 version 8.3.1 Release 1999))

[5]      ETSI EN 301 087 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) (GSM); Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS); Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 8.1.1 vydání 1999)

          (Digital cellular telecommunications system (Phase 2 and Phase 2+) (GSM); Base Station System (BSS) equipment specification; Radio aspects (GSM 11.21 version 8.1.1 Release 1999))


Strana 16

[6]      ETSI TR 101 115 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) (GSM); Podklad pro vysokofrekvenční (RF) požadavky (GSM 05.50 verze 8.2.0 vydání 1999)

          (Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Background for Radio Frequency (RF) requirements (GSM 05.50 version 8.2.0 Release 1999))

[7]      Doporučení ITU-T O.153:1992 Základní parametry pro měření chybovosti při bitových rychlostech nižších než primární rychlost

          (Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate)

[8]      ANSI/TIA/EIA-136, Rev C:2001 Buňkový PCS TDMA (ANSI/TIA/EIA-136, Rev C-2001)

          (TDMA Cellular PCS (ANSI/TIA/EIA-136, Rev C-2001))

[9]      ANSI/TIA/EIA-136-131-B:2000 Bezdrátové komunikace třetí generace TDMA - Vrstva 1 digitálního provozního kanálu

          (TDMA Third Generation Wireless - Digital Traffic Channel Layer 1)

[10]    ANSI/TIA/EIA-136-270-C:2001 TDMA - Bezdrátové komunikace třetí generace - Minimální funkce pohyblivých stanic

          (TDMA - Third Generation Wireless - Mobile Stations Minimum Performance)

[11]    ANSI/TIA/EIA-136-121-A:1999 Buňkový PCS TDMA - Vrstva 1 digitálního řídicího kanálu

          (TDMA Cellular PCS - Digital Control Channel Layer 1)

[12]    ETSI TR 100 028 (V1.3.1) (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Nejistoty při měření vlastností pohyblivých rádiových zařízení

          (Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics)

[13]    ETSI EN 300 959 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) (GSM); Modulace (GSM 05.04 verze 8.1.2 vydání 1999)

          (Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Modulation (GSM 05.04 version 8.1.2 Release 1999))

[14]    ETSI TS 100 912 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) (GSM); Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 8.4.0 vydání 1999)

          (Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Radio subsystem synchronization (GSM 05.10 version 8.4.0 Release 1999))

[15]    ANSI/TIA/EIA-136-280-C:2001 Bezdrátové komunikace třetí generace TDMA - Minimální funkce základnových stanic

          (TDMA - Third Generation Wireless - Base Stations Minimum Performance)

[16]    Doporučení CEPT/ERC 74-01:1999 Rušivé emise

          (Spurious emissions)

[17]    Doporučení ITU-R SM.329-8:2000 Rušivé emise

          (Spurious emissions)

[18]    ETSI EN 301 489 (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

          (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services)

[19]    ETSI EN 300 908 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) (GSM); Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě

          (Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio path)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz