Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.20                                                                                                                                     Únor 2003

Technické výkresy - Zjednodušené
zobrazování a označování lepených,
sdrápkových a slisovaných spojů

ČSN
EN ISO 15785

01 3151

                                                                                                   idt ISO 15785:2002

Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints

Dessins techniques - Représentation symbolique et indication des assemblages collés, repliés et clinchés

Technische Zeichnungen - Symbolische Darstellung und Angabe von Klebe-, Falz- und Druckfügeverbindungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15785:2002. Evropská norma EN ISO 15785:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15785:2002. The European Standard EN ISO 15785:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66525
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 128-20 zavedena v ČSN EN ISO 128-20 (01 3114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar

ISO 128-22 zavedena v ČSN ISO 128-22 (01 3114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar

ISO 128-24:1999 zavedena v ČSN ISO 128-24:2001 (01 3114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech

ISO 129-1:- 1) dosud nezavedena

ISO 2553 zavedena v ČSN EN 22553 (01 3155) Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech

ISO 3098-0:1997 zavedena v ČSN EN ISO 3098-0:1999 (01 3115) Technická dokumentace - Písmo - Část 0: Všeobecná ustanovení

ISO 17659:2002 dosud nezavedena

Informativní údaje o přejímané normě

Mezinárodní norma ISO 15785 byla vypracována Technickou komisí ISO/TC 10 Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace, subkomisí SC 6 Výkresy ve strojírenství.

Příloha A je normativní součástí této mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. František Drastík, CSc., IČO 43014259

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková

_______________

1)    Bude vydána (ISO 129:1985 je v revizi).


Strana 3

                                                                                   Červenec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.100.20

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených,
sdrápkových a slisovaných spojů
(ISO 15785:2002)

Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive,
fold and pressed joints
(ISO 15785:2002)

 

Dessins technique - Représentation symbolique
et indication des assemblages collés, repliés
et clinchés
(ISO 15785:2002)

Technische Zeichnungen - Symbolische Darstellung
und Angabe von Klebe-, Falz-
und Druckfügeverbindungen
(ISO 15785:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-05-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli                         Ref. č. EN ISO 15785:2002 E
prostředky jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................. . 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Označování........................................................................................................................................................................... 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2       Lepené spoje....................................................................................................................................................................... 7

4.3       Sdrápkové spoje................................................................................................................................................................. 7

4.4       Slisované spoje................................................................................................................................................................... 7

5          Označování spojů na výkresech....................................................................................................................................... 8

6          Základní ustanovení pro zjednodušené zobrazování a označování spojů............................................................... 8

6.1       Lepené spoje....................................................................................................................................................................... 8

6.2       Sdrápkové spoje................................................................................................................................................................. 9

6.3       Slisované spoje................................................................................................................................................................... 9

7          Příklady označení............................................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní)  Provedení a rozměry značek spojů................................................................................................. 11

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace..... 13


Strana 5

Předmluva

Tato norma (EN ISO 15785:2002) byla vypracována technickou komisi ISO/TC 10 „Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace“ ve spolupráci s Řídicím centrem CEN (CMC).

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 15785:2002 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 6

Úvod

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi jsou rozesílány členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na skutečnost, že některá ustanovení této mezinárodní normy mohou být předmětem patentového práva. Norma ISO nemůže být použita jako náhrada příslušných ustanovení patentového práva.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví pravidla pro zjednodušené zobrazování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů na technických výkresech.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz