Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.99                                                                                                                                  Březen 2003

Osobní ochranné prostředky
proti pádům z výšky - Spojovací
prostředky

ČSN
EN 354

83 2621

 

Personal protective equipment against falls from a height - Lanyards

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Longes

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungsmittel

Tato norma je českou verzi evropské normy EN 354:2002. Evropská norma EN 354:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 354:2002. The European Standard EN 354:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 354 (83 2621) z ledna 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66561
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Doplnění článku 4.2.1 o požadavky na splétaná oka. Upřesnění požadavků v článku 4.2.2 (vypuštění požadavků na provedení lan podle ISO 1140 a ISO 1141). Doplnění o článek 4.4 Dynamickou pevnost spojovacích prostředků se začleněným nastavovacím zařízením. Doplnění o článek 4.5 Značení a informace. Rozdělení kapitoly 6 na kapitolu 6 Značení a 7 Informace poskytované výrobcem a doplnění požadavků. Doplnění o kapitolu 8 Balení, Přílohu ZA a Bibliografii.

Citované normy

EN 362:1992 zavedena v ČSN EN 362:1996 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky -
Spojky

EN 363:2002 zavedena v ČSN EN 363:2003 (83 2650) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky -
Systémy zachycení pádu

EN 364:1992 zavedena v ČSN EN 364:1996 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky.
Zkušební metody

EN 365:1992 zavedena v ČSN EN 365:1995 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky -
Všeobecné požadavky na návody k používání a značení

ISO 1385 dosud nezavedena

ISO 2232 dosud nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

ISO 10333-2:2000 Personal fall-arrest systems - Part 2: Lanyards and energy absorbers  
(Systémy zachycení pádu osob - Část 2: Spojovací prostředky a tlumiče pádu)

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

                                                                                          Květen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.99                                                                                                     Nahrazuje EN 354:1992

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky

Personal protective equipment against falls from a height - Lanyards

 

Équipement de protection individuelle contre
les chutes de hauteur - Longes

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz -
Verbindungsmittel

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-03-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 354:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.1       Návrh a ergonomie............................................................................................................................................................. 7

4.2       Materiály a konstrukce........................................................................................................................................................ 7

4.2.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2.2    Lana z vláken a popruhy.................................................................................................................................................... 7

4.2.3    Drátěná lana........................................................................................................................................................................ 7

4.2.4    Řetězy.................................................................................................................................................................................... 7

4.2.5    Spojky.................................................................................................................................................................................. . 7

4.3       Statická pevnost.................................................................................................................................................................. 7

4.4       Dynamická pevnost spojovacích prostředků se začleněným nastavovacím zařízením........................................ 7

4.5       Značení a informace........................................................................................................................................................... 7

5          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 8

5.1       Zkouška statické pevnosti................................................................................................................................................. 8

5.1.1    Zařízení.................................................................................................................................................................................. 8

5.1.2    Postup................................................................................................................................................................................... 8

5.2       Zkouška dynamické pevnosti spojovacích prostředků se začleněným nastavovacím zařízením....................... 8

5.2.1    Zařízení.................................................................................................................................................................................. 8

5.2.2    Postup................................................................................................................................................................................... 8

6          Značení................................................................................................................................................................................. 8

7          Informace poskytované výrobcem.................................................................................................................................... 8

8          Balení.................................................................................................................................................................................... 9

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřují podstatné požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................. 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 354:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2002.

Tento dokument nahrazuje EN 354:1992. Toto nové vydání obsahuje původní text normy a připojené některé nutné změny, které jsou určené pro uvedení dodatečných informací a vyjasňující rozpory. Celková revize normy bude následovat v pozdější etapě.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje podstatné požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro nenastavitelné a nastavitelné spojovací prostředky. Spojovací prostředky odpovídající této evropské normě jsou používány jako spojovací prvky nebo součástí v systémech zachycení pádu, specifikovaných v EN 363.

Jiné typy spojovacích prostředků jsou specifikovány v EN 358.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz