Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040; 75.160.10                                                                                                                        Květen 2003

Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku
a vodíku - Liebigova metoda

ČSN
ISO 625

44 1363

 

Solid mineral fuels - Determination of carbon and hydrogen - Liebig method

Combustibles minéraux solides - Dosage du carbone et de l'hydrogène - Méthode de Liebig

Feste Brennstoffe - Bestimmung des Gehaltes an Kohlenstoff und Wasserstoff - Liebig Verfahren

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 625:1996 včetně opravy ISO 625:1996/Cor.1:1996. Mezinárodní norma ISO 625:1996 spolu se zapracovanou opravou ISO 625:1996/Cor. 1:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 625:1996 including its Corrigendum
ISO 625:1996/Cor. 1:1996. This International Standard ISO 625:1996 together with incorporated Corrigendum ISO 625:1996/Cor. 1:1996
has the status of a Czech standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66568
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 331:1983 dosud nezavedena

ISO 687:1974 dosud nezavedena

ISO 925:1980 nahrazena ISO 925:1997 zavedenou v ČSN ISO 925 (44 1357) Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda

ISO 1015:1992 zavedena v ČSN ISO 1015 (44 1377) Hnědá uhlí a lignity. Přímá objemová metoda

ISO 1170:1977 nezavedena, ale ČSN 44 1310:2001 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva obsahuje porovnání s označováním ukazatelů podle ISO 1170:1977

ISO 1988:1975 dosud nezavedena

ISO 2309:1980 dosud nezavedena

ISO 5068.1983 dosud nezavedena

ISO 5069-2:1983 zavedena v ČSN ISO 5069-2 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity - Zásady vzorkování - Část 2: Úprava vzorků pro stanovení vody a obecný rozbor

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

ČSN ISO 31-8 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva. Terminologie. Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla doplněna informativní národní poznámka v kapitole 1 a 2.

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČO 40684857, Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku -                                             ISO 625
Liebigova metoda                                                                                                    
Druhé vydání
                                                                                                                                       1996-02-15

ICS 73.040, 75.160.10

Deskriptory: solid fuels, fossil fuels, coal, lignite, coke, chemical analysis, determination of content, carbon, hydrogen, combustion analysis, gravimetric analysis

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 625 byla připravena technickou komisí ISO/TC 27 Tuhá paliva subkomisí SC 5 Metody analýz.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 625:1975), které bylo technicky revidováno.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze pro informaci.


Strana 4

Úvod

Alternativní metoda, která je specifikována v této mezinárodní normě, je uvedena v ISO 609:1996 Tuhá paliva - Stanovení uhlíku a vodíku - Vysokoteplotní metoda.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu uhlíku a vodíku v černých uhlích, hnědých uhlích, lignitu a koksu Liebigovou metodou.

Výsledky zahrnují uhlík z uhličitanů a vodík, vázaný ve vodě a v konstituční vodě silikátů. Voda se stanoví ve stejnou dobu a odpovídající korekcí se opraví hodnota vodíku, získaná spalováním. Lze rovněž stanovit oxid uhličitý a opravit hodnotu veškerého uhlíku na přítomnost uhlíku z uhličitanů. *)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz