Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                     Duben 2003

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Základnové stanice (BS)
a uživatelská zařízení (UE)
buňkových sítí IMT-2000 třetí
generace -
Část 10: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE
na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

ČSN
ETSI EN 301 908-10
V1.1.1

87 5111

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks -
Part 10: Harmonized EN for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering essential requirements of article 3.2 of the R
&TTE
Directive

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-10 V1.1.1:2002.
Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-10 V1.1.1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 908-10 V1.1.1:2002. The European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 908-10 V1.1.1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 908-10 V1.1.1 (87 5111) z července 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66644
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 908-10 V1.1.1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 908-10 V1.1.1 (87 5111) z července 2002 převzala ETSI EN 301 908-10 V1.1.1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 300 175-2 V1.5.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-2 V1.5.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

ETSI EN 300 175-3 V1.5.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-3 V1.5.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

ETSI EN 300 175-5 V1.5.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-5 V1.5.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

ETSI EN 300 175-6 V1.5.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-6 V1.5.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

ISO/IEC 9646-1:1994 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 9646-1:1997 (36 9647) Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 1: Obecné pojmy

Doporučení ITU-T V.11:1996 nezavedeno

ETSI EN 300 700 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 700 V1.2.1 (87 5501) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS)

Doporučení ITU-T O.153:1988 nezavedeno

EN 55022:1998 zavedena v ČSN EN 55022:1999 (33 4290) Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

ETSI ETR 028, edice 2:1994 soubor nezavedena

Doporučení ITU-T G.726 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.1457:2000 nezavedeno

ERC/DEC(99)25 nezavedeno

ERC/DEC(00)01 nezavedeno

ETSI EN 301 406 V1.4.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 406 V1.4.1 (87 5534) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky

ETSI EN 301 489 soubor zaváděn v souboru ČSN ETSI EN 301 489 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

POZNÁMKY

1      Doporučení ITU-T, ITU-R a rozhodnutí CEPT jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

2      Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.


Strana 3

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 09-03-1999, o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení v platném znění.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 03-05-1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. v platném znění.

Směrnice (Rady) 73/23/EEC (EU) z 19-02-1973, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení navržených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

V článku 5.3.6.7 je uvedena národní poznámka upozorňující na nepřesnosti v obrázcích 37, 38, 39, v kapitole C.3 přílohy je uvedena národní poznámka doplńující význam sloupcú „Odkaz“ v příslušných tabulkách a v článku C.4.5 přílohy je upozornění na zřejmý překlep v tabulce C.20 originálu normy.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována v rámci projektu ETSI Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) a byla vydána v lednu 2002.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Vladimír Panocha

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

 

ETSI EN 301 908-10 V1.1.1 (2002-01)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE)
buňkových sítí IMT-2000 třetí generace;
Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000,
FDMA/TDMA (DECT)

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 10: Harmonized EN for IMT-2000,
FDMA/TDMA (DECT)
covering essential requirements
of article 3.2 of the R
&TTE Directive

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

DEN/DECT-A0175

 

Klíčová slova

3G, DECT, digital, generic, IMT-2000, radio,
regulation, testing

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané ve formátu PDF na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2002.

Všechna práva vyhrazena


Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva................................................................................................................................................................................ 17

Předmluva....................................................................................................................................................................................... 17

Úvod.................................................................................................................................................................................................. 19

1                             Rozsah platnosti............................................................................................................................................. 21

2                             Normativní odkazy.......................................................................................................................................... 21

3                             Definice a zkratky............................................................................................................................................ 23

3.1                          Definice............................................................................................................................................................ 23

3.2                          Zkratky............................................................................................................................................................... 25

4                             Specifikace technických požadavků............................................................................................................ 27

4.1                          Profil prostředí................................................................................................................................................. 27

4.2                          Záměr normy................................................................................................................................................... 27

4.2.1                       Zkušební sestavy............................................................................................................................................ 27

4.2.2                       Zkušební skupiny........................................................................................................................................... 27

4.2.3                       Zkušební případy............................................................................................................................................ 28

4.3                          Prohlášení žadatele....................................................................................................................................... 29

4.4                          Použitelnost typových zkoušek..................................................................................................................... 29

4.4.1                       Úvod.................................................................................................................................................................. 29

4.4.2                       Zařízení, které obsahuje pouze přijímač RF DECT.................................................................................. 30

4.4.3                       Zařízení, které obsahuje rádiový vysílač..................................................................................................... 30

4.4.4                       CTA.................................................................................................................................................................... 30

4.4.5                       Zařízení se synchronizačním vstupem/výstupem..................................................................................... 30

4.4.6                       Zařízení obsahující IPEI (pouze PP)............................................................................................................ 30

4.4.7                       Všechna zařízení FP....................................................................................................................................... 30

4.4.8                       Zařízení s kombinovanými funkcemi FT a PT........................................................................................... 30

4.4.8.1                   Úvod.................................................................................................................................................................. 30

4.4.8.2                   Radioreléová stanice..................................................................................................................................... 30

4.4.8.3                   Přímá komunikace mezi dvěma PP............................................................................................................ 30

4.4.8.4                   Distribuované komunikace........................................................................................................................... 31

4.4.9                       Poskytování služeb 2 Mbit/s. Zařízení, které je schopno používat čtyřstavovou
a/nebo osmistavovou modulaci.................................................................................................................. 31

4.4.10                    Dvourežimové mikrotelefony........................................................................................................................ 31

4.5                          Požadavky na shodu...................................................................................................................................... 31

4.5.1                       Všeobecně....................................................................................................................................................... 31

4.5.2                       Přesnost a stabilita nosných RF................................................................................................................. 31

4.5.2.1                   Definice jmenovitého umístění nosných RF............................................................................................. 31

4.5.2.2                   Meze.................................................................................................................................................................. 31

4.5.2.3                   Shoda............................................................................................................................................................... 32

4.5.3                       Přesnost a stabilita časovacích parametrů............................................................................................... 32

4.5.3.1                   Definice............................................................................................................................................................ 32

4.5.3.1.1                Struktura intervalu........................................................................................................................................... 32

4.5.3.1.2                Definice umístění p0....................................................................................................................................... 33


Strana 8

                            Strana

4.5.3.2                   Meze.................................................................................................................................................................. 33

4.5.3.2.1                Přesnost a stabilita referenčního časovače.............................................................................................. 33

4.5.3.2.2                Neklid vysílání RFP........................................................................................................................................ 33

4.5.3.2.3                Synchronizace referenčního časovače PP................................................................................................ 33

4.5.3.3                   Shoda............................................................................................................................................................... 34

4.5.4                       Vysílací vysokofrekvenční impulz................................................................................................................. 34

4.5.4.1                   Definice............................................................................................................................................................ 34

4.5.4.1.1                Úvod.................................................................................................................................................................. 34

4.5.4.1.2                Fyzické pakety.................................................................................................................................................. 34

4.5.4.1.3                Vysílací výkon................................................................................................................................................... 34

4.5.4.1.4                Normální vysílací výkon (NTP)...................................................................................................................... 34

4.5.4.1.5                Doba náběhu vysílače................................................................................................................................... 34

4.5.4.1.6                Doba doběhu vysílače................................................................................................................................... 35

4.5.4.1.7                Minimální výkon............................................................................................................................................... 35

4.5.4.1.8                Maximální výkon.............................................................................................................................................. 35

4.5.4.1.9                Udržení vysílání po konci paketu................................................................................................................. 35

4.5.4.1.10              Klidový výstupní výkon vysílače..................................................................................................................... 35

4.5.4.2                   Meze.................................................................................................................................................................. 35

4.5.4.2.1                Doba náběhu vysílače................................................................................................................................... 35

4.5.4.2.2                Doba doběhu vysílače................................................................................................................................... 35

4.5.4.2.3                Minimální výkon............................................................................................................................................... 35

4.5.4.2.4                Maximální výkon.............................................................................................................................................. 35

4.5.4.2.5                Udržování vysílání po konci paketu............................................................................................................. 35

4.5.4.2.6                Klidový výkonový výstup vysílače.................................................................................................................. 35

4.5.4.3                   Shoda............................................................................................................................................................... 35

4.5.5                       Vysílací výkon................................................................................................................................................... 36

4.5.5.1                   Definice............................................................................................................................................................ 36

4.5.5.1.1                PP a RFP s vestavěnou anténou................................................................................................................. 36

4.5.5.1.2                PP a RFP s vnějšími konektory pro všechny antény................................................................................ 36

4.5.5.1.3                PP a RFP s vestavěnou i vnější anténou................................................................................................... 36

4.5.5.2                   Meze.................................................................................................................................................................. 36

4.5.5.3                   Shoda............................................................................................................................................................... 36

4.5.6                       Modulace nosné RF....................................................................................................................................... 36

4.5.6.1                   Definice............................................................................................................................................................ 36

4.5.6.2                   Meze.................................................................................................................................................................. 36

4.5.6.3                   Shoda............................................................................................................................................................... 37

4.5.7                       Nežádoucí vyzařování výkonu RF................................................................................................................. 37

4.5.7.1                   Všeobecně....................................................................................................................................................... 37

4.5.7.2                   Emise způsobené modulací........................................................................................................................ 37

4.5.7.2.1                Definice............................................................................................................................................................ 37

4.5.7.2.2                Meze.................................................................................................................................................................. 37

4.5.7.2.3                Shoda............................................................................................................................................................... 37


Strana 9

                             Strana

4.5.7.3                   Emise způsobené přechodnými jevy vysílače.......................................................................................... 37

4.5.7.3.1                Definice............................................................................................................................................................ 37

4.5.7.3.2                Meze.................................................................................................................................................................. 38

4.5.7.3.3                Shoda............................................................................................................................................................... 38

4.5.7.4                   Emise způsobené intermodulací................................................................................................................ 38

4.5.7.4.1                Definice............................................................................................................................................................ 38

4.5.7.4.2                Meze.................................................................................................................................................................. 38

4.5.7.4.3                Shoda............................................................................................................................................................... 38

4.5.7.5                   Rušivé emise při přiřazení vysílacího kanálu............................................................................................ 38

4.5.7.5.1                Definice............................................................................................................................................................ 38

4.5.7.5.2                Meze.................................................................................................................................................................. 38

4.5.7.5.3                Shoda............................................................................................................................................................... 39

4.5.8                       Zkoušení rádiového přijímače..................................................................................................................... 39

4.5.8.1                   Citlivost rádiového přijímače........................................................................................................................ 39

4.5.8.1.1                Definice............................................................................................................................................................ 39

4.5.8.1.2                Meze.................................................................................................................................................................. 39

4.5.8.1.3                Shoda............................................................................................................................................................... 39

4.5.8.2                   Referenční BER a FER rádiového přijímače............................................................................................. 39

4.5.8.2.1                Definice............................................................................................................................................................ 39

4.5.8.2.2                Meze.................................................................................................................................................................. 39

4.5.8.2.3                Shoda............................................................................................................................................................... 39

4.5.8.3                   Vliv interference na funkci rádiového přijímače........................................................................................ 40

4.5.8.3.1                Definice............................................................................................................................................................ 40

4.5.8.3.2                Meze.................................................................................................................................................................. 40

4.5.8.3.3                Shoda............................................................................................................................................................... 40

4.5.8.4                   Blokování rádiového přijímače, případ 1: blokování způsobené signály
vyskytujícími se současně, ale na jiných kmitočtech............................................................................... 40

4.5.8.4.1                Definice............................................................................................................................................................ 40

4.5.8.4.2                Meze.................................................................................................................................................................. 40

4.5.8.4.3                Shoda............................................................................................................................................................... 41

4.5.8.5                   Blokování rádiového přijímače, případ 2: blokování způsobené signály
vyskytujícími se v různou dobu..................................................................................................................... 41

4.5.8.5.1                Definice............................................................................................................................................................ 41

4.5.8.5.2                Meze.................................................................................................................................................................. 41

4.5.8.5.3                Shoda............................................................................................................................................................... 41

4.5.8.6                   Vliv intermodulace na funkci přijímače....................................................................................................... 41

4.5.8.6.1                Definice............................................................................................................................................................ 41

4.5.8.6.2                Meze.................................................................................................................................................................. 41

4.5.8.6.3                Shoda............................................................................................................................................................... 41

4.5.8.7                   Rušivé emise bez přiřazeného přenosového kanálu PP....................................................................... 42

4.5.8.7.1                Definice............................................................................................................................................................ 42

4.5.8.7.2                Meze.................................................................................................................................................................. 42

4.5.8.7.3                Shoda............................................................................................................................................................... 42


Strana 10

                             Strana

4.5.9                       Synchronizace mezi systémy (pouze FP)................................................................................................... 42

4.5.9.1                   Popis................................................................................................................................................................. 42

4.5.9.2                   Pevně propojené synchronizační vstupy/výstupy...................................................................................... 42

4.5.9.2.1                FP jako řídicí.................................................................................................................................................... 42

4.5.9.2.2                FP jako podřízená........................................................................................................................................... 43

4.5.9.3                   Synchronizace GPS........................................................................................................................................ 43

4.5.9.3.1                FP s vestavěnou synchronizací globálním systémem zjišťování polohy (GPS)................................. 43

4.5.9.3.2                Vnější synchronizační zařízení GPS............................................................................................................ 43

4.5.10                    Zkoušení identity zařízení.............................................................................................................................. 44

4.5.10.1                 PP...................................................................................................................................................................... 44

4.5.10.2                 FP...................................................................................................................................................................... 44

4.5.11                    Efektivní využití rádiového spektra............................................................................................................... 44

4.5.11.1                 Výběr kanálu.................................................................................................................................................... 44

4.5.11.2                 Potvrzení kanálu.............................................................................................................................................. 44

4.5.11.2.1              Pro PT............................................................................................................................................................... 44

4.5.11.2.2              Pro FT............................................................................................................................................................... 45

4.5.11.3                 Uvolnění kanálu.............................................................................................................................................. 45

4.5.11.4                 Všeobecně....................................................................................................................................................... 45

4.5.12                    Zkoušení WRS................................................................................................................................................ 45

4.5.12.1                 Všeobecné požadavky................................................................................................................................... 45

4.5.12.2                 Zkoušení jako PP........................................................................................................................................... 45

4.5.12.3                 Zkoušení jako RFP......................................................................................................................................... 46

4.5.12.4                 Doplňkové požadavky.................................................................................................................................... 46

4.5.12.5                 Shoda............................................................................................................................................................... 50

4.5.13                    Požadavky na PP s režimem přímé komunikace mezi dvěma PP........................................................ 50

4.5.13.1                 Všeobecné požadavky................................................................................................................................... 50

4.5.13.2                 Nastavení EUT do režimu přímé komunikace.......................................................................................... 50

4.5.13.3                 Pokud EUT nezapočalo volání..................................................................................................................... 50

4.5.13.4                 Pokud EUT započalo volání.......................................................................................................................... 51

4.5.13.5                 Shoda............................................................................................................................................................... 51

4.5.14                    Distribuované komunikace........................................................................................................................... 51

4.5.14.1                 Všeobecné požadavky................................................................................................................................... 51

4.5.14.2                 Zkoušení jako PP........................................................................................................................................... 51

4.5.14.3                 Zkoušení jako RFP......................................................................................................................................... 52

4.5.14.4                 Shoda............................................................................................................................................................... 52

4.5.15                    Možnosti vícestavové modulace.................................................................................................................. 52

4.5.15.1                 Požadavky........................................................................................................................................................ 52

4.5.15.2                 Shoda............................................................................................................................................................... 53

5                             Zkoušení shody s technickými požadavky................................................................................................. 53

5.1                          Všeobecné zkušební požadavky.................................................................................................................. 53

5.1.1                       Filosofie zkoušek............................................................................................................................................ 53

5.1.2                       Standardní poloha.......................................................................................................................................... 54


Strana 11

                             Strana

5.1.3                       Zkušební anténa LT....................................................................................................................................... 54

5.1.4                       Substituční anténa......................................................................................................................................... 54

5.1.5                       Zkušební přípravek......................................................................................................................................... 55

5.1.5.1                   Popis................................................................................................................................................................. 55

5.1.5.2                   Kalibrace zkušebního přípravku pro měření vlastností vysílače............................................................ 55

5.1.5.3                   Kalibrace zkušebního přípravku pro měření vlastností přijímače......................................................... 56

5.1.5.4                   Způsob použití................................................................................................................................................. 56

5.1.6                       Zařízení s dočasným nebo vnitřním stálým anténním konektorem...................................................... 56

5.1.6.1                   Všeobecně....................................................................................................................................................... 56

5.1.6.2                   Zařízení s dočasným anténním konektorem............................................................................................. 56

5.1.7                       Nižší tester (LT)............................................................................................................................................... 57

5.1.7.1                   Popis................................................................................................................................................................. 57

5.1.7.2                   Spojení mezi EUT a LT.................................................................................................................................. 57

5.1.7.3                   Funkce a schopnosti..................................................................................................................................... 57

5.1.7.4                   Nejistota vytváření signálu............................................................................................................................ 58

5.1.7.5                   Modulovaná nosná jako v DECT................................................................................................................. 58

5.1.7.6                   Zdroje rušení CW........................................................................................................................................... 58

5.1.7.7                   Signál RF DECT............................................................................................................................................. 58

5.1.7.8                   Zkušební modulační signály........................................................................................................................ 58

5.1.8                       Vyšší tester (UT)............................................................................................................................................. 58

5.1.8.1                   Popis UT.......................................................................................................................................................... 58

5.1.8.2                   Zkušební pohotovostní režim....................................................................................................................... 58

5.1.8.3                   Zkušební zprávy.............................................................................................................................................. 59

5.1.8.4                   Fiktivní nastavení, pokud EUT je RFP a je ve zkušebním pohotovostním režimu.............................. 59

5.1.9                       Popis FT a PT nižšího testeru...................................................................................................................... 59

5.1.10                    Všeobecné zkušební metody....................................................................................................................... 60

5.1.10.1                 Všeobecně....................................................................................................................................................... 60

5.1.10.2                 Vzorkování signálu RF................................................................................................................................... 60

5.1.10.2.1              Úvod.................................................................................................................................................................. 60

5.1.10.2.2              Metoda vzorkování.......................................................................................................................................... 60

5.1.10.3                 Určení referenční polohy............................................................................................................................... 60

5.1.10.3.1              Případ 1: EUT, která nemohou vysílat........................................................................................................ 60

5.1.10.3.2              Případ 2: EUT, která mohou vysílat............................................................................................................. 60

5.1.10.4                 Měření bitové chybovosti (BER) a rámcové chybovosti (FER)................................................................ 60

5.1.11                    Zkušební sestava........................................................................................................................................... 61

5.1.11.1                 Všeobecně....................................................................................................................................................... 61

5.1.11.2                 Zkušební sestava 1........................................................................................................................................ 61

5.1.11.3                 Zkušební sestava 2........................................................................................................................................ 61

5.1.11.4                 Zkušební sestava 3........................................................................................................................................ 61

5.1.11.5                 Zkušební sestava 4........................................................................................................................................ 62

5.1.11.6                 Zkušební sestava 5........................................................................................................................................ 62

5.1.12                    Zkušební uspořádání pro měření intermodulace.................................................................................... 63


Strana 12

                             Strana

5.1.12.1                 Uspořádání mezi dvěma PP........................................................................................................................ 63

5.1.12.2                 Uspořádání mezi dvěma FT......................................................................................................................... 63

5.1.12.3                 Uspořádání mezi FT a PT............................................................................................................................. 64

5.1.13                    Zkušební podmínky, napájecí zdroj a teploty okolí................................................................................... 64

5.1.13.1                 Všeobecně....................................................................................................................................................... 64

5.1.13.2                 Jmenovité zkušební podmínky..................................................................................................................... 65

5.1.13.3                 Mezní zkušební podmínky............................................................................................................................. 65

5.1.13.4                 Zkušební napájecí zdroj - všeobecné požadavky..................................................................................... 66

5.1.13.5                 Jmenovitý zkušební napájecí zdroj.............................................................................................................. 66

5.1.13.5.1              Síťové napětí................................................................................................................................................... 66

5.1.13.5.2              Regulované napájecí zdroje s olověnými akumulátory........................................................................... 67

5.1.13.5.3              Niklkadmiové baterie..................................................................................................................................... 67

5.1.13.5.4              Jiné napájecí zdroje....................................................................................................................................... 67

5.1.13.6                 Mezní zkušební napájecí zdroj..................................................................................................................... 67

5.1.13.6.1              Síťové napětí................................................................................................................................................... 67

5.1.13.6.2              Regulované napájecí zdroje s olověnými akumulátory........................................................................... 67

5.1.13.6.3              Niklkadmiové baterie..................................................................................................................................... 67

5.1.13.6.4              Jiné napájecí zdroje....................................................................................................................................... 67

5.1.13.7                 Zkoušení zařízení propojených s hostitelem a zásuvných karet............................................................ 67

5.1.13.7.1              Povolené přístupy........................................................................................................................................... 67

5.1.13.7.2              Alternativa A: kombinované zařízení............................................................................................................ 67

5.1.13.7.3              Alternativa B: použití zkušebního přípravku a tří hostitelských zařízení................................................. 68

5.2                          Vyhodnocení výsledků měření..................................................................................................................... 68

5.3                          Základní rádiové zkušební sestavy............................................................................................................. 69

5.3.1                       Všeobecně....................................................................................................................................................... 69

5.3.2                       Přesnost a stabilita nosných RF................................................................................................................. 69

5.3.2.1                   Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 69

5.3.2.2                   Metoda měření................................................................................................................................................ 69

5.3.2.3                   Rozhodovací kritéria, pokud EUT je RFP................................................................................................... 70

5.3.2.4                   Rozhodovací kritéria, pokud EUT je PP...................................................................................................... 70

5.3.3                       Přesnost a stabilita parametrů časování................................................................................................... 70

5.3.3.1                   Měření neklidu časování paketů.................................................................................................................. 70

5.3.3.1.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 70

5.3.3.1.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 71

5.3.3.1.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 71

5.3.3.2                   Měření přesnosti referenčního časování RFP.......................................................................................... 71

5.3.3.2.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 71

5.3.3.2.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 71

5.3.3.2.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 71

5.3.3.3                   Měření přesnosti přenosu paketů PP......................................................................................................... 72

5.3.3.3.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 72

5.3.3.3.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 72


Strana 13

                             Strana

5.3.3.3.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 73

5.3.4                       Vysílací vysokofrekvenční ímpulz................................................................................................................. 73

5.3.4.1                   Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 73

5.3.4.2                   Metoda měření................................................................................................................................................ 73

5.3.4.3                   Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 73

5.3.5                       Vysílací výkon................................................................................................................................................... 74

5.3.5.1                   PP a RFP s vestavěnou anténou................................................................................................................. 74

5.3.5.1.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 74

5.3.5.1.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 74

5.3.5.1.3                Rozhodovací kritéria pro všechna EUT...................................................................................................... 75

5.3.5.2                   PP a RFP s vnějším(i) připojením(i) antény.............................................................................................. 75

5.3.5.2.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 75

5.3.5.2.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 75

5.3.5.2.3                Rozhodovací kritéria pro všechna EUT...................................................................................................... 76

5.3.6                       Modulace nosné RF....................................................................................................................................... 76

5.3.6.1                   Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 76

5.3.6.2                   Metoda měření, části 1 a 2........................................................................................................................... 76

5.3.6.2.1                Úvod.................................................................................................................................................................. 76

5.3.6.2.2                Část 1............................................................................................................................................................... 76

5.3.6.2.3                Část 2............................................................................................................................................................... 76

5.3.6.3                   Metoda měření, části 3 a 4........................................................................................................................... 77

5.3.6.3.1                Úvod.................................................................................................................................................................. 77

5.3.6.3.2                Část 3............................................................................................................................................................... 77

5.3.6.3.3                Část 4............................................................................................................................................................... 77

5.3.6.4                   Rozhodovací kritéria pro část 1.................................................................................................................... 78

5.3.6.5                   Rozhodovací kritéria pro část 2.................................................................................................................... 78

5.3.6.6                   Rozhodovací kritéria pro část 3.................................................................................................................... 78

5.3.6.7                   Rozhodovací kritéria pro část 4.................................................................................................................... 78

5.3.7                       Nežádoucí vyzařování výkonu RF................................................................................................................. 79

5.3.7.1                   Všeobecné zkušební podmínky................................................................................................................... 79

5.3.7.2                   Emise způsobené modulací........................................................................................................................ 79

5.3.7.2.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 79

5.3.7.2.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 80

5.3.7.2.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 80

5.3.7.3                   Emise způsobené přechodnými jevy vysílače.......................................................................................... 81

5.3.7.3.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 81

5.3.7.3.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 81

5.3.7.3.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 81

5.3.7.4                   Emise způsobené intermodulací................................................................................................................ 82

5.3.7.4.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 82

5.3.7.4.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 82

5.3.7.4.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 83


Strana 14

                             Strana

5.3.7.5                   Rušivé emise při přiřazeném vysílacím kanálu........................................................................................ 83

5.3.7.5.1                Vyzařované emise.......................................................................................................................................... 83

5.3.7.5.2                Rušivé emise šířené vedením..................................................................................................................... 84

5.3.8                       Zkoušení rádiového přijímače..................................................................................................................... 84

5.3.8.1                   Citlivost rádiového přijímače........................................................................................................................ 84

5.3.8.1.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 84

5.3.8.1.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 84

5.3.8.1.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 85

5.3.8.2                   Referenční BER a FER rádiového přijímače............................................................................................. 85

5.3.8.2.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 85

5.3.8.2.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 85

5.3.8.2.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 85

5.3.8.3                   Vliv interference na funkci rádiového přijímače........................................................................................ 85

5.3.8.3.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 85

5.3.8.3.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 85

5.3.8.3.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 86

5.3.8.4                   Blokování rádiového přijímače, případ 1: blokování způsobené signály
vyskytujícími se současně, ale na jiných kmitočtech............................................................................... 86

5.3.7.4.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 86

5.3.8.4.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 86

5.3.8.4.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 87

5.3.8.5                   Blokování rádiového přijímače, případ 2: blokování způsobené signály
vyskytujícími se v různém čase.................................................................................................................... 88

5.3.8.5.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 88

5.3.8.5.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 88

5.3.8.5.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 88

5.3.8.6                   Intermodulační jevy v přijímači..................................................................................................................... 88

5.3.8.6.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 88

5.3.8.6.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 89

5.3.8.6.3                Rozhodovací kritéria....................................................................................................................................... 89

5.3.8.7                   Rušivé emise bez přiřazeného přenosového kanálu PP....................................................................... 89

5.3.8.7.1                Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 89

5.3.8.7.2                Metoda měření................................................................................................................................................ 89

5.3.8.7.3                Rozhodovací kritéria (vně pásma DECT)................................................................................................... 90

5.3.8.7.4                Rozhodovací kritéria (v pásmu DECT)....................................................................................................... 90

5.3.9                       Synchronizace mezi systémy (pouze FP)................................................................................................... 90

5.3.9.1                   Zkušební prostředí......................................................................................................................................... 90

5.3.9.2                   Pevně propojené synchronizační vstupy/výstupy...................................................................................... 90

5.3.9.2.1                FP jako řídicí.................................................................................................................................................... 90

5.3.9.2.2                FP jako podřízená........................................................................................................................................... 91

5.3.9.3                   Synchronizace s GPS.................................................................................................................................... 92

5.3.9.3.1                FP s vestavěnou synchronizací s globálním systémem určování polohy (GPS)............................... 92

5.3.9.3.2                Vnější zařízení pro synchronizaci s GPS.................................................................................................... 92


Strana 15

                             Strana

5.3.10                    Zkoušení identity zařízení.............................................................................................................................. 93

5.3.11                    Efektivní využívání rádiového spektra.......................................................................................................... 93

5.3.12                    Zkoušení WRS................................................................................................................................................ 93

5.3.12.1                 Všeobecně....................................................................................................................................................... 93

5.3.12.2                 Zkoušení jako PP........................................................................................................................................... 93

5.3.12.3                 Zkoušení jako RFP......................................................................................................................................... 93

5.3.12.4                 Doplňkové požadavky.................................................................................................................................... 94

5.3.13                    Požadavky na PP s režimem přímé komunikace mezi dvěma PP........................................................ 94

5.3.13.1                 Všeobecně....................................................................................................................................................... 94

5.3.13.2                 Nastavení EUT do režimu přímé komunikace.......................................................................................... 94

5.3.13.3                 Pokud EUT nezapočalo volání..................................................................................................................... 94

5.3.13.4                 Pokud EUT započalo volání.......................................................................................................................... 94

5.3.13.5                 Prohlášení žadatele....................................................................................................................................... 95

5.3.14                    Distribuované komunikace........................................................................................................................... 95

5.3.14.1                 Všeobecně....................................................................................................................................................... 95

5.3.14.2                 Zkoušení jako PP........................................................................................................................................... 95

5.3.14.3                 Zkoušení jako RFP......................................................................................................................................... 95

5.3.14.4                 Prohlášení žadatele....................................................................................................................................... 96

5.3.15                    Možnosti vícestavové modulace.................................................................................................................. 96

5.3.15.1                 Všeobecně....................................................................................................................................................... 96

5.3.15.2                 Aktivace vícestavových modulací, pokud je EUT ve zkušebním pohotovostním režimu................... 97

5.3.15.3                 Prohlášení žadatele....................................................................................................................................... 97

Příloha A (normativní) Tabulka požadavků EN (EN-RT)........................................................................................................   98

Příloha B (normativní) Postupy pro kalibraci zkušebního přípravku.................................................................................. 100

B.1                          Kalibrace zkušebního přípravku pro měření přijímače......................................................................... 100

B.1.1                      Postup............................................................................................................................................................ 100

B.1.2                      Metoda měření.............................................................................................................................................. 100

Příloha C (normativní) Profil podpory zkoušek (TSP)............................................................................................................ 102

C.1                          Úvod................................................................................................................................................................ 102

C.2                          Normalizované značky pro sloupec statutu............................................................................................. 102

C.3                          Schopnosti zkoušené PP (EUT)................................................................................................................ 103

C.3.1                      Služby............................................................................................................................................................. 103

C.3.2                      Zprávy............................................................................................................................................................. 103

C.3.3                      Parametry zprávy.......................................................................................................................................... 105

C.3.4                      Podpora postupů......................................................................................................................................... 108

C.3.5                      Funkce multiplexování CSF........................................................................................................................ 108

C.3.6                      Podpora časovače a čítače........................................................................................................................ 109

C.4                          Schopnosti zkoušené FP (EUT)................................................................................................................ 110

C.4.1                      Služby............................................................................................................................................................. 110

C.4.2                      Zprávy............................................................................................................................................................. 110

C.4.3                      Parametry zprávy.......................................................................................................................................... 113

C.4.4                      Podpora postupů......................................................................................................................................... 115


Strana 16

                             Strana

C.4.5                      Funkce multiplexování CSF........................................................................................................................ 115

C.4.6                      Podpora časovače a čítače........................................................................................................................ 116

Příloha D (normativní) Měření BER a FER.............................................................................................................................. 117

Příloha E (informativní) Postupy pro měření ztráty synchronizace EUT pomocí LT........................................................ 118

E.1                          Popis.............................................................................................................................................................. 118

E.2                          Metoda............................................................................................................................................................ 118

Příloha F (informativní) Čísla nosných DECT a umístění nosných v rozsahu 1 880 MHz až 2 025 MHz..................... 119

F.1                          Úvod................................................................................................................................................................ 119

F.2                          Pásmo RF 00001 1 880 MHz až 1 940 MHz............................................................................................ 120

F.3                          Pásmo RF 00010 1 880 MHz až 1 925 MHz a 2 010 MHz až 2 025 MHz........................................... 121

F.4                          Pásmo RF 00011 1 880 MHz až 1 900 MHz, 1 915 MHz až 1 940 MHz
a 2 010 MHz až 2 025 MHz.......................................................................................................................... 122

F.5                          Pásmo RF 00100 1 880 MHz až 1 900 MHz, 1 935 MHz až 1 960 MHz
a 2 010 MHz až 2 025 MHz.......................................................................................................................... 123

F.6                          Pásmo RF 00101 1 880 MHz až 1 900 MHz, 1 955 MHz až 1 980 MHz
a 2 010 MHz až 2 025 MHz.......................................................................................................................... 124

Příloha G (informativní) Název EN v úředních jazycích.......................................................................................................... 125

Příloha H (informativní) Bibliografie......................................................................................................................................... 126

Přehled dokumentů..................................................................................................................................................................... 127


Strana 17

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva (IPR); podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována v rámci projektu ETSI Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou EN, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici 1999/5/EC [1] Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“).

Tato norma je částí 10 vícedílné normy pokrývající základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) pro buňkové sítě IMT-2000 třetí generace, identifikované níže:

Část 1:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky“

Část 2:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)“

Část 3:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)“

Část 4:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)“

Část 5:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS);

Část 6:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)“

Část 7:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)“

Část 8:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)“

Část 9:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS)“

Část 10:  „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)“.

Technické specifikace příslušející Směrnici 1999/5/EC [1] jsou uvedeny v příloze A.


Strana 18

 

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

4. leden 2002

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

30. duben 2002

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. říjen 2002

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. říjen 2003

 


Strana 19

Úvod

Tato norma je částí souboru norem navržených v souladu s modulární strukturou zahrnující všechna rádiová a telekomunikační koncová zařízení podle Směrnice R&TTE [1]. Každá norma je modulem v této struktuře. Modulární struktura je znázorněna na obrázku 1.

Obrázek 1 - Modulární struktura různých norem používaných podle Směrnice R&TTE


Strana 20

Na levém okraji obrázku 1 jsou uvedeny různé dílčí články obsažené v článku 3 Směrnice R&TTE [1].

K článku 3.3 se vztahují různé vodorovné rámečky s vytečkovanými obrysy, které vyjadřují, že v těchto oblastech v době vydání této normy Komise dosud nestanovila žádné základní požadavky. Pokud budou takovéto požadavky stanoveny a pokud budou použitelné, budou opravňovat existenci jednotlivých norem, jejichž rozsah platnosti bude pravděpodobně určen funkcí nebo typem rozhraní.

Svislé rámečky vztahující se k článku 3.2 obsahují normy týkající se využití rádiového spektra rádiovými zařízeními. Rozsahy platnosti těchto norem jsou určovány buď kmitočtem (obvykle jsou-li harmonizována kmitočtová pásma) nebo typem rádiového zařízení.

U článku 3.1b je znázorněna EN 301 489 [19], vícedílná norma pro EMC rádiových výrobků, používaná podle Směrnice EMC [2].

U článku 3.1a jsou znázorněny platné normy pro bezpečnost, používané v současné době podle Směrnice LV [3], a nové normy pokrývající vystavení člověka elektromagnetickým polím. Mohou se rovněž požadovat nové normy pokrývající akustickou bezpečnost.

Na spodní části obrázku je znázorněn vztah norem k rádiovým zařízením a telekomunikačním koncovým zařízením. Konkrétní zařízení může být rádiovým zařízením, telekomunikačním koncovým zařízením, nebo obojím. Norma pro rádiové spektrum bude platit, pokud se jedná o rádiové zařízení. Norma podle článku 3.3 bude platit také, ale jen tehdy, pokud Komise přijala příslušné základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] a pokud je předmětné zařízení pokryto rozsahem platnosti odpovídající normy. V závislosti na charakteru zařízení mohou být tedy základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] pokryty řadou norem.

Modulární přístup byl přijat proto, že:

·         minimalizuje počet potřebných norem. Protože zařízení může mít ve skutečnosti více rozhraní a funkcí, není možné vypracovat samostatnou normu pro každou možnou kombinaci funkcí, která se může v zařízení vyskytnout;

·         poskytuje prostor pro doplnění norem:

-         podle článku 3.2, pokud se dohodnou nová kmitočtová pásma; nebo

-         podle článku 3.3, pokud Komise vydá nezbytná rozhodnutí, aniž by se vyžadovala změna norem, které jsou již publikovány;

·         objasňuje, zjednodušuje a podporuje používání harmonizovaných norem jako důležitého prostředku posuzování shody.

V této je vzata v úvahu odlišnost zpracování specifikací výrobků, z nichž vychází tato vícedílná norma.


Strana 21

1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro koncová zařízení pro IMT-FT. IM-FT je systém digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT), který je součástí skupiny IMT-2000 ITU [15]. Koncové zařízení DECT je tvořeno následujícími prvky:

a)       pevná část (FP);

b)       přenosná část (PP);

c)       bezšňůrový koncový adaptér (CTA);

d)       radioreléová stanice (WRS) (kombinovaná FP a PP).

Kmitočtová pásma služby IMT-FT (DECT) pro vysílání a příjem u všech prvků jsou částmi spektra evropského UMTS použitelnými pro provoz TDD, 1 900 MHz až 1 980 MHz a 2 010 MHz až 2 025 MHz (viz ERC/DEC(99)25 [16] a ERC/DEC(00)01 [17]).

POZNÁMKA 1 Zařízení IMT-FT může mít druhý režim pro zajišťování provozu rovněž v pásmu DECT 1 880 MHz až 1 900 MHz. Použití DECT v pásmu 1 880 MHz až 1 900 MHz je zahrnuto v EN 301 406 [18] Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE [1].

Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC [1] (Směrnice R&TTE), který stanoví, že „…rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo rušení“.

Navíc k této normě budou pro zařízení v rozsahu platnosti této normy platit i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE [1].

POZNÁMKA 2 Seznam takovýchto EN je uveden na internetové stránce: http://www.newapproach.org/.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·         Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·         Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·         Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]        Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity)

[2]        Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility)

[3]        Směrnice Rady 73/23/EEC z 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení navržených pro používání v určitých mezích napětí

(Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits)

[4]        ETSI EN 300 175-2 V1.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Společné rozhraní (CI); Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical layer (PHL))


Strana 22

[5]        ETSI EN 300 175-3 V1.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Společné rozhraní (CI); Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer)

[6]        ETSI EN 300 175-5 V1.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Společné rozhraní (CI); Část 5: Síťová vrstva (NWK)

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer)

[7]        ETSI EN 300 175-6 V1.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Společné rozhraní (CI); Část 6: Identifikace a adresování

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and addressing)

[8]        ISO/IEC 9646-1:1994 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 1: Obecné pojmy

(Information technology - Open Systems Interconnection - Conformance testing methodology and framework - Part 1: General concepts)

[9]        Doporučení ITU-T V.11:1996 Elektrické vlastnosti symetrických dvouproudových propojovacích obvodů pracujících při přenosových rychlostech do 10 Mbit/s

(Electrical characteristics for balanced double-current interchange circuits operating at data signalling rates up to 10 Mbit/s)

[10]      ETSI EN 300 700 V1.2.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Radioreléová stanice (WRS)

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS))

[11]      Doporučení ITU-T O.153:1988 Základní parametry pro měření chybovosti při bitových rychlostech nižších než základní rychlost

(Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate)

[12]      EN 55022 (1998) Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

(Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement)

[13]      ETSI ETR 028 (všechny části) (2. vydání, březen 1994) Rádiová zařízení a systémy (RES); Nejistoty při měření vlastností pohyblivých rádiových zařízení

(Radio Equipment and Systems (RES); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics)

[14]      Doporučení ITU-T G.726 Adaptivní diferenciální pulzně kódová modulace (ADPCM) 40 kbit/s, 32 kbit/s, 24 kbit/s a 16 kbit/s

(40, 32, 24, 16 kbit/s adaptive differential pulse code modulation (ADPCM))

[15]      Doporučení ITU-R M.1457:2000 Podrobné specifikace rádiových rozhraní mezinárodních mobilních telekomunikací 2000 (IMT-2000)

(Detailed specifications of the radio interfaces of international mobile telecommunications-2000 (IMT-2000))

[16]      ERC/DEC(99)25 Rozhodnutí ERC z 29. listopadu 1999 o harmonizovaném využití spektra pro zemský univerzální systém mobilních telekomunikací (UMTS) pracující v pásmech 1 900 MHz až 1 980 MHz, 2 010 MHz až 2 025 MHz a 2 110 MHz až 2 170 MHz)

(ERC Decision of 29 November 1999 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1900 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz and 2110 - 2170 MHz)

[17]      ERC/DEC(00)01 Rozhodnutí ERC z 28. března 2000 rozšiřující ERC/DEC/(97)07 o kmitočtových pásmech pro zavedení zemského univerzálního systému mobilních telekomunikací (UMTS)

(ERC Decision of 28 March 2000 extending ERC/DEC/(97)07 on the frequency bands for introduction of terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)


Strana 23

[18]      ETSI EN 301 406 V1.4.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE; Kmenové rádiové požadavky

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonized EN for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Generic radio)

[19]      ETSI EN 301 489 (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz