Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.10                                                                                                                                   Duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální
řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty,
kombinézy nebo obleky -
Část 3: Metoda zkoušení
pro zjišťování odolnosti
proti roztržení

ČSN
EN 13595-3


83 2780

 

Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one piece or divided suits -
Part 3: Test method for determination of burst strenght

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels - Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces -
Partie 3: Méthode d´essai pour déterminer la résistance à l´éclatement

Schutzkleidung fűr professionelle Motorradfahrer - Jacken, Hosen und ein- oder mehrteilige Anzűge -
Teil 3: Prüfverfahren zur Bestimmung der Berstfestigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13595-3:2002. Evropská norma EN 13595-3:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13595-3:2002. The European Standard EN 13595-3:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66659
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13595-1:2002 zavedena v ČSN EN 13595-1 (83 2780) Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty a kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky

EN ISO 13938-1 zavedena v ČSN EN ISO 13938-1 (80 0875) Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlaku - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení (ISO 13938-1:1999)

EN ISO 13938-2 zavedena v ČSN EN ISO 13938-2 (80 0875) Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlaku - Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení (ISO 13938-2:1999)

Souvisící ČSN

ČSN EN 13594 (83 2302) Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13634 (83 2504) Ochranná obuv pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13595-4 (83 2780) Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty a kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovém řezu

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 2. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny informativní národní poznámky k článku 4.2.1.3 a k příloze ZA.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Jan Šafr

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

                                                                                      Červenec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.10

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů -
Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky -
Část 3: Metoda  zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení

Protective clothing for professional motorcycle riders -
Jackets, trousers and one piece or divided suits -
Part 3: Test method for determination of burst strenght

 

Vêtements de protection pour les motocyclistes

professionnels - Vestes, pantalons
et combinaisons une ou deux pièces -
Partie 3: Méthode d´essai pour déterminer la

résistance à l´éclatement

Schutzkleidung fűr professionelle Motorradfahrer -
Jacken, Hosen und ein- oder mehrteilige Anzűge -
Teil 3: Prüfverfahren zur Bestimmung der

Berstfestigkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-04-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 13595-3:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Zkouška odolnosti proti roztržení (pevnosti při roztržení)............................................................................................. 7

4.1       Podstata................................................................................................................................................................................ 7

4.2       Zkušební zařízení a materiály........................................................................................................................................... 7

4.3       Zkušební vzorky................................................................................................................................................................... 8

4.4       Postup................................................................................................................................................................................... 9

4.5       Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 9

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná
ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 13595-3:2002 byl připraven technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Tato norma je jednou z řady norem, které stanoví požadavky na jednotlivé oděvní součásti nebo na jednotlivé úrovně ochrany a rizik. EN 13595 zahrnuje čtyři části:

Část 1: Všeobecné požadavky;

Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy (impact abrasion resistance);

Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení (pevnosti při roztržení) (burst strenght);

Č8st 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu (impact cut resistance).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Při nehodě v silniční dopravě poskytuje řidiči motocyklu jedinou ochranu proti zranění oblečení, které má právě na sobě. Oděv pro řidiče motocyklů se zpravidla obléká na běžné oblečení, které chrání proti okolním vlivům větru, vody a chladu; oděv pro řidiče motocyklů splňující požadavky této normy však také musí poskytovat jistou ochranu před zraněním v případě, že by došlo k nehodě. Nesmí překážet řidiči při řízení motocyklu. Má mít pro uživatele přijatelný vzhled.

Tato evropská norma se zabývá především ochranou před zraněním při nehodách poskytovanou oblečením. Rizika, kterým jsou řidiči motocyklů vystaveni, se velmi mění v závislosti na fyzikálním prostředí, jako jsou vlastnosti pozemní komunikace, povětrnostní podmínky, dopravní zátěž, rychlost, kterou motocykl jede, a dovednost řidiče. Pomocí oblečení není možné dosáhnout úplné ochrany proti všem možným kombinacím rizik. Proto tato norma obsahuje požadavky na jednotlivé vlastnosti jednotlivých oděvních součástí nebo jednoduché kombinace těchto oděvních součástí.

Tato norma je jednou z řady norem, které stanoví požadavky na jednotlivé oděvní součásti nebo na jednotlivé úrovně ochrany a rizik.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na materiály a sestavy (kombinace) materiálů pro oděvy používané při výrobě bund, kalhot a kombinéz nebo obleků pro profesionální řidiče motocyklů, které jsou určeny k ochraně uživatele před mechanickým zraněním na zpevněném povrchu vozovek.

Tato evropská norma stanoví zvláštní metodu zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení (pevnosti při roztržení), s jejíž pomocí se hodnotí splnění těchto požadavků.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz