Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.10                                                                                                                                   Duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální
řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty,
kombinézy nebo obleky -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 13595-1

83 2780

 

Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one piece or divided suits - Part 1: General
requirements

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels - Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces -
Partie 1: Exigences générales

Schutzkleidung fűr professionelle Motorradfahrer - Jacken, Hosen und ein- oder mehrteilige Anzűge - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13595-1:2002. Evropská norma EN 13595-1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13595-1:2002. The European Standard EN 13595-1:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66660
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 340 zavedena v ČSN EN 340 (83 2701) Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky

EN 1621-1 zavedena v ČSN EN 1621-1 (83 2881) Ochranné oděvy pro motoristy proti mechanickým nárazům - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro chrániče proti nárazům

prEN 13595-2 dosud nezavedena

EN 13595-3 zavedena v ČSN EN 13595-3 (83 2780) Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty a kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení

EN 13595-4 zavedena v ČSN EN 13595-4 (83 2780) Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty a kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovém řezu

ISO 105 soubor zaveden v souboru ČSN EN ISO 105 (80 0120) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti

ISO 3377:1975 zavedena v ČSN ISO 3377 (79 3828) Usně - Stanovení pevnosti v roztržení štěrbiny

ISO 3635:1981 dosud nezavedena

ISO 4045:1977 zavedena v ČSN ISO 4045 (79 3878) Usně - Stanovení pH

ISO 4674:1977 nezavedena, zavedena ISO 4674-2:1998 v ČSN EN ISO 4674-2 (80 4628) Textilie potažené pryží nebo plastem - Zjišťování odolnosti proti roztržení - Část 2: Zkouška balistickým kyvadlem

ISO 11642:1994 zavedena v ČSN ISO 11642 (79 2010) Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost ve vodě

Souvisící ČSN

ČSN EN 13594 (83 2302) Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13634 (83 2504) Ochranná obuv pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 2. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny informativní národní poznámky k článkům A.1 v příloze A, C.3 v příloze C a k příloze ZA.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Jan Šafr

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

                                                                                      Červenec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.10

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty,
kombinézy nebo obleky -
Část 1: Všeobecné požadavky

Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and
one piece or divided suits -
Part 1: General requirements

 

Vêtements de protection pour les motocyclistes

professionnels - Vestes, pantalons
et combinaisons une ou deux pièces -
Partie 1: Exigences générales

Schutzkleidung fűr professionelle Motorradfahrer -

Jacken, Hosen und ein- oder mehrteilige Anzűge -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-04-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 13595-1:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Úrovně ochrany a podstata rozdělení na oblasti........................................................................................................... 8

4.1       Úrovně ochrany.................................................................................................................................................................... 8

4.2       Podstata rozdělení na oblasti........................................................................................................................................... 8

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Odolnost proti roztržení (dalšímu trhání)....................................................................................................................... 10

5.3       Schopnost tlumení (energie) nárazu............................................................................................................................. 10

5.4       Odolnost proti oděru......................................................................................................................................................... 10

5.5       Odolnost proti nárazovému řezu..................................................................................................................................... 10

5.6       Odolnost proti roztržení (pevnosti při roztržení)............................................................................................................ 10

5.7       Barevná stálost.................................................................................................................................................................. 11

5.8       Hodnota pH usně.............................................................................................................................................................. 11

6          Ergonomické vlastnosti.................................................................................................................................................... 11

7          Upevnění............................................................................................................................................................................. 11

7.1       Upevnění oděvů................................................................................................................................................................. 11

7.2       Upevnění chráničů............................................................................................................................................................ 11

8          Konstrukce a rozdělení na oblasti.................................................................................................................................. 11

9          Značení a návod k používání........................................................................................................................................... 12

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

9.2       Značení................................................................................................................................................................................ 12

9.3       Balení................................................................................................................................................................................... 12

9.4       Návod k používání.............................................................................................................................................................. 12

10        Piktogram............................................................................................................................................................................ 13

Příloha A (normativní)  Zkoušky ergonomických vlastností................................................................................................... 14

A.1       Zásady................................................................................................................................................................................. 14

A.2       Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 14

A.3       Zkušební vzorky.................................................................................................................................................................. 14

A.4       Postup................................................................................................................................................................................. 14

A.5       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 15

Příloha B (normativní)  Zkoušky upevnění oděvu..................................................................................................................... 16

B.1       Zásady................................................................................................................................................................................. 16

B.2       Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 16

B.3       Postup................................................................................................................................................................................. 17

B.4       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 18


Strana 5

           Strana

Příloha C (normativní)  Rozdělení do oblastí podle rizikových kategorií.............................................................................. 20

C.1       Zásady rozdělování na oblasti........................................................................................................................................ 20

C.2       Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 20

C.3       Zkušební vzorky.................................................................................................................................................................. 20

C.4       Postup................................................................................................................................................................................. 20

C.5       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 22

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná
ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................................... 24


Strana 6

Předmluva

Tento dokument EN 13595-1 byl připraven technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Přílohy A, B a C jsou normativní.

Tato norma je jednou z řady norem, které stanoví požadavky na jednotlivé oděvní součásti nebo na jednotlivé úrovně ochrany a rizik. EN 13595 zahrnuje čtyři části:

Část 1: Všeobecné požadavky;

Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy (impact abrasion resistance);

Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení (pevnosti při roztržení) (burst strenght);

Č8st 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu (impact cut resistance).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Při nehodě v silniční dopravě poskytuje řidiči motocyklu jedinou ochranu proti zranění oblečení, které má právě na sobě. Oděv pro řidiče motocyklů se zpravidla obléká na běžné oblečení, které chrání proti okolním vlivům větru, vody a chladu; ale oděv pro řidiče motocyklů splňující požadavky této normy však také musí poskytovat jistou ochranu před zraněním v případě, že by došlo k nehodě. Nesmí překážet řidiči při řízení motocyklu. Má mít pro uživatele přijatelný vzhled.

Tato evropská norma se zabývá především ochranou před zraněním při nehodách poskytovanou oblečením. Rizika, kterým jsou řidiči motocyklů vystaveni, se velmi mění v závislosti na fyzikálním prostředí, jako jsou vlastnosti pozemní komunikace, povětrnostní podmínky, dopravní zátěž, rychlost, kterou motocykl jede, a dovednost řidiče. Pomocí oblečení není možné dosáhnout úplné ochrany proti všem možným kombinacím rizik. Proto tato norma obsahuje požadavky na jednotlivé vlastnosti jednotlivých oděvních součástí nebo jednoduché kombinace těchto oděvních součástí.

Tato norma je jednou z řady norem, které stanoví požadavky na jednotlivé oděvní součásti nebo na jednotlivé úrovně ochrany a rizik.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky na bundy, kalhoty a kombinézy nebo obleky pro profesionální řidiče motocyklů, které jsou určeny k ochraně uživatele před mechanickým zraněním; nevztahuje se na oděvy používané při motoristických sportovních soutěžích organizovaných Svazem (Federation). Tato evropská norma stanoví také příslušné metody zkoušení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz