Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10                                                                                                                                  Březen 2003

Konektory pro elektronická zařízení -
Část 2-102: Kruhové konektory
se stanovenou jakostí -
Předmětová specifikace pro zástrčky
a zásuvky pro vnější nízkonapěťové
napájení

ČSN
EN 61076-2-102


35 4621

                                                                                        idt IEC 61076-2-102:2002

Connectors for electronic equipment -
Part 2-102: Circular connectors with assessed quality -
Detail specification for plugs and jacks for external low voltage power supply

Connecteurs pour équipements électroniques -
Partie 2-102: Connecteurs circulaires sous assurance de la qualité -
Spécification particulière pour fiches et embases pour le raccordement d’une alimentation externe à basse tension

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen -
Teil 2-102: Rundsteckverbinder mit bewerteter Qualität -
Bauartspezifikation für Buchsen und Stöpsel für externe Niederspannungs-Stromversorgung

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61076-2-102:2002 Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-102: Kruhové konektory se stanovenou jakostí - Předmětová specifikace pro zástrčky a zásuvky pro vnější nízkonapěťové napájení, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61076-2-102:2002, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61076-2-102 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 61076-2-102:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 61076-2-102:2002 Connectors for electronic equipment - Part 2-102: Circular connectors with assessed quality - Detail specification for plugs and jacks for external low voltage power supply, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 61076-2-102:2002, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61076-2-102 without any modification. The European Standard EN 61076-2-102:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato část ze souboru norem IEC 61076 se vztahuje na pevné konektory (zásuvky) a volné konektory (zástrčky) pro připojení vnějšího nízkonapěťového napájení (dále jen zásuvky a zástrčky) k elektronickým výrobkům. Předmětem této části je specifikace rozměrů, všeobecných doporučení a zkoušek zástrček a zásuvek užívaných v elektronických výrobcích.

Norma obsahuje 3 strany anglického textu evropské normy a 80 stran mezinárodní normy IEC s anglicko- francouzským textem.

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66755
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz