Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.250; 97.040.99                                                                                                                        Březen 2003

Materiály a předměty určené pro styk
s potravinami - Cateringové kontejnery -
Část 2: Rozměry příslušenství a podpěr

ČSN
EN 631-2

51 1020

 

Materials and articles in contact with foodstuffs - Catering containers - Part 2: Dimensions of accessories and supports

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Bacs pour la cuisine et le transport de nourriture -
Partie 2: Dimensions des accessoires et des supports

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Speisenbehälter - Teil 2: Masse des Zubehörs und der Auflagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 631-2:1999. Evropská norma EN 631-2:1999 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 631-2:1999. The European Standard EN 631-2:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 631-2 (51 1020) z března 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66758
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 631-2:1999 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 631-2 z března 2000 převzala EN 631-2:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 631-1 zavedena v ČSN EN 631-1 (51 1020) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Cateringové kontejnery - Rozměry kontejnerů

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, Praha, IČO 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 631-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Červen 1999
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.250; 97.040.99

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami -
Cateringové kontejnery -
Část 2: Rozměry příslušenství a podpěr

Materials and articles in contact with foodstuffs - Catering containers -
Part 2: Dimensions of accessories and supports

 

Matériaux et objets en contact avec les denrées
alimentaires - Bacs pour la cuisine et le transport
de nourriture -
Partie 2: Dimensions des accessoires
et des supports

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt
mit Lebensmitteln - Speisenbehälter -
Teil 2: Maße des Zubehörs und der Auflagen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-05-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací udělit status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                Ref. č. EN 631-2:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 194 „Nádobí určené pro styk s potravinami“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tato evropská norma nahrazuje EN 631-2:1995

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko,Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 5

Úvod

Tato evropská norma je určena pro racionalizaci běžných cateringových činností vytvořením vysoké zaměnitelnosti kuchyňských prvků. Je založena na modulovém systému Gastro-Norm, vypracovaném evropským výborem pro normalizaci pro hromadné stravování, jako výsledek normalizačních aktivit organizací působících v gastronomii, hotelových službách a cateringu v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

Tato část normy se týká pouze rozměrů příslušenství a rozměrů podpěr pro cateringové kontejnery a příslušenství.

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy specifikuje rozměry příslušenství, jako jsou ukládací police myček nádobí, vyndavací vložky, rošty a pláty. Rovněž specifikuje rozměry podpěr pro cateringové kontejnery s lemem a příslušenství.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz