Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.035.30                                                                                                                                  Březen 2003

Ohebné izolační trubičky -
Část 3: Specifikace jednotlivých typů
trubiček -
Listy 403 až 405: Trubičky ze skelné
tkaniny s akrylátovým povlakem

ČSN
EN 60684-3- 403
až 405

34 6553

                                                                            idt IEC 60684-3-403 to 405:2002

Flexible insulating sleeving -
Part 3: Specification for individual types of sleeving -
Sheets 403 to 405: Glass textile sleeving with acrylic based coating

Gaines isolantes souples -
Partie 3: Spécification pour types particuliers de gaines -
Feuilles 403 à 405: Gaines en fibre de verre tissées, avec revêtement acrylique

Isolierschläuche -
Teil 3: Anforderungen für einzelne Schlauchtypen -
Blätter 403 bis 405: Glasfilament - Textilschläuche mit Acrylbeschichtung

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60684-3-403 to 405:2002 Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 403 až 405: Trubičky ze skelné tkaniny s akrylátovým povlakem, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60684-3-403 to 405:2002, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60684-3-403 až 405 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 60684-3-403 to 405:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60684-3-403 to 405:2002 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specification for individual types of sleeving - Sheets 403 to 405: Glass textile sleeving with acrylic based coating which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60684-3-403 to 405:2002, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60684-3-403 až 405 without any modification. The European Standard EN 60684-3-403 to 405:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje požadavky pro trubičky ze skelné tkaniny s akrylátovým povlakem a v jednotlivých listech rozlišuje tři hladiny průrazného napětí. Tyto trubičky je vhodné používat do 155 °C. Originál EN obsahuje 3 stránky anglického textu, originál IEC obsahuje 17 stránek dvojjazyčného anglicko-francouzského textu.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 684-3-403 až 405 (34 6553) z ledna 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66782
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz