Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.080.01                                                                                                                                   Duben 2003

Polovodičové součástky -
Mechanické a klimatické zkoušky -
Část 10: Mechanické údery

ČSN
EN 60749-10

35 8799

                                                                                             idt IEC 60749-10:2002

Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -
Part 10: Mechanical shock

Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d’essais mécaniques et climatiques -
Partie 10: Chocs mécaniques

Halbleiterbauelemente - Mechanische und klimatische Prüfverfahren -
Teil 10: Mechanischen Schocken

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60749-10:2002 Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60749-10:2002, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60749-10 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60749-10:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60749-10:2002 Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 10: Mechanical shock which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60749-10:2002, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60749-10 without any modification. The European Standard EN 60749-10:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Information, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato část normy IEC 60749 popisuje zkoušku úderem, určenou ke zjištění vhodnosti součástek pro použití v elektronických zařízeních, které mohou být vystaveny mírně přerušovaným úderům, jako výsledek náhle působících sil nebo prudkých změn pohybu způsobených hrubým zacházením, dopravou, nebo oblastí působení. Údery tohoto typu mohou narušit provozní charakteristiky, obzvláště, jestliže se impulsy úderů opakují. Toto je destruktivní zkouška. Obvykle je vhodná pro pouzdra s dutinou. Obecně je zkouška mechanickými údery shodná s IEC 60068-2-27, ale vzhledem ke specifickým požadavkům polovodičů, platí články této normy. Přejímaná norma se skládá ze tří stran anglického textu normy evropské a 7 stran anglicko-francouzského textu mezinárodní normy IEC.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje článek 4, kapitoly 2, ČSN IEC 749 (35 8799) z prosince 1997.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66849
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz