Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                                  Květen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely - Bezpečnost -
Část 2- 83: Zvláštní požadavky
na elektrické topné zařízení
okapových žlabů

ČSN
EN 60335-2- 83

36 1045

                                                                                          idt IEC 60335-2-83:2001

Household and similar electrical appliances - Safety -
Part 2-83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité -
Partie 2-83: Règles particulières pour les dispositifs électriques pour le chauffage des gouttières

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -
Teil 2-83: Besondere Anforderungen für beheizbare Dachabläufe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60335-2-83:2002. Evropská norma EN 60335-2-83:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60335-2-83:2002. The European Standard EN 60335-2-83:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67031
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60068-2-52 zavedena v ČSN EN 60068-2-52 (34 5791) Zkoušení vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

IEC 60335-1:2001 zavedena v ČSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 60335-1:2002, mod IEC 60335-1:2001)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60335-2-83:2001 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage
(Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů)

Informativní údaje z IEC 60335-2-83:2001

Tato část mezinárodní normy IEC 60335 byla připravena technickou komisí IEC TC 61: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Tvoří první vydání IEC 60335-2-83.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

61/2056/FDIS

61/2090/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Komise rozhodla, že toto vydání zůstává platné až do roku 2004. V tomto roce bude publikace

·       znovu schválena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Agentura T.S.Q., Praha, IČO 40823458, Ing. Oldřich Petr

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 3

83
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Říjen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.20

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost
Část 2- 83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení
okapových žlabů
(IEC 60335-2-83:2001)

Household and similar electrical appliances - Safety
Part 2- 83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage
(IEC 60335-2-83:2001)

 

Appareils électrodomestiques et analogues -
Sécurité
Partie 2- 83: Règles particulières pour les dispositifs
électriques pour le chauffage des gouttières
(CEI 60335-2-83:2001)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch
und ähnliche Zwecke
Teil 2- 83: Besondere Anforderungen für beheizbare
Dachabläufe
(IEC 60335-2-83:2001)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2002-02-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2002 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                 Ref. č. EN 60335-2-83:2002 E


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 61/2056/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 60335-2-83 vypracovaný technickou komisí IEC TC 61, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60335-2-83 dne 2002-02-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním
identické národní normy nebo vydáním oznámení
o schválení EN k přímému používání jako normy národní                                      (dop)       2003-07-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2005-02-01

Tato Část 2 se musí používat spolu s EN 60335-1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. Byla vypracována na základě vydání této normy z roku 2002. Musí se brát v úvahu také změny a revize Části 1 a data kdy tyto změny začnou platit, budou stanovena v příslušné změně nebo revizi Části 1.

Tato Část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60335-1 tak, aby ji převedla na evropskou normu: Bezpečnostní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů.

Kde určitý článek Části 1 není v této Části 2 uveden, platí článek z Části 1, pokud jej lze použít. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí být příslušný text Části 1 podle toho upraven.

Poznámka 1 Je použit následující číslovací systém:

      články, tabulky a obrázky, které jsou číslovány od 101, jsou doplněny k článkům, tabulkám a obrázkům Části 1;

      poznámky, které nejsou uvedeny v novém článku nebo se nejedná o poznámky z Části 1, jsou číslovány počínaje 101 včetně poznámek v nahrazujících kapitolách nebo článcích;

      doplněné přílohy jsou označeny AA, BB, atd.;

Články, poznámky a přílohy, které jsou doplněny k článkům, poznámkám a přílohám v normě IEC, mají před označením písmeno Z.

Poznámka 2 Jsou použity následující typy písma:

      požadavky: obyčejný typ;

      zkušební specifikace: kurzíva;

      poznámky: malý typ.

Slova v textu vytištěná tučně jsou definovaná v kapitole 3. Jestliže se definice týká přídavného jména, jsou přídavné jméno a připojené podstatné jméno také vytištěny tučně.

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky způsobující odchylku od této evropské normy kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZA k EN 60335-1.

Neexistují žádné národní odchylky od této evropské normy kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZB k EN 60335-1.

Úvod

Průzkum CENELEC TC 61 ukázal, že veškerá nebezpečí způsobená výrobky, které jsou předmětem této normy, jsou plně pokryta směrnicí pro elektrická zařízení nízkého napětí 73/23/EEC. Jestliže má výrobek mechanické pohyblivé části, posuzování nebezpečí podle směrnice pro strojní zařízení 98/37/EC prokázalo, že nebezpečí jsou hlavně elektrického původu a v důsledku toho se tato směrnice nepoužije. Příslušné důležité bezpečnostní požadavky směrnice pro strojní zařízení jsou však pokryty touto normou společně s hlavními cíli směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-83:2001 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Všeobecný požadavek........................................................................................................................................................ 7

5          Všeobecné podmínky pro zkoušky.................................................................................................................................. 7

6          Třídění................................................................................................................................................................................... 7

7          Značení a návody................................................................................................................................................................ 8

8          Ochrana před přístupem k živým částem....................................................................................................................... 8

9          Rozběh elektromechanických spotřebičů...................................................................................................................... 8

10        Příkon a proud..................................................................................................................................................................... 8

11        Oteplení................................................................................................................................................................................. 8

12        Neobsazeno......................................................................................................................................................................... 8

13        Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě............................................................................................ 8

14        Přechodná přepětí.............................................................................................................................................................. 8

15        Odolnost proti vlhkosti........................................................................................................................................................ 8

16        Unikající proud a elektrická pevnost................................................................................................................................ 8

17        Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení................................................................................. 9

18        Trvanlivost............................................................................................................................................................................. 9

19        Abnormální činnost............................................................................................................................................................. 9

20        Stabilita a mechanická nebezpečí................................................................................................................................... 9

21        Mechanická pevnost........................................................................................................................................................... 9

22        Konstrukce........................................................................................................................................................................... 9

23        Vnitřní spojování.................................................................................................................................................................. 9

24        Součásti................................................................................................................................................................................ 9

25        Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody........................................................................................................................ 9

26        Svorky pro vnější vodiče................................................................................................................................................... 10

27        Ochranné spojení se zemí.............................................................................................................................................. 10

28        Šrouby a spoje................................................................................................................................................................... 10

29        Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace.............................................................................................. 10

30        Odolnost proti teplu a hoření........................................................................................................................................... 10

31        Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 10

32        Záření, toxicita a podobná nebezpečí............................................................................................................................ 10

Přílohy.............................................................................................................................................................................................. 11


Strana 6

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před elektrickým, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Zabývá se také abnormálními situacemi, které se dají očekávat v praxi.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla kompatibilní s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud jsou funkce spotřebiče pokryty různými Částmi 2 IEC 60335, platí příslušná Část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Tato norma je skupinová norma vztahující se na bezpečnost spotřebičů a má přednost před názvoslovnými normami zahrnujícími stejný předmět.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce uvedené v požadavcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.


Strana 7

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Části 1 se nahrazuje takto:

Tato norma se vztahuje na bezpečnost elektrického topného zařízení pro odledňování vpustí okapových systémů plochých střech, balkónů a podobných konstrukcí, jehož jmenovité napětí není větší než 250 V.

Pokud je to možné, zabývá se tato norma obecnými nebezpečími způsobenými spotřebiči, se kterými se setkávají všechny osoby doma a v jeho okolí. Tato norma však obecně nebere v úvahu

      používání spotřebičů malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami bez dozoru;

      hru malých dětí se spotřebiči.

POZNÁMKA 101 Upozorňuje se na skutečnost, že v mnoha zemích existují další předpisy vydané národními zdravotnickými úřady zodpovědnými za ochranu bezpečnosti práce, vodohospodářskými a podobnými úřady.

POZNÁMKA 102 Tato norma neplatí pro spotřebiče určené pro použití v místech, kde se vyskytují zvláštní podmínky, jako je korozivní nebo výbušná atmosféra (prach, výpary nebo plyn).

2 Normativní odkazy

Tato kapitola z Části 1 platí s těmito změnami.

Doplnění:

IEC 60068-2-52 Zkoušení vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)      
(Environmental testing - Part 2: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution))-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz