Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.01                                                                                                                                  Květen 2003

Kvalita ovzduší - Posouzení
vhodnosti měřicí metody porovnáním
s požadovanou nejistotou měření

ČSN
EN ISO 14956

83 5550

                                                                                    idt ISO 14956:2002        

Air quality - Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with required measurement
uncertainty

Qualité de l'air - Évaluation de l'aptitude l’emploi à d'une procédure de measurage par comparaison avec une incertitude
de mesure requise

Luftbeschaffenheit - Beurteilung der Eignung eines Messverfahrens durch Vergleich mit einer geforderten
Messunsicherheit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14956:2002. Evropská norma EN ISO 14956:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14956:2002. The European Standard EN ISO 14956:2002 has the status of a Czech Standard

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67037
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Norma obsahuje národní přílohu A, v které jsou pro porovnání uvedeny značky veličin, včetně příslušných matematických vztahů v souladu s ISO 31 a zavedenou praxí.

Citované normy

ISO 6879 zavedena v ČSN ISO 6879:1998 (83 5023) Kvalita ovzduší - Charakteristiky a návazné pojmy metod měření kvality ovzduší

Souvisící ČSN

ČSN ISO 4225 (83 5001) Kvalita ovzduší - Obecná hlediska - Slovník

ČSN ISO 9169 (83 5020) Kvalita ovzduší - Stanovení charakteristik metod měření

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článkům 8.1, 9 a příloze C doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická, Ing. František Skácel, CSc. a Ing. Viktor Tekáč

Technická normalizační komise: TNK č. 117 „Kvalita ovzduší“

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 14956

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Srpen 2002

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.040.01

Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním
s požadovanou nejistotou měření (ISO 14956:2002)

Air quality - Evaluation of the suitability of a measurement procedure
by comparison with required measurement uncertainty (ISO 14956:2002)

 

Qualité de l'air - Évaluation de l'aptitude l’emploi

à d'une procédure de measurage par comparaison

avec une incertitude de mesure requise
(ISO 14956:2002)

Luftbeschaffenheit - Beurteilung der Eignung eines

Messverfahrens durch Vergleich mit einer

geforderten Messunsicherheit
(ISO 14956:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-07-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                       Ref. č. EN ISO 14956:2002 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod............................................................................................................................................................................................ …... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................... 7

5          Princip................................................................................................................................................................................... 9

6          Požadavky........................................................................................................................................................................... 12

6.1       Metody a materiály............................................................................................................................................................. 12

6.2       Charakteristiky metody..................................................................................................................................................... 12

6.3       Požadovaná jakost výsledků měření............................................................................................................................. 12

7          Požadované charakteristiky metody za dynamických podmínek.............................................................................. 12

7.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 12

7.2       Doba odezvy....................................................................................................................................................................... 12

8          Požadované charakteristiky metody za ustálených podmínek.................................................................................. 13

8.1       Analytická funkce, modelová funkce a funkce rozptylu .............................................................................................. 13

8.2       Identifikace zdrojů nejistoty.............................................................................................................................................. 14

8.3       Přiřazení zdrojů nejistoty chrakteristikám měřicí metody........................................................................................... 14

8.4       Definování a kvantifikace provozních podmínek měřicího systému........................................................................ 15

8.5       Vyjádření vlivu vybraných charakteristik měření dílčími standardními nejistotami............................................... 15

8.6       Odhad kombinované standardní nejistoty.................................................................................................................... 18

8.7       Odhad rozšířené nejistoty................................................................................................................................................ 18

8.8       Hodnocení souladu s požadovanou jakostí výsledků měření.................................................................................. 18

9          Terénní zkouška................................................................................................................................................................ 18

10        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 19

Příloha A (informativní) Stanovené rozsahy chemických rušivých látek.............................................................................. 20

Příloha B (normativní) Koeficienty rozšíření odvozené z efektivních stupňů volnosti........................................................ 22

Příloha C (informativní) Příklad posouzení shody ultrafialové fluorescenční metody stanovení SO2
s požadavky analýzy kvality venkovního ovzduší........................................................................................................... 23

Příloha D (informativní) Příklady programů terénních zkoušek............................................................................................. 28

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 30

Národní příloha.............................................................................................................................................................................. 31


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ISO/TC 146 „Kvalita ovzduší“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 264 „Kvalita ovzduší“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Poznámka k endorsmentu

Text této mezinárodní normy ISO 14956:2002 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoli úprav.


Strana 6

Úvod

Informace o požadované jakosti naměřených výsledků, která může být kvantifikována nejistotou měření, je zpravidla jedním z cílů měření. Požadovaná jakost výsledků může být určena, například legislativou, příslušnými autorizačními orgány nebo působícími subjekty.

Jakost výsledků měření je dána charakteristikami použité měřicí metody. Tato evropská norma stanoví postupy určování nejistoty měření jednotlivých výsledků měření za použití odpovídajících charakteristik měřicí metody a ověřování shody s požadavky zadání cílů měření.

Postup zjišťování nejistoty časových řad jednotlivých měření bude uveden v samostatné mezinárodní normě [3].


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví pro účely měření kvality ovzduší postup při:

      odhadu nejistoty měření na základě skutečných nebo uváděných hodnot všech významných charakteristik měřicí metody za ustálených podmínek;

      posouzení, zda určené hodnoty těchto charakteristik měřicí metody splňují či nesplňují požadavky na jakost výsledků měřené veličiny;

      posouzení použitelnosti měřicí metody na základě laboratorních zkoušek a ověřovací terénní zkoušky;

      stanovení požadavků na dynamické chování přístrojů.

Tato norma platí pro měřicí postupy poskytující výsledky ve formě časově určených průměrných hodnot.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz