Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60                                                                                                                                  Květen 2003

Elektronická výměna dat pro správu,
obchod a dopravu (EDIFACT) -
Pravidla syntaxe aplikační úrovně
(číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání
syntaxe: 1) -
Část 7: Pravidla bezpečnosti
pro dávkovou EDI (důvěrnost)

ČSN
ISO 9735-797 9735

 

Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax
version number: 4, Syntax release number: 1)
- Part 7: Security rules for batch EDI (confidentiality)

Échange de données informatisé pour ladministration, le commerce et le transport (EDIFACT) - Règles de syntaxe au
niveau de l’application (numéro de version de syntaxe: 4, numéro d‘édition de syntaxe: 1) - Partie 7: Règles de sécurité
pour l’EDI par lots (confidentialité)

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9735-7:2002. Mezinárodní norma ISO 9735-7:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9735-7:2002. The International Standard ISO 9735-7:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67054
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 9735-1:2002 zavedena v ČSN ISO 9735-1:2003 (97 9735) Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části

ISO 9735-2:2002 zavedena v ČSN ISO 9735-2:2003 (97 9735) Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI

ISO 9735-5:2002 bude zavedena v ČSN ISO 9735-5:2004 (97 9735) Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopření původu)

ISO 9735-10:2002 dosud nezavedena

ISO/IEC 10181-5:1996 zavedena v ČSN ISO/IEC 10181-5:1999 (36 9694) Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura důvěrnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Kyncl, CSc., IČO 42505623

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu                           ISO 9735-7

(EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně                                             Druhé vydání

(číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) -                                         2002-07-01

Část 7: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (důvěrnost)

ICS 35.240.60

Deskriptory: management, commerce, transportation, computer applications, electronic documents, messages, data processing, information interchange, organization of data.

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe tento soubor lze tisknout nebo prohlížet, avšak nesmí být editován, kromě těch vložených typů písma, které nepodléhají licenci a jsou instalovány v počítači, na kterém se editace provádí. Při používání tohoto souboru jsou jeho uživatelé odpovědni za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech, které vytvářejí tento soubor PDF, lze najít ve všeobecných informacích, které jsou k němu přiloženy; parametry na vytváření PDF jsou optimalizovány pro tisk. Soubor je upraven tak, aby byl použitelný členskými organizacemi ISO. V případě nepravděpodobné události a problému, který se k ní vztahuje, informujte Ústřední sekretariát ISO. Jeho adresa je uvedena níže.

 

Všechna práva vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo zpracována jakoukoli jinou formou, jako jsou například elektronické nebo mechanické prostředky, včetně fotokopií a mikrofilmu, bez písemného povolení ISO; povolení lze vyžádat na níže uvedené adrese nebo u členské národní organizace v zemi žadatele.

ISO copyright office
Case postale 56, CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.ch
Web www.iso.ch


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Shoda.................................................................................................................................................................................... 7

3          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

4          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

5          Pravidla důvěrnosti pro dávkovou EDI ............................................................................................................................ 8

Příloha A (informativní) Příklad ochrany zprávy........................................................................................................................ 15

Příloha B (informativní) Příklad zpracování .............................................................................................................................. 17

Příloha C (informativní) Služba důvěrnosti a algoritmy.......................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 3.

Hlavní činností technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této části ISO 9735 mohou být předmětem patentových práv. ISO neodpovídá za uvedení některého nebo všech takových patentových práv.

ISO 9735-7 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 154, Procesy, datové prvky a doklady v obchodě, průmyslu a ve správě ve spolupráci s UN/CEFACT prostřednictvím Společné pracovní skupiny pro syntaxi (JSWG).

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 9735-7:1999). Avšak dočasně je zachována ISO 9735:1988 a její Dodatek 1:1992 z důvodů uvedených v kapitole 2.

Z důvodů aktualizace byly z této části a ze všech ostatních částí série ISO 9735 odstraněny syntaktické služební sborníky. Ty jsou nyní soustředěny v nové části, ISO 9735-10.

V době vydání ISO 9735-1:1998 byla ISO 9735-10 určena jako část pro „Pravidla bezpečnosti pro interaktivní EDI“. Ta byla později stažena pro nedostatek podpory uživatelů a výsledkem je, že všechny odkazy na titul „Pravidla bezpečnosti pro interaktivní EDI“ byly z tohoto druhého vydání ISO 9735-7odstraněny.

Definice ze všech částí série ISO 9735 byly soustředěny a zařazeny do ISO 9735-1.

ISO 9735 se společným názvem Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) sestává z částí:

      Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části

      Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI

      Část 3: Pravidla syntaxe specifická pro interaktivní EDI

      Část 4: Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou EDI (zpráva CONTRL)

      Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopření původu)

      Část 6: Bezpečnostní autentizace a potvrzení (zpráva AUTACK)

      Část 7: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (důvěrnost)

      Část 8: Přidružená data v EDI

      Část 9: Správa bezpečnostních klíčů a certifikátů (zpráva KEYMAN)

      Část 10: Syntaktické služební sborníky

Později mohou být doplněny další části.

Přílohy A až C této části ISO 9735 jsou pouze informativní.


Strana 6

Úvod

Tato část ISO 9735 obsahuje pravidla na aplikační úrovni pro strukturování dat při výměně elektronických zpráv v otevřeném prostředí založená na požadavcích dávkového zpracování. Tato pravidla byla schválena Evropskou hospodářskou komisí OSN (OSN/EHK) jako pravidla syntaxe pro elektronickou výměnu dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a jsou součástí Sborníku OSN pro výměnu dat v obchodě (United Nations Trade Data Interchange Directory - UNTDID), který také obsahuje příručky pro návrh jak dávkových, tak i interaktivních zpráv.

Tato část ISO 9735 se může použít v jakékoli aplikaci, ale zprávy používající tato pravidla mohou být označovány jako zprávy EDIFACT, jen pokud odpovídají dalším příručkám, pravidlům a sborníkům v UNTDID. Zprávy UN/EDIFACT musí odpovídat pravidlům pro tvorbu zpráv pro dávkové nebo interaktivní použití. Tato pravidla se aktualizují v UNTDID.

Komunikační specifikace a protokoly nejsou předmětem této části ISO 9735.

Toto je nová část, která byla připojena k ISO 9735. Poskytuje volitelnou možnost použití důvěrnosti u struktury EDIFACT, tj. zprávy, balíku, skupiny nebo výměny.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část ISO 9735 pro dávkovou EDI se týká zabezpečení důvěrnosti na úrovni zprávy/balíku, úrovni skupiny a úrovni výměny v souladu se zavedenými bezpečnostními mechanizmy.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz