Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                  Květen 2003

Zkušební metody pro zdicí prvky -
Část 14: Stanovení vlhkostních
přetvoření betonových tvárnic
a zdicích prvků z umělého kamene

ČSN
EN 772-14

72 2635

 

Methods of test for masonry units - Part 14: Determination of moisture movement of aggregate concrete and manufactured
stone masonry units

Méthodes d’essai pour des éléments de maçonnerie - Partie 14: Détermination de la variation due à l’humidité des
éléments de maçonnerie en béton de granulats et en pierre reconstituée

Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 14: Bestimmung der feuchtebedingten Formänderung von Mauersteinen aus Beton
und Betonwerksteinen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 772-14:2001. Evropská norma EN 772-14:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 772-14:2001. The European Standard EN 772-14:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 772-14 ze srpna 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67060
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 771-3 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 771-5 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Dimitrij Pume, DrSc., Praha, IČO 60450690

Technická normalizační komise: TNK 37 Zdivo a zděné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

                                                                                      Listopad 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.30

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních
přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene

Methods of test for masonry units - Part 14: Determination of moisture
movement of aggregate concrete and manufactured stone masonry units

 

Méthodes d’essai pour des éléments
de maçonnerie - Partie 14: Détermination
de la variation due à l’humidité des éléments
de maçonnerie en béton de granulats et en pierre

reconstituée

Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 14:

Bestimmung der feuchtebedingten Formänderung

von Mauersteinen aus Beton und

Betonwerksteinen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-10-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN 772-14:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Podstata zkoušky....................................................................................................................................................................... 6

4    Značky.......................................................................................................................................................................................... 6

5    Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 6

6    Příprava zkušebních vzorků..................................................................................................................................................... 7

7    Postup zkoušení........................................................................................................................................................................ 8

8    Výpočet výsledků........................................................................................................................................................................ 9

9    Vyhodnocení výsledků zkoušek............................................................................................................................................. 10

10  Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 125 „Zdivo“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska , Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje metodu stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene, která nastanou v intervalu mezi dvěma specifikovanými extrémními vlhkostními stavy.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz