Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.15                                                                                                                                  Květen 2003

Měď a slitiny mědi -
Trubky z mědi předizolované tuhým
povlakem

ČSN
EN 13349

42 1522

 

Copper and copper alloys - Pre-insulated copper tubes with solid covering

Cuivre et alliages de cuivre - Tubes en cuivre gainés avec gaine compacte

Kupfer und Kupferlegierungen - Vorummantelte Rohre aus Kupfer mit massivem Mantel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13349:2002. Evropská norma EN 13349:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13349:2002. The European Standard EN 13349:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67064
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1057 zavedena v ČSN EN 1057 (42 1526) Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly

EN 10232 zavedena v ČSN EN 10232 (42 0324) Kovové materiály - Zkouška trubek ohybem

EN 26777 zavedena v ČSN EN 26777 (75 7452) Jakost vod - Stanovení dusitanů - Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda

EN ISO 527-1 zavedena v ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

ISO 5664 zavedena v ČSN ISO 5664 (75 7449) Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Odměrná metoda po destilaci

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s. r. o., Panenské Břežany, IČO 25604716, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13349

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Srpen 2002

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.15

Měď a slitiny mědi - Trubky z mědi předizolované tuhým povlakem

Copper and copper alloys - Pre-insulated copper tubes with solid covering

 

Cuivre et alliages de cuivre - Tubes en cuivre

gainés avec gaine compacte

Kupfer und Kupferlegierungen - Vorummantelte

Rohre aus Kupfer mit massivem Mantel

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-05-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13349:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva.........................................................................................................................................................................................   5

Úvod...................................................................................................................................................................................................   6

1          Předmět normy....................................................................................................................................................................   6

2          Normativní odkazy...............................................................................................................................................................   6

3          Termíny a definice...............................................................................................................................................................   7

4          Označování...........................................................................................................................................................................   7

4.1       Stav materiálu......................................................................................................................................................................   7

4.2       Výrobek..................................................................................................................................................................................   7

5          Údaje objednávky................................................................................................................................................................   8

6          Požadavky.............................................................................................................................................................................   9

6.1       Trubka z mědi......................................................................................................................................................................   9

6.2       Povlak....................................................................................................................................................................................   9

6.3       Rozměry a mezní úchylky...................................................................................................................................................   9

6.4       Jakost povrchu..................................................................................................................................................................   10

7          Odběr vzorků......................................................................................................................................................................   10

8          Zkušební metody pro povlak...........................................................................................................................................   11

8.1       Geometrické vlastnosti....................................................................................................................................................   11

8.2       Mechanické vlastnosti......................................................................................................................................................   11

8.3       Chemické vlastnosti.........................................................................................................................................................   11

9          Dokumenty kontroly..........................................................................................................................................................   11

10        Značení a dodávaný tvar..................................................................................................................................................   12

10.1     Značení...............................................................................................................................................................................   12

10.2     Dodávaný tvar....................................................................................................................................................................   12

Příloha A (normativní) Stanovení vodou extrahovatelných amoniakálních a/nebo dusitanových sloučenin
v materiálu povlaku trubky...............................................................................................................................................   13

Bibliografie......................................................................................................................................................................................   14


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 13349:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 133 „Měď a slitiny mědi" se sekretariátem v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2003.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 3.1 „Trubky z mědi“ zpracováním této normy:

EN 13349 Měď a slitiny mědi - Trubky z mědi předizolované tuhým povlakem

Tato norma je jednou z řady evropských norem pro trubky z mědi a slitin mědi. Další výrobky jsou specifikovány takto:

EN 1057 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

EN 12449 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití

EN 12450 Měď a slitiny mědi - Kapilární trubice bezešvé kruhové z mědi

EN 12451 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla

EN 12452 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé válcované, žebrované, pro výměníky tepla

EN 12735-1 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy

EN 12735-2 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení - Část 2: Trubky pro zařízení

EN 13348 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum

EN 13600 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice

Příloha A je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Doporučuje se, aby trubky vyrobené podle této normy byly certifikovány jako vyhovující požadavkům této normy na základě stálého dozoru, který by měl být spojen s posouzením systému jakosti dodavatele podle příslušné normy, tj. EN ISO 9001.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky, odběr vzorků, zkušební metody a podmínky dodávání pro bezešvé kruhové trubky z mědi povlakované tuhým plastem.

Tato norma platí pro trubky určené pro:

-      rozvodné sítě pro teplou vodu a pro studenou vodu;

-      horkovodní vytápěcí systémy (s teplotou nepřekračující 95 °C), včetně podlahových vytápěcích systémů;

-      rozvod plynu a kapalného paliva v domácnostech.

POZNÁMKA Prvořadým účelem povlaku je ochrana trubky z mědi proti vnější korozi v provozu. Navíc může povlak poskytnout určitou ochranu proti úderům a mechanickému namáhání během přepravy, instalace a provozu.

Povlaky, jejichž prvořadým účelem je tepelná izolace nejsou v této normě obsaženy.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz