Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.40                                                                                                                                  Květen 2003

Zkoušení svařovaných spojů
polotovarů z termoplastů -
Část 5: Makroskopická zkouška

ČSN
EN 12814-5

05 6820

 

Testing of welded joints of thermoplastics semi/finished products - Part 5: Macrscopic examination

Essai des assemblages soudés sur produits semi-finis en thermoplastiques - Partie 5: Examen macroscopique

Prüfen von Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen - Teil 5: Makroskopische Untersuchung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12814-5:2000. Evropská norma EN 12814-5:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12814-5:2000. The European Srtandard EN 12814-5:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12814-5 (05 6820) z června 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67067
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12814-5:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12814-5 z června 2001 převzala EN 12814-5:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

prEN 13067:1999 dosud nezavedena, nahrazena prEN 13067:2002

Vypracování normy

Zpracovatel: UNO Svářečská škola plastů, IČO 60462515 Ing. Alexandr Bareš

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Václav Voves


Strana 3

-5
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.160.40

Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů -
Část 5: Makroskopická zkouška

Testig of welded joints of thermoplastics semi-finished products -
Část 5: Macroscpic examination

 

Essai des assemblages soudés sur produits semi-
finis en thermoplstiques - Partie 5: Examen

macroscopique

Prüfen von Schweißverbindungen aus

thermoplastischen Kunststoffen - Teil 5:
Makroskopische Untersuchung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-06-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN 12814-5:2000E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena Technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát je v IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Princip zkoušky.................................................................................................................................................................... 6

5          Účel zkoušky........................................................................................................................................................................ 6

6          Řezání zkušebních těles.................................................................................................................................................... 7

7          Provádění zkoušky............................................................................................................................................................. 7

7.1       Všeobecně .......................................................................................................................................................................... 7

7.2       Příprava zkušebního tělesa............................................................................................................................................... 7

7.3       Povrchová úprava................................................................................................................................................................ 7

8          Zkoušení............................................................................................................................................................................... 8

9          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje postup pro přípravu a výrobu zkušebních těles a podmínky pro provádění makroskopické zkoušky.

Zkouška se provádí u svařovaných dílů z termoplastů, plněných nebo neplněných, svařovaných následujícími metodami:

      svařování horkým plynem: kruhová tryska, rychlotryska, klín;

      extruzní svařování;

      svařování horkým tělesem: na tupo, sedlový svar, polyfúzní svařování, svařování horkým klínem;

      svařování elektrotvarovkou: objímkové, sedlový svar.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz