Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.100.70                                                                                                                                  Květen 2003

Informační technologie -
Propojení otevřených systémů -
Definice služby pro prvek služby
řízení asociace objektů aplikační
služby

ČSN
ISO/IEC 15953

36 9677

                                                                                           idt ITU-T X.217 bis:1998

Information technology - Open Systems Interconnection - Service definition for the Application Service Object Association
Control Service Element

Technologies de l'information - Interconnexion des systèmes ouverts - Définition du service pour l’élément de service de
contrôle d’association des objets de service d’application

Informationstechnik - Kommunikation Offener Systeme - Dienstdefinition für das Dienstelement der Assoziationssteuerung

Oznámení o schválení

Mezinárodní norma ISO/IEC 15953:1999 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice služby pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN ISO/IEC 15953 bez jakýchkoliv modifikací. Mezinárodní norma ISO/IEC 15953:1999 má status české technické normy.

Uvedená mezinárodní norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

International Standard ISO/IEC 15953:1999 Information technology - Open Systems Interconnection - Service definition for the Application Service Object Association Control Service Element was approved by Czech Standards Institute for direct use as the ČSN ISO/IEC 15953. The International Standard ISO/IEC 15953:1999 has the status of a Czech Standard.

This International Standard is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

V této normě jsou definovány služby prvku ACSE pro řízení asociace objektu aplikační služby (ASO) v prostředí propojení otevřených systémů. V prvku ACSE je stanoveno pět funkčních jednotek. Povinná funkční jednotka Jádro se používá k sestavení a uvolnění asociací ASO. Volitelná funkční jednotka Autentizace poskytuje dodatečné dílčí služby pro výměnu informací na podporu autentizace během sestavování asociace bez přídavných služeb. Dílčí služby autentizace prvku ACSE je možné použít pro podporu omezené třídy metod autentizace. Volitelná funkční jednotka Dohodnutí kontextu ASO umožňuje během sestavování asociace nabízet několik kontextů ASO. Volitelná funkční jednotka Asociace na vyšší úrovni poskytuje dílčí službu pro identifikaci asociací ASO a transparentní předávání dat dceřinným objektům ASO a umožňuje, aby byl během doby života asociace modifikován kontext ASO nebo prezentační kontext na asociaci ASO. Norma ISO/IEC 15953 je převzata do ČSN schválením k přímému používání s národní přílohou obsahující překlad úvodu a kapitol 1 Předmět normy, 3 Definice, 4 Zkratky a 5 Konvence. Rozsah normy ISO/IEC 15953 převzaté do ČSN je 25 stran.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO/IEC 8649 + Amd. 1 + Amd. 2 (36 9677) ze srpna 1999.

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67080
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz