Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.070.01; 33.100.01                                                                                                                    Květen 2003

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Pozemní pohyblivá služba -
Rádiová zařízení s anténním
konektorem určená pro přenos
dat (a/nebo hovoru), používající
modulaci s konstantní nebo
proměnnou obálkou -
Část 1: Technické vlastnosti
a metody měření

ČSN
ETSI EN 300 113-1
V1.4.1


87 5005

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Land Mobile Service - Radio equipment intended for
the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna
connector
-
Part 1: Technical characteristics and methods of measurement

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 300 113-1 V1.4.1:2002.
Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 300 113-1 V1.4.1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 300 113-1 V1.4.1:2002. The European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 300 113-1 V1.4.1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 300 113-1 V1.4.1 (87 5005) ze srpna 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67090
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 300 113-1 V1.4.1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 300 113-1 V1.4.1 (87 5005) ze srpna 2002 převzala ETSI EN 300 113-1 V1.4.1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 300 086 (všechny části) zavedena v ČSN ETSI EN 300 086 (87 5004) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči

ETSI EN 300 390 (všechny části) zavedena v ČSN ETSI EN 300 390 (87 5041) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru)

ETSI EN 300 793 zavedena v ČSN EN 300 793 (87 5078) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Prezentace zařízení pro typové zkoušení

ETSI TR 100 028 nezavedena

ETSI ETR 273 (všechny části) nezavedena

Doporučení ITU-T O.153 nezavedeno

ANSI/IEEE C63.5:1998 nezavedena

IEC 60489-3:1988 nezavedena

Doporučení CEPT/ERC/REC 74-01E (Siófok 1998, Nice 1999) nezavedeno

ETSI EN 300 113-1 V1.3.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 113-1 V1.3.1 (87 5005) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a hovoru) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ETSI EN 300 471-1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 471-1 V1.2.1 (87 5037) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Pravidla pro přístup a sdílení kanálů využívaných společně zařízeními vyhovujícími EN 300 113 - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

POZNÁMKY

1      Doporučení ITU-T a CEPT jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

2      Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

Další informace

Tato evropská norma (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí „Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum“ (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v únoru 2002.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Upozornění na národní poznámku

V Úvodu je uvedena národní poznámka, upozorňující na zřejmý překlep v originálu normy.

Vysvětlivky k překladu této normy

Anglický termín „conducted (spurious) emissions“ je přeložen v souladu se základní terminologickou normou pro oblast elektromagnetické kompatibility ČSN IEC 50(161) jako „(rušivé) emise šířené vedením“. V této normě se tím rozumí emise vysílače nebo příjímače měřené přímým připojením, jak je definováno v článku 3.1 této normy.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: TENOR, IČO 64924327, Lucie Krausová

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

 

ETSI EN 300 113-1 V1.4.1 (2002-02)

Evropská norma (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Pozemní pohyblivá služba;
Rádiová zařízení s anténním konektorem určená
pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou;
Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Land Mobile Service;

Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector;
Part 1: Technical characteristics and methods of measurement

 

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

REN/ERM-RP02-054-1

 

Klíčová slova

antenna, data, mobile, PMR, radio, speech

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané ve formátu PDF na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2002.

Všechna práva vyhrazena

 


Strana 7

Obsah

           Strana

Autorská práva................................................................................................................................................................................ 13

Předmluva....................................................................................................................................................................................... 13

Úvod.................................................................................................................................................................................................. 13

1                 Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 15

2                 Normativní odkazy....................................................................................................................................................... 15

3                 Definice, značky a zkratky........................................................................................................................................... 16

3.1             Definice......................................................................................................................................................................... 16

3.2             Značky........................................................................................................................................................................... 17

3.3             Zkratky........................................................................................................................................................................... 18

4                 Všeobecně................................................................................................................................................................... 18

4.1             Výběr zařízení pro účely zkoušení............................................................................................................................. 19

4.2             Mechanická a elektrická konstrukce........................................................................................................................ 19

4.2.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 19

4.2.2          Ovládací prvky.............................................................................................................................................................. 19

4.2.3          Vypínací funkce vysílače............................................................................................................................................. 20

4.2.4          Označení....................................................................................................................................................................... 20

4.3             Vyhodnocení výsledků měření.................................................................................................................................. 20

4.4             Zkoušení používající bitové toky nebo zprávy......................................................................................................... 20

5                 Technické vlastnosti................................................................................................................................................... 20

5.1             Meze parametrů vysílače........................................................................................................................................... 20

5.1.1          Chyba kmitočtu............................................................................................................................................................ 20

5.1.2          Výkon nosné (měřený přímým připojením)............................................................................................................ 21

5.1.3          Efektivní vyzařovaný výkon.......................................................................................................................................... 21

5.1.4          Výkon v sousedním kanálu....................................................................................................................................... 22

5.1.5          Rušivé emise............................................................................................................................................................... 22

5.1.6          Intermodulační útlum................................................................................................................................................. 23

5.1.7          Doba náběhu vysílače................................................................................................................................................ 23

5.1.8          Doba doběhu vysílače................................................................................................................................................ 23

5.1.9          Chování vysílače v přechodových stavech.............................................................................................................. 23

5.1.9.1       Časová analýza výkonu a kmitočtu.......................................................................................................................... 24

5.1.9.2       Výkon v přechodových stavech v sousedním kanálu............................................................................................ 24

5.1.9.2.1   Zařízení měřené jako zařízení s modulací s konstantní obálkou....................................................................... 24

5.1.9.2.2   Zařízení měřené jako zařízení s modulací s proměnnou obálkou.................................................................... 24

5.2             Mezní hodnoty parametrů přijímače........................................................................................................................ 25

5.2.1          Maximální použitelná citlivost (data nebo zprávy, měřená přímým připojením).............................................. 25

5.2.2          Střední použitelná citlivost (data nebo zprávy, intenzita pole)............................................................................. 25

5.2.3          Chybovost při vysoké vstupní úrovni........................................................................................................................ 25

5.2.4          Potlačení v tomtéž kanálu.......................................................................................................................................... 25

5.2.5          Selektivita vůči sousednímu kanálu........................................................................................................................ 25

5.2.6          Potlačení rušivé odezvy.............................................................................................................................................. 26

5.2.7          Potlačení intermodulační odezvy.............................................................................................................................. 26


Strana 8

                 Strana

5.2.8          Blokování nebo znecitlivění....................................................................................................................................... 26

5.2.9          Rušivé emise............................................................................................................................................................... 26

5.3             Duplexní provoz - mezní hodnoty přijímače............................................................................................................ 26

5.3.1          Znecitlivění přijímače a maximální použitelná citlivost (při současném vysílání a příjmu)........................... 26

5.3.2          Potlačení rušivé odezvy přijímače (při současném vysílání a příjmu).............................................................. 27

6                 Zkušební podmínky, napájecí zdroje a teploty okolí............................................................................................. 27

6.1             Normální a mezní zkušební podmínky.................................................................................................................... 27

6.2             Zkušební napájecí zdroj............................................................................................................................................. 27

6.3             Normální zkušební podmínky................................................................................................................................... 27

6.3.1          Normální teplota a vlhkost vzduchu......................................................................................................................... 27

6.3.2          Normální zkušební napájecí zdroj........................................................................................................................... 27

6.3.2.1       Síťové napětí................................................................................................................................................................ 27

6.3.2.2       Regulované napájecí zdroje s olověnými akumulátory používané ve vozidlech............................................. 27

6.3.2.3       Jiné napájecí zdroje.................................................................................................................................................... 27

6.4             Mezní zkušební podmínky.......................................................................................................................................... 28

6.4.1          Mezní teploty................................................................................................................................................................. 28

6.4.2          Mezní zkušební napájecí napětí............................................................................................................................... 28

6.4.2.1       Síťové napětí................................................................................................................................................................ 28

6.4.2.2       Regulované napájecí zdroje s olověnými akumulátory používané ve vozidlech............................................. 28

6.4.2.3       Napájecí zdroje používající jiné typy baterií............................................................................................................ 28

6.4.2.4       Jiné napájecí zdroje.................................................................................................................................................... 28

6.5             Postup při zkouškách v mezních teplotách............................................................................................................ 28

6.5.1          Postup pro zařízení určená pro nepřetržitý provoz................................................................................................. 29

6.5.2          Postup u zařízení určených pro přerušovaný provoz............................................................................................. 29

7                 Všeobecné podmínky................................................................................................................................................. 29

7.1             Uspořádání na vstupu přijímače pro přiváděné zkušební signály.................................................................... 29

7.2             Ztišovací nebo umlčovací funkce přijímače........................................................................................................... 29

7.3             Standardní zkušební signály (užitečné a nežádoucí signály)............................................................................. 29

7.3.1          Zařízení měřené jako zařízení s úhlovou modulací s konstantní obálkou....................................................... 29

7.3.2          Zařízení měřené jako zařízení s modulací s proměnnou obálkou.................................................................... 30

7.4             Kodér pro měření přijímače...................................................................................................................................... 31

7.5             Datové rozhraní vysílač/přijímač............................................................................................................................... 31

7.6             Impedance................................................................................................................................................................... 31

7.7             Umělá anténa.............................................................................................................................................................. 31

7.8             Zkoušky zařízení s duplexním filtrem....................................................................................................................... 31

7.9             Možnosti přístupu........................................................................................................................................................ 31

7.9.1          Analogový přístup........................................................................................................................................................ 31

7.9.2          Zkušební body pro měření bitového toku............................................................................................................... 31

7.9.3          Uspořádání vazby........................................................................................................................................................ 32

7.9.3.1       Uspořádání pro měření se spojitými bitovými toky............................................................................................... 32

7.9.3.2       Uspořádání pro měření se zprávami...................................................................................................................... 32

7.10           Zkušební stanoviště a všeobecné uspořádání pro měření zahrnující použití vyzařovaných polí................. 32


Strana 9

                 Strana

7.11           Provozní režimy vysílače............................................................................................................................................. 32

8                 Metody měření parametrů vysílače.......................................................................................................................... 33

8.1             Chyba kmitočtu............................................................................................................................................................ 33

8.1.1          Definice......................................................................................................................................................................... 33

8.1.2          Metoda měření............................................................................................................................................................. 33

8.2             Výkon nosné (měření přímým připojením)............................................................................................................. 33

8.2.1          Definice......................................................................................................................................................................... 33

8.2.1.1       Zařízení měřené jako zařízení s úhlovou modulací s konstantní obálkou....................................................... 33

8.2.1.2       Zařízení měřené jako zařízení s modulací s proměnnou obálkou.................................................................... 33

8.2.2          Metoda měření............................................................................................................................................................. 34

8.2.2.1       Zařízení měřené jako zařízení s úhlovou modulací s konstantní obálkou....................................................... 34

8.2.2.2       Zařízení měřené jako zařízení s modulací s proměnnou obálkou.................................................................... 34

8.3             Efektivní vyzařovaný výkon (intenzita pole).............................................................................................................. 34

8.3.1          Definice......................................................................................................................................................................... 34

8.3.1.1       Zařízení měřené jako zařízení s úhlovou modulací s konstantní obálkou....................................................... 34

8.3.1.2       Zařízení měřené jako zařízení s modulací s proměnnou obálkou.................................................................... 34

8.3.2          Metody měření............................................................................................................................................................. 35

8.3.2.1       Zařízení měřené jako zařízení s úhlovou modulací s konstantní obálkou....................................................... 36

8.3.2.2       Zařízení měřené jako zařízení s modulací s proměnnou obálkou.................................................................... 37

8.4             Maximální dovolený kmitočtový zdvih....................................................................................................................... 38

8.4.1          Definice......................................................................................................................................................................... 38

8.4.2          Metoda měření............................................................................................................................................................. 38

8.5             Výkon v sousedním kanálu....................................................................................................................................... 39

8.5.1          Definice......................................................................................................................................................................... 39

8.5.2          Metoda měření............................................................................................................................................................. 39

8.6             Rušivé emise............................................................................................................................................................... 40

8.6.1          Definice......................................................................................................................................................................... 40

8.6.2          Metoda měření výkonové úrovně.............................................................................................................................. 40

8.6.2.1       Zařízení měřené jako zařízení s úhlovou modulací s konstantní obálkou....................................................... 41

8.6.2.2       Zařízení měřené jako zařízení s modulací s proměnnou obálkou.................................................................... 41

8.6.3          Metoda měření efektivního vyzařovaného výkonu.................................................................................................. 41

8.6.3.1       Zařízení měřené jako zařízení s úhlovou modulací s konstantní obálkou....................................................... 42

8.6.3.2       Zařízení měřené jako zařízení s modulací s proměnnou obálkou.................................................................... 42

8.7             Intermodulační útlum................................................................................................................................................. 43

8.7.1          Definice......................................................................................................................................................................... 43

8.7.2          Metoda měření............................................................................................................................................................. 44

8.8             Doba náběhu vysílače................................................................................................................................................ 44

8.8.1          Definice......................................................................................................................................................................... 45

8.8.2          Metoda měření............................................................................................................................................................. 45

8.9             Doba doběhu vysílače................................................................................................................................................ 45

8.9.1          Definice......................................................................................................................................................................... 45

8.9.2          Metoda měření............................................................................................................................................................. 45


Strana 10

                 Strana

8.10           Chování vysílače v přechodových stavech.............................................................................................................. 46

8.10.1        Definice......................................................................................................................................................................... 46

8.10.2        Časování, kmitočty a výkony...................................................................................................................................... 47

8.10.3        Metody měření............................................................................................................................................................. 51

8.10.3.1    Měření výkonu a kmitočtu v čase.............................................................................................................................. 51

8.10.3.2    Zkušební uspořádání a charakteristiky měřiče odchylky..................................................................................... 51

8.10.3.3    Měření výkonu v sousedním kanálu v přechodových stavech............................................................................. 52

8.10.3.3.1 Definice......................................................................................................................................................................... 52

8.10.3.3.2 Zařízení měřené jako zařízení s úhlovou modulací s konstantní obálkou....................................................... 52

8.10.3.3.3 Zařízení měřené jako zařízení s modulací s proměnnou obálkou.................................................................... 53

8.10.3.4    Charakteristiky zařízení pro měření výkonu v sousedním kanálu v přechodovém stavu............................... 54

9                 Metody měření parametrů přijímače....................................................................................................................... 54

9.1             Maximální použitelná citlivost (pro data nebo zprávy, měření přímým připojením)........................................ 54

9.1.1          Definice......................................................................................................................................................................... 54

9.1.2          Metoda měření se spojitými bitovými toky.............................................................................................................. 54

9.1.3          Metoda měření se zprávami...................................................................................................................................... 55

9.2             Průměrná použitelná citlivost (data nebo zprávy, intenzita pole)........................................................................ 56

9.3             Úroveň užitečného signálu pro měření zhoršení (data nebo zprávy)................................................................ 56

9.4             Chybovost při vysoké vstupní úrovni........................................................................................................................ 56

9.4.1          Definice......................................................................................................................................................................... 56

9.4.2          Metoda měření se spojitým bitovým tokem............................................................................................................ 56

9.4.3          Metoda měření se zprávami...................................................................................................................................... 57

9.5             Potlačení v tomtéž kanálu.......................................................................................................................................... 57

9.5.1          Definice......................................................................................................................................................................... 57

9.5.2          Metoda měření se spojitými bitovými toky.............................................................................................................. 57

9.5.3          Metoda měření se zprávami...................................................................................................................................... 58

9.6             Selektivita vůči sousednímu kanálu........................................................................................................................ 59

9.6.1          Definice......................................................................................................................................................................... 59

9.6.2          Metoda měření se spojitými bitovými toky.............................................................................................................. 59

9.6.3          Metoda měření se zprávami...................................................................................................................................... 60

9.7             Potlačení rušivé odezvy.............................................................................................................................................. 61

9.7.1          Definice......................................................................................................................................................................... 61

9.7.2          Úvod k metodě měření............................................................................................................................................... 62

9.7.3          Metoda vyhledávání v „omezeném kmitočtovém rozsahu“.................................................................................. 62

9.7.4          Metoda měření se spojitými bitovými toky.............................................................................................................. 63

9.7.5          Metoda měření se zprávami...................................................................................................................................... 63

9.8             Potlačení intermodulační odezvy.............................................................................................................................. 64

9.8.1          Definice......................................................................................................................................................................... 64

9.8.2          Metoda měření se spojitými bitovými toky.............................................................................................................. 64

9.8.3          Metoda měření se zprávami...................................................................................................................................... 65

9.9             Blokování nebo znecitlivění....................................................................................................................................... 66

9.9.1          Definice......................................................................................................................................................................... 66


Strana 11

                 Strana

9.9.2          Metoda měření se spojitými bitovými toky.............................................................................................................. 67

9.9.3          Metoda měření se zprávami...................................................................................................................................... 68

9.10           Rušivé emise............................................................................................................................................................... 69

9.10.1        Definice......................................................................................................................................................................... 69

9.10.2        Metoda měření úrovně výkonu.................................................................................................................................. 69

9.10.3        Metoda měření efektivního vyzařovaného výkonu.................................................................................................. 70

10              Duplexní provoz........................................................................................................................................................... 71

10.1           Znecitlivění přijímače (při současném vysílání a příjmu).................................................................................... 72

10.1.1        Definice......................................................................................................................................................................... 72

10.1.2        Znecitlivění měřené se spojitými bitovými toky...................................................................................................... 72

10.1.2.1    Metoda měření zařízení vybaveného duplexním filtrem....................................................................................... 72

10.1.2.2    Metoda měření, je-li zařízení určeno k provozu se dvěma anténami................................................................ 73

10.1.3        Znecitlivění měřené se zprávami............................................................................................................................. 74

10.1.3.1    Metoda měření zařízení vybaveného duplexním filtrem....................................................................................... 74

10.1.3.2    Metoda měření, je-li zařízení určeno k provozu se dvěma anténami................................................................ 75

10.2           Potlačení rušivé odezvy přijímače (při současném vysílání a příjmu).............................................................. 75

10.2.1        Definice......................................................................................................................................................................... 75

10.2.2        Metoda měření............................................................................................................................................................. 76

11              Nejistota měření.......................................................................................................................................................... 76

Příloha A (normativní) Měření vyzařování................................................................................................................................... 77

A.1             Zkušební stanoviště a všeobecná uspořádání pro měření zahrnující použití vyzařovaných polí................. 77

A.1.1          Bezodrazová komora.................................................................................................................................................. 77

A.1.2          Bezodrazová komora s vodivou zemní rovinou...................................................................................................... 78

A.1.3          Otevřené zkušební stanoviště (OATS)..................................................................................................................... 79

A.1.4          Zkušební anténa......................................................................................................................................................... 80

A.1.5          Substituční anténa...................................................................................................................................................... 80

A.1.6          Měřicí anténa................................................................................................................................................................ 80

A.2             Návod na použití zkušebních stanovišť pro měření vyzařovaných emisí.......................................................... 81

A.2.1          Ověření zkušebního stanoviště................................................................................................................................ 81

A.2.2          Příprava EUT................................................................................................................................................................ 81

A.2.3          Napájecí zdroje pro EUT............................................................................................................................................ 81

A.2.4          Nastavení regulace hlasitosti u zkoušek pro analogový přenos řeči................................................................ 81

A.2.5          Délka dosahu.............................................................................................................................................................. 81

A.2.6          Příprava stanoviště..................................................................................................................................................... 82

A.3             Vazba signálů.............................................................................................................................................................. 82

A.3.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 82

A.3.2          Datové signály............................................................................................................................................................. 82

A.3.3          Hovorové a analogové signály.................................................................................................................................. 83

A.3.3.1      Popis akustického vazebního členu........................................................................................................................ 83

A.3.3.2      Kalibrace....................................................................................................................................................................... 83

Příloha B (normativní) Specifikace určitých konkrétních měřicích uspořádání.................................................................. 84

B.1             Specifikace měřicího přijímače výkonu................................................................................................................... 84


Strana 12

                 Strana

B.1.1          Filtr IF............................................................................................................................................................................. 84

B.1.2          Indikátor útlumu........................................................................................................................................................... 85

B.1.3          Indikátor efektivní hodnoty......................................................................................................................................... 85

B.1.4          Oscilátor a zesilovač................................................................................................................................................... 85

B.2             Specifikace spektrálního analyzátoru...................................................................................................................... 86

B.3             Integrační zařízení a zařízení pro sčítání výkonu.................................................................................................... 86

Příloha C (normativní) Identifikace.............................................................................................................................................. 87

C.1             Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 87

C.2             Všeobecně................................................................................................................................................................... 87

C.3             Pozice identifikačního kódu....................................................................................................................................... 87

C.3.1          Základnové stanice..................................................................................................................................................... 87

C.3.1.1      Systém bez oken......................................................................................................................................................... 88

C.3.1.2      Systém s okny.............................................................................................................................................................. 88

C.3.2          Pohyblivé stanice........................................................................................................................................................ 88

C.4             Bitové rychlosti a modulace...................................................................................................................................... 88

C.5             Formát identifikace..................................................................................................................................................... 90

C.6             Synchronizace.............................................................................................................................................................. 90

C.7             Kód a délka bloku....................................................................................................................................................... 91

C.8             Obsah bloku identifikace........................................................................................................................................... 91

C.8.1          Hlavička......................................................................................................................................................................... 91

C.8.2          Kód země/oblasti........................................................................................................................................................ 91

C.8.3          Národní informace...................................................................................................................................................... 93

C.8.3.1      Popis pole.................................................................................................................................................................... 93

C.8.3.2      Možné velikosti pole.................................................................................................................................................... 93

C.8.3.3      Možnosti uspořádání polí.......................................................................................................................................... 94

C.8.3.4      Příklady užití uživatelských/systémových informací............................................................................................... 94

C.9             Kombinace................................................................................................................................................................... 94

C.9.1          Seznam možných kombinací.................................................................................................................................... 94

C.9.2          Vztahy mezi kódem země/oblasti a povolenými kombinacemi.......................................................................... 95

C.9.3          Interpretace polí v bloku ID........................................................................................................................................ 96

Příloha D (normativní) Grafické znázornění výběru zařízení a kmitočtů pro zkoušení.......................................................   97

D.1             Zkoušky na jednom vzorku.......................................................................................................................................   97

D.2             Zkoušky a vzorky potřebné v případě, kdy je rozsah pracovních kmitočtů podmnožinou rozsahu
přeladění....................................................................................................................................................................
  98

D.3             Zkoušky a vzorky pro skupinu zařízení, kde je rozsah přeladění podmnožinou celkového rozsahu
provozních kmitočtů....................................................................................................................................................   99

D.3.1          Zkušební scénář 1.....................................................................................................................................................   99

D.3.2          Zkušební scénář 2.................................................................................................................................................... 100

Příloha E (informativní) Informace o modulaci, kódování a formátu.................................................................................. 101

Příloha F (informativní) Bibliografie.......................................................................................................................................... 102

Přehled dokumentů..................................................................................................................................................................... 103


Strana 13

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tuto normu.

Předmluva

Tato evropská norma (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla původně předložena k V20010125 a vzhledem k technickým chybám stažena.

Tato norma je částí 1 vícedílné EN zahrnující Elektromagnetickou kompatibilitu a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivou službu - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, jak je uvedeno níže:

Část 1: „Technické vlastnosti a metody měření“

Část 2: „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

15. únor 2002

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

31. květen 2002

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


30. listopad 2002

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

30. listopad 2002

Úvod

Tato norma je určena ke stanovení minimální funkce a metod měření rádiového zařízení pro použití v pozemních pohyblivých službách, jak je stanoveno v rozsahu platnosti této normy.

Tato norma vychází z EN 300 113 (verze 1.3.1) [10].

EN 300 113-1 (verze 1.3.1) [10] pokrývala pouze zařízení s úhlovou modulací s konstantní obálkou. Tato norma pokrývá jak zařízení, používající úhlovou modulaci s konstantní obálkou, tak zařízení, používající modulaci s proměnnou obálkou, jak je specifikováno v rozsahu platnosti normy.

Toto je všeobecná norma, která může být nahrazena nebo doplněna specifickými normami určujícími specifické aplikace. Platí pro zařízení určená k provozu v profesionálních rádiových pohyblivých službách a s tím spojeným kmitočtovým plánováním.

Zařízení podobná těm, která jsou zahrnuta touto normou, ale používající pouze modulaci s konstantní obálkou (v okamžiku vydání této normy) a s vestavěnou anténou, jsou zahrnuta v EN 300 390 [2] (pro podrobnosti viz rozsah platnosti této normy, jakož i rozsah platnosti EN 300 390 [2]).

Přístupové protokoly zařízení zahrnutých v této normě jsou předmětem jiných norem ETSI, jako je EN 300 471-1[11].

Odstupy kanálů, maximální výstupní výkon vysílače/efektivní vyzařovaný výkon, třída intemodulačního útlumu vysílače a začlenění automatické vypínací funkce vysílače mohou být podmínkami k vydání licence příslušným národním správním orgánem.


Strana 14

Příloha A:         je normativní a poskytuje dodatečné informace týkající se měření vyzařování.

Příloha B:          je normativní a podává požadavky na zařízení, které se používá pro měření výkonu v sousedním kanálu.

Příloha C:          je normativní a uvádí technické vlastnosti, které je třeba splnit, jestliže je to požadováno příslušným národním správním orgánem, pro identifikaci stanic typově schválených pro profesionální pohyblivé rádiové systémy, které nepracují vyhovujícím způsobem s jinými protokoly systému (např. svazkové protokoly); je na odpovědnosti výrobce zajistit, že modulace, kterou v souladu s tabulkami v této příloze pro identifikaci zvolil, splňuje požadavky odpovídající kanálům, pro které je zařízení určeno k používání, jak je stanoveno v hlavní části této normy. Předpokládá se pravidelná aktualizace tabulek v této příloze za účelem promítnutí dosaženého pokroku v oblasti přenosů dat v pohyblivých službách.

Příloha D:          je informativní1 a podává grafické vyjádření, vztahující se k výběru zařízení pro účely zkoušení (toto je založeno na EN 300 793 [3]).

Příloha E:          je informativní a poskytuje pokyny týkající se technických vlastností modulace, kódování a formátu.

Kapitola 5 uvádí odpovídající meze. Tyto meze byly zvoleny pro zajištění přijatelné jakosti služby a pro minimalizaci škodlivé interference vůči jiným zařízením a službám. Jsou založeny na vyhodnocení výsledků měření popsaném v 4.3.

Opatření pro uvedení rádiového zařízení na trh v členských zemích EU lze nalézt ve Směrnici R&TTE (Směrnice 1999/5/EC). Může se rovněž poznamenat, že některé z parametrů, které jsou podle Směrnice R&TTE považovány za základní, byly již jako základní uvedeny ve Směrnici EMC.

Tato norma se může používat i v zemích CEPT, které nejsou členskými státy EU. Pro tyto země se zavádí v CEPT/ERC/DEC(97)10 mechanismus vzájemného uznávání typových schválení.

Jako alternativa se může v zemích, které toto Rozhodnutí nezavedly, použít jiný přístup: měření typových zkoušek provedená v akreditované laboratoři v jedné zemi budou přijata národním správním orgánem v jiné zemi za předpokladu, že jsou splněny národní správní požadavky (CEPT ERC/REC 01-06).

Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC(97)10 se také zabývá otázkami celkového řízení jakosti.

Tuto normu mohou zejména používat akreditované zkušební laboratoře pro posuzování funkce zařízení. Funkce zařízení musí být v případě měření pro posuzování shody reprezentativní pro funkci odpovídajícího výrobního modelu. Pro zamezení jakékoliv nejednoznačnosti při tomto posuzování obsahuje tato norma všeobecné návody (kapitola 4), podmínky (kapitoly 6 a 7) a metody měření (kapitoly 8, 9 a 10).

Tato norma byla navržena za předpokladu, že pokud se vyžaduje, aby zařízení dostupné na trhu bylo ověřeno, zkouší se podle metod měření specifikovaných v této normě.

_______________

1     NÁRODNÍ POZNÁMKA Přeloženo z originálu normy. Příloha D je označena jako normativní.


Strana 15

1 Rozsah platnosti

Tato norma zahrnuje minimální vlastnosti považované za nezbytné pro vyloučení škodlivé interference a optimální využití dostupných kmitočtů. Nemusí nezbytně zahrnovat všechny vlastnosti, které by mohly být požadovány uživatelem, ani nemusí nezbytně reprezentovat optimálně dosažitelnou funkci.

Tato norma se vztahuje buď na systémy s úhlovou modulací s konstantní obálkou nebo systémy s modulací s proměnnou obálkou, používané v pozemní pohyblivé službě, pracující na rádiových kmitočtech mezi 30 MHz a 1 GHz s odstupem kanálů 12,5 kHz, 20 kHz a 25 kHz, určené pro přenos dat. Vztahuje se na digitální a kombinovaná analogová a digitální rádiová zařízení s vestavěným nebo vnějším anténním konektorem, určená pro přenos dat a/nebo hovoru.

Konkrétní typ modulace vybere výrobce, třebaže je zjištěno, že v některých zemích může národní legislativa omezovat použití určitých struktur kódů/formátů dat.

Technické vlastnosti uvedené v této normě jsou nezávislé na rychlosti dat, ale v praxi mohou omezovat maximálně dosažitelnou rychlost dat.

V této normě jsou podle vhodnosti uvedeny různé požadavky pro různá vysokofrekvenční pásma, odstupy kanálů atd.

V této normě se systémy přenosu dat definují jako systémy vysílající a/nebo přijímající data. Zařízení obsahuje vysílač a přiřazený kodér a modulátor a/nebo přijímač a přiřazený demodulátor a dekodér.

Tato norma zahrnuje následující typy zařízení:

      základnová stanice (zařízení opatřená anténní zásuvkou, určená k používání na pevném stanovišti);

      pohyblivá stanice (zařízení opatřená anténní zásuvkou, obvykle používaná ve vozidlech nebo jako přepravitelná;

      a tyto přenosné stanice:

a)    opatřené anténní zásuvkou; nebo

b)    bez zásuvky pro vnější anténu (zařízení s vestavěnou anténou), ale opatřené stálým vnitřním nebo prozatímním vnitřním vysokofrekvenčním konektorem 50 W, který umožňuje přístup k výstupu vysílače a vstupu přijímače.

Přenosná zařízení bez vnějšího nebo vnitřního vysokofrekvenčního konektoru a bez možnosti prozatímního vnitřního vysokofrekvenčního konektoru 50 W nejsou v této normě zahrnuta (zařízení s vestavěnou anténou je zahrnuto EN 300 390 [2], podrobnosti viz příslušný rozsah použití).

Pro taková zařízení, která jsou určena pro připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) nebo datovým sítím se mohou požadovat další normy nebo specifikace.

Požadavky, jež mají splňovat zařízení navržená tak, aby vyhovovala několika normám, lze nalézt v kapitole 4.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·       Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·       Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·       Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]   ETSI EN 300 086 (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená převážně pro analogový přenos řeči

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech)


Strana 16

[2]   ETSI EN 300 390 (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení určená pro přenos dat (a hovoru) a používající vestavěnou anténu

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna)

[3]   ETSI EN 300 793 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Prezentace zařízení pro typové zkoušení

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Presentation of equipment for type testing)

[4]   ETSI TR 100 028 (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Nejistoty v měření vlastností pohyblivých rádiových zařízení

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics)

[5]   ETSI ETR 273 (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Využití vyzařovacích metod měření (použitím zkušebních stanovišť) a vyhodnocení příslušných nejistot měření

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement of radiated methods of measurement (using test sites) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties)

[6]   Doporučení ITU-T O.153 Základní parametry měření chybovosti při bitových rychlostech nižších než základní rychlost

(Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate)

[7]   ANSI/IEEE C63.5:1988 Americká národní norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Kontrola měření vyzařovaných emisí za podmínek elektromagnetické interference (EMI) - Kalibrace antén (9 kHz až 40 GHz)

(American National Standard for Electromagnetic compatibility - Radiated Emission Measurements in Electro Magnetic Interference (EMI) Control - Calibration of Antennas (9 kHz to 40 GHz)

[8]   IEC 60489-3:1988 Metody měření rádiových zařízení používaných v pohyblivých službách - Část 3: Přijímače pro vysílání A3E nebo F3E

(Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services. Part 3: Receivers for A3E or F3E emissions)

[9]   CEPT/ERC/REC 74-01E (Siófok 1998, Nice 1999) Rušivé emise

(Spurious emission)

[10]  ETSI EN 300 113-1 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a hovoru) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and having an antenna connector; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement)

[11]  ETSI EN 300 471-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Pravidla pro přístup a sdílení kanálů využívaných společně zařízeními vyhovujícími EN 300 113 - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Rules for Access and the Sharing of common used channels by equipment complying with EN 300 113; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz