Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.250                                                                                                                                      Květen 2003

Materiály a předměty určené pro styk
s potravinami - Plasty -
Část 11: Metody zkoušení
pro stanovení celkové migrace
do směsi syntetických triglyceridů
označených izotopem uhlíku 14C

ČSN
EN 1186-11


64 7110

 

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 11: Test methods for overall migration into mixtures
of 14C-labelled synthetic triglycerides

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Matière plastique - Partie 11: Méthodes d’essai pour la
migration globale dans des mélanges de triglycérides synthétiques marqués au14C

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 11: Prüfverfahren für die Gesamtmigration
in Mischungen aus 14C markierten synthetischen Triglyceriden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1186-11:2002. Evropská norma EN 1186-11:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1186-11:2002. The European Standard EN 1186-11:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67102
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1186-1:2002 zavedena v ČSN EN 1186 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace

EN 10088-1:1995 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

ISO 648 dosud nezavedena

ISO 4788 dosud nezavedena

Citované předpisy

Směrnice (Rady) 89/109/EEC z 88-12-21 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

Směrnice (Komise) 90/128/EEC (EU) 90-02-23 týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami

Směrnice (Rady) 82/711/EEC (EU) 82-10-18, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami

Směrnice (Komise) 93/8/EC (EU) 93-03-15, kterou se mění směrnice Rady 82/711/EEC, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami

Směrnice (Komise) 97/48/EEC (EU) 97-07-29, kterou se mění směrnice Rady 82/711/EEC, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami

Směrnice (Rady) 85/572/EEC (EU) 85-12-19, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami

V České republice jsou tyto směrnice zavedeny zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určených pro styk s potravinami a pokrmy

Související právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Upozornění

V celém textu byl nahrazen výraz „syntetické triglyceridy označené izotopem uhlíku 14C“ zkratkou „ST“.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), se seznamem chybných odkazů nalezených v textu originálu a opravených v této ČSN.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, IČO 47910381, Ing. Marie Bačáková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 3

                                                                                     Září 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.250                                                                                                 Nahrazuje ENV 1186-11:1995

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty -
Část 11: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do směsi
syntetických triglyceridů označených izotopem uhlíku 14C

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics -
Part 11: Test methods for overall migration into mixtures
of 14C-labelled synthetic triglycerides

 

Matériaux et objets en contact avec les denrées

alimentaires - Matière plastique -
Partie 11: Méthodes d’essai pour la migration

globale dans des mélanges de triglycérides

synthétiques marqués au14C

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit

Lebensmitteln - Kunststoffe -
Teil 11: Prüfverfahren für die Gesamtmigration in

Mischungen aus 14C markierten synthetischen

Triglyceriden

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-04-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 1186-11:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato část EN 1186-11:2002 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 194 „Nádobí určené pro styk s potravinami“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Tato evropská norma nahrazuje ENV 1186-11:1995.

Tato evropská norma je jednou z řady metod zkoušení pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, který CEN udělila Evropská Komise a Evropské sdružení volného obchodu a splňuje základní požadavky směrnic(e) ES.

Vztah ke směrnici(ím) ES - viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

V době vypracování a zveřejnění této normy nebyla legislativa Evropské Unie týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami kompletní. Očekává se vydání dalších směrnic a změn existujících směrnic, které mohou změnit legislativní požadavky podporované touto normou. Proto se důrazně doporučuje, aby se uživatelé této normy seznámili s příslušnými, později zveřejněnými směrnicemi dříve, než zahájí zkoušku/y popsanou/é v této normě.

Další části této normy, které byly připraveny se týkají celkové migrace plastů do simulantů potravin.

Jejich názvy jsou následující:

EN 1186 Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty -

Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace

Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při celkovém ponoření

Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin při celkovém ponoření

Část 4: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí migrační cely

Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely

Část 6: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí vaku

Část 7: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí vaku

Část 8: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje naplněním výrobku

Část 9: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin naplněním výrobku

Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje)

Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot

Část 13: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za vysokých teplot

Část 14: Metody zkoušení pro „náhradní zkoušky“ pro stanovení celkové migrace z plastů do tukových simulantů potravin použitím jako zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu

Část 15: Alternativní metody zkoušení migrace do tukových simulantů rychlou extrakcí do isooktanu a/nebo 95% ethanolu

EN 1186-11 je třeba používat současně s EN 1186-1.

Přílohy A, B a C této normy jsou normativní. Přílohy D a E jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Metoda A Úplné ponoření.................................................................................................................................................. 6

4          Metoda B Použití migrační cely....................................................................................................................................... 15

5          Metoda C Použití vaku...................................................................................................................................................... 23

6          Metoda D Naplnění předmětu........................................................................................................................................ 31

Příloha A (normativní) Stanovení potřeby kondicionování vzorku......................................................................................... 40

Příloha B (normativní) Stanovení nutnosti kondicionování zkušebních vzorků a stanovení hmotnosti zkušebních
vzorků citlivých na vlhkost pomocí vakuového sušení................................................................................................ 41

Příloha C (normativní) Stanovení změny obsahu vlhkosti zkušebních vzorků měřením převodu vody do nebo
ze směsi ST pomocí Karl-Fischerovy titrace............................................................................................................... 42

Příloha D (informativní) Příklad držáku vaku............................................................................................................................. 44

Příloha E (informativní) Shodnost dat........................................................................................................................................ 45

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k směrnici Rady 89/109/EEC a směrnici Komise 90/128/EEC
a souvisejícím směrnicím............................................................................................................................................... 46

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 48

Národní příloha NA (informativní) Opravy textu........................................................................................................................ 49

 


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace z materiálů a předmětů z plastů do tukových simulantů potravin do směsi syntetických triglyceridů označených izotopem uhlíku 14C (dále jen ST) při teplotách vyšších než 20 °C a nižších nebo rovných 121 °C po zvolenou dobu.

Tyto metody jsou vhodné pro plasty ve formě fólií a desek, široký rozsah předmětů nebo nádob, ze kterých jsou vysekávány zkušební vzorky vhodných rozměrů, nebo pro výrobky nebo nádoby, které mohou být naplněny.

Popsaná metoda zkoušení je použitelná pro většinu typů plastů.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz