Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.10; 13.220.40                                                                                                                    Červen 2003

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu
a ohni - Metoda zkoušení
pro omezené šíření plamene

ČSN
EN ISO 15025

83 2750

                                                                                                   idt ISO 15025:2000

Protective clothing - Protection against heat and flame - Method of test for limited flame spread

Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et les flammes - Méthode d'essai pour la propagation de flamme
limitée

Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und Flammen - Prüfverfahren die begrenzte Flammenausbildung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15025:2002. Evropská norma EN ISO 15025:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15025:2002. The European Standard EN ISO 15025:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 532 (83 2750) z prosince 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67121
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Na rozdíl od ČSN EN 532 jsou uvedeny 2 postupy zkoušení, a to postup A - Zapálení povrchu a postup B - Zapálení dolní hrany. V normě jsou uvedeny údaje o shodnosti, požadavky na experimentální techniku a postup pro měření délky zuhelnatělného zbytku.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 13943:2001 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník

Citované a související předpisy

Směrnice rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

                                                                                   Listopad 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.10                                                                                                     Nahrazuje EN 532:1994

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda
pro omezené šíření plamene (ISO 15025:2002)

Protective clothing - Protection against heat and flame - Method of test for
limited flame spread (ISO 15025:2002)

 

Vêtements de protection - Protection contre la

chaleur et les flammes - Méthode d'essai pour la

propagation de flamme limitée (ISO 15025:2002)

Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und

Flammen - Prüfverfahren die begrenzte

Flammenausbildung (ISO 15025:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-04-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky     Ref. č. EN ISO 15025:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

3          Princip................................................................................................................................................................................... 8

4          Zdraví a bezpečnost osob provádějících zkoušky......................................................................................................... 8

5          Činidla................................................................................................................................................................................... 8

6          Zařízení.................................................................................................................................................................................. 8

7          Odběr vzorků a příprava vzorku....................................................................................................................................... 13

7.1       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 13

7.2       Ovzduší pro kondicionování zkušebního vzorku.......................................................................................................... 14

8          Postup................................................................................................................................................................................. 14

8.1       Instalace zkušebního přístroje........................................................................................................................................ 14

8.2       Zkoušení............................................................................................................................................................................. 16

9          Shodnost............................................................................................................................................................................. 16

10        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 17

Příloha A (normativní) Popis a konstrukce hořáku.................................................................................................................. 18

Příloha B (informativní) Experimentální technika..................................................................................................................... 19

Příloha C (normativní) Měření délky zuhelnatělného zbytku................................................................................................... 20

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 21

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnic EU........................... 22

 


Strana 5

Předmluva

Text ISO 15025:2000 byl připraven technickou komisí ISO/TC 94 „Osobní ochrana - Ochranné oděvy a zařízení“ mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 15025:2002 technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy, včetně ochrany paží a rukou a oděvů pro přežití záchranných vest“ jejíž sekretariát zajišťuje DIN..

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do května 2003.

Tento dokument nahrazuje EN 532:1994.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah k směrnici (směrnicím) EU viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 15025:2002 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 6

Úvod

Tato mezinárodní norma byla původně vypracována technickým výborem ISO/TC38/SC19 jako součást revize ISO 6940 a ISO 6941. Tato specifická práce byla rovněž přenesena do technické komise ISO/TC 94/SC 13 v dubnu 1997.

Tato metoda zkoušení je velice podobná zkušební metodě uvedené v ISO 6941. Metoda zkoušení používá stejné základní zařízení, ale držák vzorku a šablona je menší. Materiály, které nehoří k horním nebo svislým hranám menšího zkušebního vzorku použitého v této zkoušce může být klasifikován jako výrobek s omezeným šířením plamene.

Tato metoda hodnotí vlastnosti textilií při chování na krátkodobý kontakt s malým plamenem za řízených podmínek. Výsledky se nesmějí aplikovat na situace, kde je omezený přívod vzduchu nebo expozice velkému zdroji intenzivního tepla.

Vliv švů na chování výrobků může být stanoven touto metodou, šev je umístěn uvnitř zkušebního vzorku tak, jak je vzorek zkoušen plamenem.

Pokud je to vhodné, obruby by měly být zkoušeny jako součást sestavy tkaniny, na které jsou nebo budou použity. Seznam norem souvisejících s ISO 15025 je uveden v literatuře.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení vlastností při omezeném šíření plamene svisle orientovaných textilií a průmyslových výrobků ve formě jednoduchých nebo vícesložkových textilií (povrstvených, prošívaných, vícevrstvých, laminovaných a podobných kombinací), když jsou vystaveny malému definovanému plameni.

Tato metoda zkoušení není vhodná pro materiály, jež vykazují rozsáhlé tavení nebo srážení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz