Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.30                                                                                                                                                                     Květen 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv -
Horizontální metoda stanovení počtu
b-glukuronidázopozitivních
Escherichia coli -
Část 2: Technika počítání kolonií
vykultivovaných při 44 °C s použitím
5-bromo-4-chloro-3-indolyl
b-D-glukuronidu

ČSN
ISO 16649-2
56 0079

 

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of b-glucuronidase-positive
Escherichia coli - Part 2: Colony-count technique at 44 °C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl b-D-glucuronide

Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la dénombrement des Escherichia coli b-glucuronidase-positive -
Partie 2: Technique de comptage des colonies à 44 °C au moyen de 5-bromo-4-chloro-3-indolyl b-D-glucuronate

Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von b-glukuronidase-positive
Escherichia coli - Teil 2: Koloniezahltechnik bei 44 °C mit Anwendung von 5-bromo-4-chloro-3-indolyl b-D-Glukuronide

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 16649-2:2001. Mezinárodní norma ISO 16649-2:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 16649-2:2001. The International Standard ISO 16649-2:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67127
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 6887-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 6887-1:1999 (56 0102) Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 1: Všeobecné pokyny pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění (idt ISO 6887-1:1999; idt EN ISO 6887-1:1999)

ISO 7218:1996 zavedena v ČSN ISO 7218:1998 (56 0103) Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení (idt ISO 7218:1996)

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Ljuba Schlemmerová, CSc., IČO 43060927

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda                                 ISO 16649-2
stanovení počtu
b-glukuronidázopozitivních                                                První vydání
Escherichia coli -                                                                                                     2001-04-15
Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C
s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl b-D-glukuronidu

ICS 07.100.30

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5          Ředicí roztok a kultivační půda......................................................................................................................................... 7

5.1       Ředicí roztok......................................................................................................................................................................... 7

5.2       Kultivační půda.................................................................................................................................................................... 7

6          Přístroje a pomůcky............................................................................................................................................................ 7

7          Vzorkování............................................................................................................................................................................. 8

8          Úprava analytického vzorku............................................................................................................................................... 8

9          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 8

9.1       Zkušební vzorek, výchozí suspenze a desitinásobná ředění...................................................................................... 8

9.2       Inokulace a inkubace......................................................................................................................................................... 8

9.3       Počítání kolonií.................................................................................................................................................................... 8

10        Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 8

10.1     Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

10.2     Výpočet.................................................................................................................................................................................. 9

10.3     Odhad nízkých počtů........................................................................................................................................................... 9

10.4     Metoda výpočtu: zvláštní případy..................................................................................................................................... 10

10.5     Konfinenční meze.............................................................................................................................................................. 11

11        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, části 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé prvky této části ISO 16649 mohou být předmětem patentových práv. Organizace ISO nesmí být hodnocena jako odpovědná za ztotožnění se s žádným z takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 16649-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky, subkomisí SC 9 Mikrobiologie.

ISO 16649 sestává ze tří níže specifikovaných částí se společným názvem Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu b-glukuronidázopozitivních Escherichia coli:

      Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl
b-D-glukuronidu

      Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl
b-D-glukuronidu

      Část 3: Technika nejvýše pravděpodobného počtu


Strana 5

Úvod

Vzhledem k velké různorodosti výrobků, které jsou potravinami a krmivy, nemusí být tato horizontální metoda ve všech detailech pro určité výrobky vhodná. V těchto případech lze použít odlišné metody specifické pro tyto výrobky, avšak pouze tehdy, je-li to z oprávněných odborných důvodů zcela nezbytné. Přesto však by tato horizontální metoda měla být použita vždy, pokud je to možné.

Při nejbližší revizi této části ISO 16649 budou vzaty v úvahu všechny dostupné informace o rozsahu, v jakém byla tato horizontální metoda aplikována, a o důvodech pro odchylky od ní v případě určitých výrobků.

Harmonizace metod zkoušení nemůže být okamžitá a pro určité skupiny výrobků mohou již existovat mezinárodní a/nebo národní normy, které ve shodě s touto horizontální metodou nejsou. Je však třeba, aby při revizi byly takové normy uvedeny do souladu s touto částí ISO 16649 s tím, že případné odchylky od ní budou odborně dobře odůvodněné.

Tato mezinárodní norma specifikuje dvě horizontální metody stanovení počtu b-glukuronidázopozitivních Escherichia coli (ISO 16649-1 a ISO 16649-2).

Uživatel může zvolit ISO 16649-1 nebo ISO 16649-2. Každá z částí je určena k všeobecnému použití. Nicméně ke zkoušení potravin, které mohou obsahovat silně poškozené bakteriální buňky, se doporučuje použít ISO 16649-1.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část ISO 16649 specifikuje horizontální metodu stanovení počtu b-glukuronidázopozitivních Escherichia coli ve výrobcích určených k lidské výživě a ke krmení zvířat. Využívá techniku počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C na pevné půdě obsahující chromogenní substrát pro průkaz enzymu b-glukuronidázy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Kmeny Escherichia coli, které nerostou při teplotě 44 °C a zejména takové kmeny, které jsou b-glukuronidázonegativní, jako je Escherichia coli O157, nejsou touto metodou zachyceny.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz