Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20; 97.040.60                                                                                                                    Květen 2003

Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí
použití

ČSN
EN 12778

94 4810

 

Cookware - Pressure cookers for domestic use

Haushalts - Dampfkochtöpfe

Articles culinaires à usage domestique - Autocuiseurs à usage domestique

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12778:2002. Evropská norma EN 12778:2002 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 12778:2002. The European Standard EN 12778:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67190
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 30-1-1 zavedena v ČSN EN 30-1-1 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 60335-1 zavedena v ČSN EN 60335-1 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60335-2-15 zavedena v ČSN EN 60335-2-15 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin

EN 12983-1 zavedena v ČSN EN 12983-1 (94 4303) Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 1: Všeobecné požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, Praha, IČO 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 12778

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2002

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.040.20; 97.040.60

Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití

Cookware - Pressure cookers for domestic use

 

Articles culinaires à usage domestique -

Autocuiseurs à usage domestique

Haushalts - Dampfkochtöpfe

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-10-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací udělit status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet v Řídicím centru CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12778:2002 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

     Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Materiál.................................................................................................................................................................................. 9

4.3       Výrobní charakteristiky........................................................................................................................................................ 9

4.4       Zdvihací držadla................................................................................................................................................................. 10

4.5       Regulační a bezpečnostní zařízení................................................................................................................................ 11

4.5.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

4.5.2    Regulátor tlaku................................................................................................................................................................... 11

4.5.3    Tlakoměr............................................................................................................................................................................. 11

4.5.4    Bezpečnostní zařízení....................................................................................................................................................... 12

4.5.5    Zařízení pro snížení tlaku................................................................................................................................................. 12

4.5.6    Bezpečnost při otevírání................................................................................................................................................... 12

4.5.7    Mechanická odolnost bezpečných otevíracích systémů............................................................................................ 13

4.6       Uzavírání tlakového hrnce................................................................................................................................................ 13

4.7       Odolnost proti tlaku........................................................................................................................................................... 13

4.7.1    Odolnost proti deformaci tělesa a víka.......................................................................................................................... 13

4.7.2    Odolnost proti destrukci tělesa a víka........................................................................................................................... 14

4.8       Tlakové hrnce s integrovaným ohřívacím zařízením................................................................................................... 14

5          Zkoušky............................................................................................................................................................................... 14

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

5.2       Zkoušky a měření vztahující se k materiálům a povlakům........................................................................................ 14

5.3       Zkoušky a měření vztahující se k výrobním charakteristikám................................................................................... 14

5.3.1    Údržba a povrchová úprava............................................................................................................................................. 14

5.3.2    Úchylky dna......................................................................................................................................................................... 14

5.3.3    Návrh uzavíracího kroužku............................................................................................................................................... 16

5.3.4    Čištění regulátoru tlaku a zařízení na snížení tlaku..................................................................................................... 16

5.3.5    Měření objemu................................................................................................................................................................... 16

5.4       Zkoušky a měření vztahující se ke zdvihacím držadlům............................................................................................. 16

5.4.1    Fyzikální a mechanické zkoušky..................................................................................................................................... 16

5.4.2    Měření teplot....................................................................................................................................................................... 16

5.5       Zkoušky regulačních a bezpečnostních zařízení......................................................................................................... 19

5.5.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

5.5.2    Ověření regulátoru tlaku................................................................................................................................................... 19

5.5.3    Ověření tlakoměru............................................................................................................................................................. 21

5.5.4    Ověření bezpečnostního zařízení.................................................................................................................................... 21

5.5.5    Ověření zařízení na snížení tlaku.................................................................................................................................... 21


Strana 5

   Strana

5.5.6    Otevírací zkouška............................................................................................................................................................... 21

5.5.7    Zkouška mechanické odolnosti bezpečných otevíracích systémů.......................................................................... 23

5.6       Zkoušky vztahující se k otevíracím a uzavíracím zařízením........................................................................................ 23

5.7       Zkoušky vztahující se k odolnosti proti tlaku................................................................................................................. 23

5.7.1    Zkouška odolnosti proti deformaci tělesa a víka......................................................................................................... 24

5.7.2    Zkouška odolnosti tělesa a víka proti destrukci.......................................................................................................... 24

6          Značení, označování a návod k obsluze........................................................................................................................ 24

Příloha ZA (informativní) Články této evropské normy odpovídající základním požadavkům nebo jiným
ustanovením evropských Směrnic................................................................................................................................. 27


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 194 “Nádobí určené pro styk s potravinami”, jehož sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2003.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Směrnic EU.

Vztahy ke Směrnici (Směrnicím) EU jsou uvedeny v příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko,Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje termíny, stanovuje výrobní, bezpečnostní a funkční požadavky a odpovídající zkoušky a specifikuje údaje pro značení, označování a instrukce pro používání, pro tlakové hrnce.

Tato norma je použitelná pro přenosné tlakové hrnce pro domácí použití s celkovým objemem do 25 I, s pracovním tlakem vyšším než 4 kPa a nižším než 150 kPa, s integrovaným nebo nezávislým ohřevem.

POZNÁMKA Všechny zmiňované tlaky v tomto textu jsou vztaženy k atmosférickému tlaku.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz