Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.30                                                                                                                                  Červen 2003

Výbušniny pro civilní použití -
Rozbušky a zpožďovače -
Část 24: Stanovení elektrické
nevodivosti detonační trubičky

ČSN
EN 13763-24

66 8234

 

Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 24: Determination of the electrical non-conductivity of shock tube

Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais - Partie 24: Détermination de la non-conductivité électrique du tube
à transmission d’ondes de choc

Explosivestoffe für zivile Zwecke - Zünder und Verzögerungselemente - Teil 24: Bestimmung der elektrischen
Nichtleitfähigkeit von Zündschläuchen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13763-24:2002. Evropská norma EN 13763-24:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13763-24:2002. The European Standard EN 13763-24:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67199
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 13857-1 dosud nezavedena

EN ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

IEC 60093:1980 zavedena v ČSN IEC 93:1993 (34 6460) Metody zkoušek vnitřní rezistivity a povrchové rezistivity pevných elektroizolačních materiálů

IEC 60167:1964 zavedena v ČSN IEC 167:1993 (34 6461) Metody zkoušek pro stanovení izolačního odporu pevných elektroizolačních materiálů

Citované předpisy

Směrnice Rady 93/15/EHS z 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice, IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

                                                                                      Září 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.30

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače -
Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky

Explosives for civil uses - Detonators and relays -
Part 24: Determination of the electrical non-conductivity of shock tubes

 

Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais -

Partie 24: Détermination de la non-conductivité

électrique du tube à transmission d'ondes de choc

Explosivestoffe für zivile Zwecke - Zünder und

Verzögerungselemente - Teil 24: Bestimmung der

elektrischen Nichtleitfähigkeit von Zündschläuchen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-08-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN 13763-24:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Přístroje................................................................................................................................................................................. 6

5          Zkušební kusy...................................................................................................................................................................... 7

6          Postup................................................................................................................................................................................... 7

7          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Rozsah použitelnosti metody zkoušení............................................................................................ 9

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU........................................................................................................................................................................ 10

 


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13763-24:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 321 „Výbušniny pro civilní použití“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje podstatné požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je jednou ze série norem pro Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice. Další částí série jsou:

prEN 13763-1 Část 1: Požadavky

EN 13763-2 Část 2: Stanovení tepelné stability

EN 13763-3 Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu

prEN 13763-4 Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru

prEN 13763-5 Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním

prEN 13763-6 Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách

prEN 13763-7 Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění

prEN 13763-8 Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím

prEN 13763-9 Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči ohybu

prEN 13763-10 Část 10: Stanovení odolnosti těsnění vůči krutu

prEN 13763-11 Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu

prEN 13763-12 Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

prEN 13763-13 Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji

prEN 13763-14 Část 14: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek účinkům radiových frekvencí

prEN 13763-15 Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti

prEN 13763-16 Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění

prEN 13763-17 Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek

prEN 13763-18 Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek

prEN 13763-19 Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek

prEN 13763-20 Část 20: Stanovení celkové odolnosti elektrických rozbušek

prEN 13763-21 Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek

prEN 13763-22 Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů

EN 13763-23 Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce

prEN 13763-25 Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství

prEN 13763-26 Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů

prCEN/TS 13763-27 Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy

Příloha A tohoto dokumentu je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení elektrického izolačního odporu (nevodivosti) a elektrické přeskokové vzdálenosti detonačních trubiček pro použití s neelektrickými rozbuškami.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz