Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.30                                                                                                                                  Červen 2003

Výbušniny pro civilní použití -
Bleskovice a zápalnice -
Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic

ČSN
EN 13630-12

66 8211

 

Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 12: Determination of burning duration of safety fuses

Explosifs à usage civil - Cordeaux détonants et mèches de sûreté - Partie 12: Détermination de la durée de combustion
des mèches de sûreté

Explosivstoffe für zivile Zwecke - Sprengschnüre und Sicherheitsanzündschnüre - Teil 12: Bestimmung der Brenndauer
von Sicherheitsanzündschnüren

Tato norma je českou verzi evropské normy EN 13630-12:2002. Evropská norma EN 13630-12:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13630-12:2002. The European Standard EN 13630-12:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67210
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 13857-1:2001 dosud nezavedena

EN ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Citované předpisy

Směrnice Rady 93/15/EHS z 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice, IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

                                                                                      Září 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.30

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice -
Část
12: Stanovení doby hoření zápalnic

Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses -
Part 12: Determination of burning duration of safety fuses

 

Explosifs à usage civil - Cordeaux détonants
et mèches de sûreté -
Partie 12: Détermination de la durée
de combustion des mèches de sûreté

Explosivstoffe für zivile Zwecke - Sprengschnüre
und Sicherheitsanzündschnüre -
Teil 12: Bestimmung der Brenndauer
von Sicherheitsanzündschnüren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-07-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN 13630-12:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Přístroje................................................................................................................................................................................. 6

5          Zkušební kusy...................................................................................................................................................................... 7

6          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 7

7          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7

Příloha A (informativní)  Rozsah použitelnosti postupu zkoušení.......................................................................................... 8

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU................................................................................................................................... 9


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13630-12:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 321 „Výbušniny pro civilní použití“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje podstatné požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je jednou ze série norem pro Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice. Další částí série jsou:

prEN 13630-1    Část 1: Požadavky

EN 13630-2       Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic

EN 13630-3       Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření

EN 13630-4       Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu

prEN 13630-5    Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru

EN 13630-6       Část 6: Měření odolnosti bleskovic v tahu

EN 13630-7       Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic

EN 13630-8       Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic

prEN 13630-9    Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici

WI 00321088     Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic

EN 13630-11     Část 11: Stanovení detonační rychlosti bleskovic

Příloha A tohoto dokumentu je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení doby hoření zápalnice.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz